titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - prednosta MsÚ

prednosta MsÚ


Mestský úrad (MsÚ) vedie a jeho prácu organizuje  prednosta MsÚ, ktorého vymenúva do funkcie primátor mesta. Prednosta mestského úradu je zamestnancom  Mesta  Martin, ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi .
Organizačný poriadok mesta Martin vymedzuje prednostovi MsÚ nasledovné kompetencie:
 • prednosta je zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi
 • prednostu vymenúva a odvoláva primátor
 • prednosta riadi a zodpovedá za činnosť mestského úradu a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti
 • v dobe neprítomnosti primátora a zástupcu primátora je prednosta oprávnený vykonávať aj pracovné činnosti štatutárneho orgánu na základe písomného poverenia primátorom alebo zástupcom primátora.
Prednosta v rámci svojich právomocí a zodpovedností najmä
priamo riadi:
 • sekretárku prednostu a zástupcu primátora,
 • referenta personálnej práce, výchovy a vzdelávania,
 • vedúceho odboru všeobecných služieb,
 • vedúceho odboru komunálnych služieb,
 • vedúceho ekonomického odboru,
 • vedúceho odboru spoločenských služieb,
 • vedúceho odboru organizačno-právneho,
 • vedúceho oddelenia informatiky,
 • vedúceho oddelenia strategického rozvoja a zahraničných vzťahov,
koordinuje
 • odbornú a metodickú činnosť v riadenom úseku
rozhoduje
 • o tuzemských pracovných cestách priamo riadených zamestnancov,
podáva návrhy:
 • na zahraničné pracovné cesty zamestnancov
 • na úpravu platových náležitostí zamestnancov mestského úradu
 • na zmenu organizačného usporiadania mestského úradu
 • materiálov pre mestské zastupiteľstvo vypracovávané za mestský úrad
zabezpečuje:
 • spoluprácu s orgánmi štátnej správy a inými orgánmi a inštitúciami v rámci kompetencií riadeného úseku
 • spoluprácu s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 • koordináciu pracovných činností s ostatnými organizačnými útvarmi mesta
 • dodržiavanie platných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení a riadených dokumentov,
poskytuje
 • súčinnosť pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií v súlade so zákonom o sťažnostiach
vykonáva:
 • spracúvanie materiálov a stanovísk zásadného významu v riadenej oblasti
 • kontrolnú činnosť v kompetencii riadeného úseku
 • dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností u MsÚ
 • odborné konzultácie súvisiace s odbornými činnosťami riadeného úseku
 • personálne činnosti voči zamestnancom riadeného úseku, najmä: 
  - hodnotenie pracovného výkonu, návrh na organizačné, pracovno-právne a platové zaradenie, návrh na systematizáciu pracovných miest priamo riadených zamestnancov
zostavuje
 • pracovné náplne priamo riadených zamestnancov
prednosta MsÚ
 • je primátorom mesta vymenovaný ako predstaviteľ manažmentu pre zavedenie a udržiavanie Integrovaného manažérskeho systému
plní
 • ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora

Prednostka mestského úradu v Martine

JUDr. Katarína KATINOVÁ

Kontakt:
tel.: 043/4204 175, 413 1421, 413 3123
e-mail: prednosta@martin.sk , katarina.katinova@martin.sk

Prednostka MsÚ Martin

JUDr. Katarína Katinová pôsobí vo funkcii prednostky MsÚ od 02.01.2007. V rokoch 1992 - 1997 študovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní rigoróznej skúšky v študijnom odbore právo jej bol 26.6.2000 priznaný akademický titul JUDr. V rokoch 1997 - 2000 pracovala ako koncipient komerčného právnika so zameraním na pracovné, obchodné, občianske hmotné a procesné právo, a pozemkové právo. V rokoch 2001 - 2004 pracovala na právnom oddelení Kooperativy poisťovne,a.s. kde získala prax zameranú na občianske právo, predovšetkým poistné právo a náhradu škody, vymáhanie pohľadávok súdnou aj exekučnou cestou, zastupovala spoločnosť v aktívnych a pasívnych žalobách a pri uplatňovaní pohľadávok do konkurzov. V rokoch 2004 - 2006 pracovala ako riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Martine, kde získala prax zameranú na sociálnu oblasť - riadenie oddelenia štátnych sociálnych dávok, oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia občanov, oddelenia pomoci v hmotnej núdzi, oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

V rokoch 1997 - 2004 poskytovala právne poradenstvo v obchodných spoločnostiach vo veciach obchodného a občianskeho práva a v rokoch 2004 - 2006 poskytovala aj lektorskú činnosť v oblasti sociálnych vecí a zákona o správnom konaní.

JUDr. Katarína Katinová je vydatá a má dve deti.