titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - mestský úrad > odbory a oddelenia

odbory a oddelenia

ekonomický odbor Ekonomický odbor
odbor komunálnych služieb Odbor komunálnych služieb 
útvar hlavného inžiniera Útvar hlavného inžiniera
odbor majetkovoprávny Odbor majetku a služieb
odbor všeobecnej správy Odbor všeobecnej správy
odbor spoločenských služieb Odbor spoločenských služieb
oddelenie informatiky Oddelenie informatiky
oddelenie regionálneho rozvoja Oddelenie regionálneho rozvoja
kancelaria prednostu Kancelária prednostu MsÚ
kancelaria primátora Kancelária primátora 

ekonomický odbor

EKONOMICKÝ ODBOR

Pôsobnosť a členenie odboru

1. Ekonomický odbor patrí do úseku prednostu.
2. Ekonomický odbor plní najmä tieto úlohy:

a) zostavuje rozpočet mesta vrátane jeho programovej štruktúry, zostavuje viacročný rozpočet, spracováva zmeny rozpočtu, vyhodnocuje finančné plnenie rozpočtu a zostavuje monitorovaciu a hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu mesta,
b) kontroluje dodržiavanie finančnej a rozpočtovej disciplíny,
c) vedie účtovníctvo mesta podľa platných predpisov,
d) zabezpečuje úverovú politiku mesta,
e) vykonáva správu miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
f) vykonáva pokladničné operácie,
g) vedie evidenciu a archiváciu všetkých účtovných a daňových dokladov.

3. Ekonomický odbor sa člení na:

a) oddelenie rozpočtu a účtovníctva,
b) oddelenie daní a poplatkov.

Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

a) spracúva

1. podklady pre zostavovanie rozpočtu mesta vrátane jeho programovej štruktúry a vyhodnotenie jeho finančného plnenia,
2. podklady a zostavuje viacročný rozpočet mesta,
3. podklady pre zostavenie monitorovacej správy k vyhodnoteniu vecného plnenia programového rozpočtu mesta,
4. podklady k sledovaniu hospodárenia mesta a zostavovaniu prehľadov a rozborov hospodárenia,
5. podklady pre spracovanie záverečného účtu mesta,
6. podklady pre mesačný monitoring hospodárenia miest pre MF SR,
7. hlásenia a výkazy v oblasti financovania,

b) vedie

- účtovníctvo mesta podľa platných predpisov,
- evidenciu o zmenách rozpočtu a rozpočtových opatreniach,
- evidenciu dodávateľských a odberateľských faktúr a ich úhrady,
- evidenciu záväzkov a pohľadávok mesta podľa termínov splatnosti,

c) spracúva ročnú individuálnu účtovnú uzávierku mesta a konsolidovanú účtovnú závierku mesta,
d) vykonáva inventarizáciu finančných prostriedkov a zdrojov, pohľadávok a záväzkov,
e) vyhodnocuje a preúčtováva výsledky inventarizácie a vyhotovuje záverečnú správu o inventarizácii majetku,
f) spracúva a vyhotovuje výkazy za mesto ako právnickú osobu pre daňový úrad, štatistiku, ministerstvá a pod.,
g) spracúva a predkladá daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb za mesto,
h) vykonáva pokladničné operácie - vedenie pokladničnej knihy, prijímanie a vydávanie peňažnej hotovosti, dotáciu pokladne, dodržiavanie limitu pokladničnej hotovosti, príjem, vydávanie, likvidáciu a evidenciu cenín a prísne zúčtovateľných tlačív, evidenciu vyplatených záloh a ich včasné a správne vyúčtovanie, evidenciu záloh na pracovné cesty, ich vyúčtovanie, denné uzávierky pokladne, odvod hotovosti do peňažných ústavov,
i) vykonáva archiváciu všetkých účtovných dokladov mesta,
j) sleduje platné zákonné normy a aplikuje ich v praxi.

