titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - prístup k informáciám

prístup k informáciám

v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)


Kto má právo na sprístupnenie informácií?

Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré má mesto Martin k dispozícii, a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.


Povinná osoba:

Mesto Martin je podľa § 2 zákona povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii.


Žiadosť o sprístupnenie informácií:

Zo žiadosti musí byť zrejmé:
  • ktorej povinnej osobe je určená (mesto Martin),
  • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  • jeho adresa pobytu alebo sídlo,
  • ktorých informácií sa žiadosť týka,
  • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti mesto bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, neúplnú žiadosť doplnil.


Žiadosť možno podať:
  • písomne:
    1. ako poštovú zásielku na adresu Mestský úrad Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin
    2. osobným doručením do podateľne ( 1. poschodie č.d. 127, alebo v informačnej kancelárii)

  • ústne: v pracovných dňoch počas pracovnej doby na č.d. 317 alebo u ktoréhokoľvek zamestnanca mesta
  • faxom na č. 043/413 24 83
  • elektronickou poštou na adresu info@martin.sk alebo mesto@martin.sk
  • alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

Lehota vybavenia:

Informácie mesto sprístupňuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní alebo do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Lehota môže byť v zákonom stanovených prípadoch predĺžená.


Čo sa nesprístupňuje:

Nesprístupňujú sa informácie, ktoré sú považované za utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, ďalej informácie, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov a ochrane osobnosti a informácie, ktoré je možné subsumovať pod § 11 ods. 1 zákona.


Rozhodnutie:

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.


Odvolanie:

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.


Z odvolania musí byť zrejmé:
  • kto ho podáva
  • akej veci sa týka, t.j. voči ktorému rozhodnutiu smeruje
  • čo sa navrhuje, t.j. návrh ako má odvolací orgán rozhodnúť
Výhodou je zdôvodnenie prečo sa odvolanie podáva.


Na stiahnutie:
Dôležité odkazy:

Povinne zverejňované zmluvy, údaje o objednávkach a faktúrach nájdete na http://egov.martin.sk
Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na www.zbierka.sk alebo na www.justice.gov.sk.