titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - o meste > významné osobnosti

významné osobnosti

Mesto Martin ako centrum národnej kultúry Slovákov v snahe oceniť osobnosti,

- ktoré, sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o jeho dobré, meno vo svete,
- ktoré, sa významným spôsobom pričinili o jeho hospodársky rozvoj,
- ktoré, sa významným spôsobom zaslúžili o jeho kultúrny rozvoj v oblasti hudby, literatúry, divadla, výtvarného umenia, múzejníctva a architektúry,
- ktoré, obohatili ľudské poznanie v oblasti vedy,
- ktoré sa podieľajú dlhoročne a významnou mierou osobnou pomocou rôzneho druhu na humánnej pomoci tým, ktorí to potrebujú,
- ktoré, urobili dobré meno mestu Martin mimoriadnymi športovými výkonmi a jeho reprezentáciou na svetovej úrovni, môže udeliť tieto ocenenia:

 • Cena primátora mesta Martin
 • Cena mesta Martin
 • Cena dobrovoľníka
 • Čestné občianstvo mesta Martin

pohľad na mesto Martin


Cena primátora mesta Martin

Cenu udeľuje primátor mesta občanovi mesta za dlhodobú záslužnú činnosť v prospech mesta Martin alebo ak sa svojou činnosťou zaslúžil o záchranu majetku mesta pri živelných pohromách.

Ocenení občania:

r. 1997
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
prof. MUDr. Andrej Hajtman, CSc.
prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.
Katarína Vrzalová
Tibor Bogdan
Emil Horvát, st.
Dalibor Karvay
prof. Jozef Ciller

r. 1998
PhDr. Michal Eliáš, CSc.
Jitka Petrikovichová
Ladislav Záborský

r. 1999
Ing. Jana Kotová
Ljubomír Gottwald

r. 2000
MUDr. Zdenka Novotná
Tanečná skupina TEAM

r. 2001
Ivan Geguš
MUDr. Branislav Geryk
Dr. h. c. Dipl. Ing. Jozef Uhrík, CSc.

r. 2002
Štefan Mišovic

r.2003
Ing. Alexander Lilge

r.2004
Lucia Klocová
tanečný súbor ARS DYNASTY

r.2005
kolektív JLFUK v Martine (prof. MUDr. Dušan Meško, prof. RNDr. MUDr. Rudolf Pullmann, PhD., prof. MUDr. Gabriela Nosáľová)
PhDr. Eva Pančuhová
Róbert Adamko
Ján Masár

r.2006
Doc. PaeDr. Miloš Kovačka
Ing. Jaroslav Zigo
MUDr. Jozef Tabak
Mgr. Zuzana Bukovská

r.2007
Doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc.
Ing. Milan Novotný

r.2008
Ján Kožuch
Ing. Miroslav Santus
Prof. MUDr. František Novomeský PhD.
PhDr. Viliam Mruškovič

r.2009
Folklórny súbor Turiec
PhDr. Jozef Beňovský

r.2010
Ing. Dušan Tuma
Ľubomír Vaňko

r.2011
Ladislav Záborský
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.


Cena mesta Martin

Cena mesta Martin môže byť udelená:

 • občanovi, ktorý sa v rámci umeleckej, architektonickej alebo urbanistickej súťaže, ktorý vypísalo mesto Martin umiestnil na prvom mieste,
 • občanovi mesta, ktorý dosiahol vynikajúce tvorivé výkony vo vedeckej, technickej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti celoslovenského významu a táto činnosť je spojená s mestom Martin,
 • občanovi, ktorý sa významnou mierou pričinil o hospodársky rozvoj mesta,
 • občanovi mesta, ktorý dosiahol mimoriadny športový výkon na celoslovenských súťažiach,
 • občanovi mesta, ktorý sa zaslúžil o záchranu ľudského života.