Oddelenie rozpočtu a účtovníctva v oblasti školstva plní najmä tieto úlohy:

a) spracúva

- analýzy hospodárenia, vybraných ekonomických ukazovateľov pre potreby mestského zastupiteľstva, mestskej školskej rady, odborných komisií, krajského školského úradu, Ministerstva školstva SR,
- podklady pre zostavovanie rozpočtu školských a predškolských zariadení a vyhodnotenie jeho plnenia,
- hlásenia a výkazy v oblasti financovania školstva,
- podklady pre vystavenie záverečného účtu mesta za oblasť školstva,

b) za oblasť školstva vedie

- účtovníctvo podľa platných predpisov,
- evidenciu dodávateľských a odberateľských faktúr a ich úhrady,
- evidenciu záväzkov a pohľadávok podľa termínov splatnosti,

c) kontroluje formálne náležitosti došlých faktúr a styk s bankou,
d) vykonáva inventarizáciu finančných prostriedkov a zdrojov, pohľadávok a záväzkov,
e) vyhodnocuje a preúčtováva výsledky inventarizácie a vyhotovuje správu o inventarizácii majetku,
f) spracúva a predkladá výkazy pre daňový úrad, štatistický úrad a pod. za oblasť školstva,
g) metodicky usmerňuje financovanie, hospodárenie a účtovníctvo škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto,
h) podieľa sa na kontrolách hospodárenia škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto,
i) spracováva koncepčné materiály za ekonomickú oblasť školstva,
j) poskytuje dotácie pre právne subjekty na prenesený výkon štátnej správy, na originálne kompetencie a iné účelové dotácie zo ŠR,
k) realizuje voči školám a školským zariadeniam rozpočtové opatrenia v rozsahu schváleného rozpočtom mesta a jeho zmien v rozpočtovom období,
l) vedie evidenciu a register rozpočtových opatrení za oblasť školstva súhrnne a tiež za jednotlivé právne subjekty,
m) mesačne poskytuje dotácie pre školy a školské zariadenia súkromných a cirkevných zriaďovateľov zriadených na území mesta, a kontroluje ich zúčtovanie s rozpočtom mesta.
 

Oddelenie daní a poplatkov

Oddelenie daní a poplatkov plní najmä tieto úlohy:

a) v oblasti dane z nehnuteľnosti

- vedie evidenciu daňovníkov,
- vystavuje platobné výmery na daň z nehnuteľnosti a vyrubuje sankčné úroky k dani z nehnuteľnosti,
- sleduje platby za fyzické a právnické osoby a vedie evidenciu pohľadávok,
- postupuje pohľadávky na dani k vymáhaniu na organizačno-právny odbor,
- zostavuje výkazy o dani z nehnuteľnosti na nadriadený orgán,
- poskytuje úľavy na dani z nehnuteľnosti v prípadoch vymedzených zákonom,
- vykonáva fyzické kontroly nehnuteľností,

b) v oblasti miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- vykonáva evidenciu miestnych daní za psa, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, správnych poplatkov za výherné hracie prístroje a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- vyhotovuje platobné výmery na vyššie uvedené dane a poplatky,
- vydáva rozhodnutia na udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov,
- vydáva rozhodnutia o uložení pokuty za nesplnenie povinností nepeňažnej povahy v zmysle zákona o správe daní a poplatkov,

c) sleduje úhrady daní a poplatkov za fyzické a právnické osoby,
d) zasiela upomienky na neuhradené platby,
e) zostavuje výkaz o pohľadávkach,
f) odstupuje vymáhania pohľadávok na organizačno-právny odbor,
g) vedie evidenciu a vykonáva kontrolu odvodov pri stávkových hrách,
h) vykonáva fyzické kontroly výherných hracích prístrojov a kontrol jednotlivých daňovníkov (správnosť výpočtu miestnych daní a poplatkov),
i) poskytuje súčinnosť tretích osôb podľa zákona o správe daní a poplatkov pre orgány štátnej správy a exekútorské úrady,
j) sleduje platné zákonné normy a aplikuje ich v praxi,
k) pripravuje návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, prípadne jeho dodatkov pre mestské zastupiteľstvo.

