titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - o samospráve

o samospráve


Mesto Martin je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky zriadený zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

Mesto pri výkone samosprávy plní najmä úlohy ustanovené v § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Na mesto možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie.


Obyvatelia


Obyvateľom mesta Martin je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt.
Obyvateľ mesta sa zúčastňuje na samospráve mesta. Obyvatelia mesta vykonávajú jeho samosprávu
  1. orgánmi obce,
  2. miestnym referendom,
  3. zhromaždením obyvateľov obce.
Obyvateľ mesta sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní mesta a poskytuje pomoc orgánom mesta.
Základné práva a povinnosti obyvateľa mesta ustanovuje § 3 zákona 369/1990 Zb. obecnom zriadení.
Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

Spolupráca mesta


Mesto pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami, politickými stranami, politickými hnutiami ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov mesta, cirkvami a inštitúciami, ktoré sa starajú o rozvoj vzdelanosti, kultúry, duchovného života a zdravia - vyvíjajúcimi činnosť v meste.

Mestský úrad


Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestských zastupiteľstvom.

Prácu mestského úradu riadi primátor. Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta.

Na stiahnutie:

Dôležité odkazy: