titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - zástupca primátora

zástupca primátora

Zástupca primátora je zástupcom štatutárneho orgánu. Zástupca primátora je členom Mestskej rady.

Organizačný poriadok mesta Martin vymedzuje zástupcovi primátora nasledovné právomoci: 

 • Zástupca primátora je zástupcom štatutárneho orgánu
 • Zástupca primátora počas neprítomnosti primátora alebo nespôsobilosti primátora na výkon funkcie nepresahujúcej jeden kalendárny mesiac zastupuje primátora vo všetkých oblastiach v rozsahu vymedzeného okruhu právomocí, povinností a zodpovednosti primátora podľa organizačného poriadku s výnimkou činností uvedených pod písmenom b) a e).
 • Zástupca primátora počas neprítomnosti primátora alebo nespôsobilosti primátora na výkon funkcie presahujúcej jeden kalendárny mesiac je oprávnený vykonávať všetky pracovné činnosti právomocí primátora v plnom rozsahu.
koordinuje:
 • činnosť výborov mestských častí
 • činnosť komisií pri mestskom zastupiteľstve
 • činnosť komisie pre správu Národného cintorína
 • Radu národnej kultúry

poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií v súlade so zákonom o sťažnostiach

zodpovedá za:
 • dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností,
 • tvorbu stanovísk a pripomienok k materiálom na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady, výborov mestských častí, komisií pri mestskom zastupiteľstve a pre primátora,
 • vypracúvanie odborných usmernení a metodických pokynov vo zverenej oblasti,
 • pripomienkovanie všeobecne záväzných noriem, interných predpisov a iných riadiacich aktov,
vykonáva:
 • spracúvanie materiálov a stanovísk zásadného významu v riadenej oblasti
 • podpisovanie písomností v zmysle Podpisového poriadku orgánov mesta Martin a Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu mesta Martin

plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora.


Primátor mesta Martin má dvoch zástupcov:

Ing. Milan MALÍK

Kontakt:
tel:
043/4204 156, 4131421, 4133123
e-mail: milan.malik@martin.sk

Zástupca primátora mesta Martin


Ing. Milan Malík sa narodil 6.5.1943. Do roku 1993 zastával rôzne riadiace funkcie v Závodoch ťažkého strojárenstva, pracoval ako vedúci oceliarne, technický námestník závodu, investičný riaditeľ, riaditeľ pre stratégiu. Od roku 1993 zastával funkciu konateľa a neskôr riaditeľa vo firme Ekopolis s.r.o. (Brantner Fatra). V roku 1979 ukončil postgraduálne štúdium na VŠE Bratislava - Fakulte ekonomiky riadenia výrobných odvetví. V roku 1993 absolvoval skúšky pre zvláštne činnosti v investičnej výrobe a získal osvedčenie zvláštnej spôsobilosti  - dozorovanie stavieb. Vojenskú službu absolvoval v rokoch 1967 - 1968.

Je ženatý od roku 1972 a má dve deti.


Ing. Alexander LILGE

Kontakt:
tel:
043/4204 277
e-mail: alexander.lilge@martin.sk

Zástupca primátora mesta Martin


Ing. Alexander Lilge sa narodil 3.4.1943. Vyštudoval Vysokú školu polygrafickú v Moskve. Celý svoj profesný život venoval polygrafii v Tlačiarňach SNP (neskôr Neografia, a.s.) v Martine. Pracoval vo všetkých výrobných prevádzkach a odborných útvaroch. Od technológa, cez majstra a vedúceho prevádzky sa vypracoval na funkciu riaditeľa základného závodu, ktorú úspešne vykonával dvanásť rokov. Od roku 1989 zastával funkciu podnikového riaditeľa Tlačiarní SNP a v období 1994-2006 funkciu generálneho riaditeľa a Predsedu predstavenstva v Neografia a.s.. Funkciu Predsedu predstavenstva zastával až do roku 2009. V rokoch 1990-1992 bol prezidentom Zväzu polygrafie na Slovensku. Svoje bohaté skúsenosti sa rozhodol zužitkovať aj pri práci pre občanov, v samospráve. Okrem mandátu poslanca mestského zatupiteľstva v Martine je už od roku 2005 aj poslancom Žilinského samosprávneho kraja. V roku 2007 mu bolo udelené Čestné občianstvo mesta Martin.
Vysoké pracovné nasadenie najradšej kompenzuje v horách, pri lezení na najvyššie domáce či európske štíty.

Je ženatý a má štyri deti.