Ocenení občania:

r. 1997
prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc.
prof. MUDr. Alexander Jurko, DrSc.
Ing. arch. Igor Thurzo

r. 1998
PhDr. Konštantín Horecký
PhDr. Jozef Mlynarčík
Želmíra Tarcalová

r. 1999
Dr. Miloš Kovačka

r. 2000
Mišo A. Kováč

r. 2001
Mgr. Viera Gallová - in memoriam
Ján Bohdan Hroboň

 r. 2002
 Prof. Jozef Ciller
 PhDr. Augustín Maťovčík

 r.2003
 Robert Brož
 PhDr., DrSc. Marian Váross, CSc.

 r.2004
 PhDr. František Oktavec

 r.2005
 Milan Lechan

r.2006
Ivan Némethy
MUDr. Ladislav Bevilaqua
PhDr. Štefan Hanakovič

r.2007
Doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.
PhDr. Eva Králiková

r.2008
Adolf Scherer
Július Korostelev

r.2009
Zora Jesenská
JUDr. Mirko Škrovina
Vojtech Niksch
Emil Kunert

r.2010
Mgr. Gizela Ferenczová
Mgr. Martin Ferenčík
Doc. Michal Kováč
DrSc. Július Vanovič
Milan Záborský
MUDr. Vincent Valentovič
Mestský hasičský zbor

r.2011
Leoš Eugel
Eliška Nosálová
Jitka Petrikovichová
Elena Petrovická
Ing. Ivan Roll
Prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc. PhD.


Cena dobrovoľníka

Cena dobrovoľníka sa udeľuje osobnostiam, ktoré sa podieľajú dlhoročne a významnou mierou osobnou pomocou rôzneho druhu, väčšinou bez nároku na odmenu, na humánnej pomoci tým, ktorí to potrebujú.

Ocenení občania:

        r. 2002
       
Zdenka Hurajová
        Viera Dorazilová
        Ľubomír Marhofer

        r. 2003
       
Alena Markičová
        Andrea Schererová
        Peter Brdák

        r. 2004
       
Ing. Marta Kajánková
        Silvia Kuchárová
        MUDr. Vladimír Hanzlík

        r. 2005
       
Magdaléna Straková
        Dagmar Reiningerová
        Doc. MUDR. Želmíra Fetisová, PhD.

        r. 2006
       
Alena Štrbáková
        Mária Králová
        Eva Matejková

        r. 2007
       
Bc. Milota Strončeková
        Helena Pindrochová
        Štefan Straka

        r.2008
       
Doc. PhDr. Alžbeta Hanzlíková, PhD.
        Emília Šenšelová
        Ing. Boris Seryj
        Jela Zajacová

        r.2009
       
Ing. Mária Záborská
        Mária Jesenská
        Ing. Pavol Kozák

        r. 2010 
       
Mária Stuchlá


        r. 2011
        Mgr. Elena Prostredná
        Nadežda Lezová


Čestné občianstvo mesta Martin

Čestné občianstvo mesta môže byť udelené osobe, ktorá sa:

 • mimoriadne zaslúžila o dobré, meno mesta Martin vo svete svojou činnosťou v oblasti hudby, literatúry, výtvarného umenia, architektúry, divadla a múzejníctva, ktoré je spojené s mestom Martin,
 • občanovi mesta Martin, ktorý obohatil ľudské poznanie v oblasti vedy a ktoré má trvalý a všeobecný význam,
 • občanovi mesta, ktorý svojím športovým výkonom zvíťazil na Olympijských hrách.

Ocenení občania:

 1. Doc. Štefan Kvietik
 2. Johannes Hilbig
 3. mons. ThDr. Jaroslav Pecha
 4. Eugen Lazišťan
 5. Prof. Jozef Ciller
 6. Prof. Mudr. Arnošt Lányi, Dr.Sc.
 7. Mgr.art. Barbora Bobuľová
 8. Doc. PhDr. Ivan Mauer, CSc.
 9. Prof. Doc. Ľubomír Vajdička
 10. Prof. Doc. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.
 11. Ing. Alexander Lilge
 12. PhDr. Viliam Sokolík
 13. Ivan Kadlečík
 14. Bernard Abrahám
 15. Bjornstjerne Bjornson in memoriam
 16. Ing. Štefan Jokel in memoriam
 17. Redor Ruppeldt in memoriam
 18. Robert William Seton-Watson – Scotus Viator in memoriam
 19. Ing. Marián Themár

Viac informácií o podmienkach  udeľovania ocenení, návrhoch na ocenenia a spôsobe odovzdania ocenení nájdete vo  VZN č. 71 (Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin , na základe ktorého sa udeľuje Čestné občianstvo mesta Martin, Cena mesta Martin, Cena primátora mesta Martin, Cena dobrovoľníka) .