/späť na začiatok/
odbor komunálnych služieb

ODBOR KOMUNÁLNYCH SLUŽIEB

Pôsobnosť a členenie odboru

1. Odbor komunálnych služieb patrí do úseku prednostu.
2. Odbor komunálnych služieb plní najmä tieto úlohy:

a) zabezpečuje

- ochranu životného prostredia na území mesta,
- komplexnú starostlivosť o mestskú zeleň,
- odpadové hospodárstvo a čistotu mesta,
- prevádzku, údržbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia,
- malý stavebný úrad /napr. povoľovanie stavebných úprav a drobných stavieb/,
- povoľovanie reklamných, propagačných a informačných zariadení na území mesta Martin,
- investičnú výstavbu - prípravu a realizáciu stavieb, inžiniersku činnosť,
- komplexnú správu miestnych komunikácií /napr. údržbu, opravy a prevádzku/,
- prenesený výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny,
- prenesený výkon štátnej správy vo vodnom hospodárstve,
- prenesený výkon štátnej stavebnej správy a vyvlastňovania,
- prenesený výkon štátnej správy v oblasti dopravy,

b) pripravuje koncepciu ochrany životného prostredia v súlade s najnovšími technickými a legislatívnymi nariadeniami,
c) prevádzkuje útulok pre zvieratá.

3. Odbor komunálnych služieb sa člení na:

a) oddelenie životného prostredia a dopravy,
b) útulok pre zvieratá,
c) referát cintorínskych služieb.

Oddelenie životného prostredia a dopravy

1. Oddelenie životného prostredia a dopravy plní v oblasti dopravy a mestských komunikácii najmä tieto úlohy:

a) správu mestských komunikácii - aktualizáciou pasportu mestských komunikácií, evidencie a hospodárenia s majetkom mestských komunikácií a verejných priestranstiev,
b) vydáva rozhodnutia na povolenie zásahu do mestských komunikácií a verejných priestranstiev,
c) zabezpečuje prípravu a realizáciu dopravných stavieb v súčinnosti s investičným oddelením,
d) údržbu a opravy mestských komunikácií, dopravných zariadení, parkovacích a odstavných plôch,
e) prenesený výkon štátnej správy v oblasti dopravy,
f) správu mestských parkovacích miest vrátane údržby parkovacieho mobiliáru,
g) vydávanie a evidenciu parkovacích kariet mimo zóny plateného parkovania,
h ) vydávanie dopravných licencií,
i) optimalizácia dopravných systémov na území mesta /predovšetkým MHD/,
j) tvorba dopravných harmonogramov /cestovných poriadkov/,
k) financovanie dopravných systémov – dotácie mesta,
l) starostlivosť o dopravné zariadenia na území mesta /autobusové nástupištia, zástavky a prístrešky, označníky/,
m) starostlivosť o zvislé a vodorovné značenie pre dopravné systémy ,
n) kontrola dopravných systémov na území mesta /MHD, TAXIslužba, parkovanie, dopravné priestupky Integrované dopravné systémy IAD-MHD-ND-železnica/,
o) vypracovanie a stála aktualizácia pasportizácie mostných objektov,
p) zabezpečovanie nevyhnutnej diagnostiky a pravidelných revízií mostných objektov,
q) plánovanie opráv a údržby mostov,
r) zabezpečenie potrebnej projektovej dokumentácie v oblasti mostného hospodárstva,
s) realizácia a dozorovanie opráv a rekonštrukcií mostných objektov.

2. Oddelenie životného prostredia a dopravy plní v oblasti životného prostredia najmä tieto úlohy:

a) zabezpečuje

- komplexnú starostlivosť o mestskú zeleň - dreviny, trávniky, parky, kvetinové záhony,
- odpadové hospodárstvo a verejné osvetlenie,
- komplexnú starostlivosť o čistotu mesta (komunikácií, verejných priestranstiev),
- údržbu a prevádzku verejného osvetlenia,

b) ochranu životného prostredia /lesné a poľné hospodárstvo/ na území mesta,
c) vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín,
d) dáva súhlas na výrub, umiestňovanie a druhové zloženie drevín pred výsadbou na verejných priestranstvách a vo voľnej krajine s výnimkou lesa a plôch s poľnohospodárskymi kultúrami, stanovuje náhradnú výsadbu,
e) vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu a prerokováva ich zaradenie s vlastníkmi pozemkov,
f) vydáva rozhodnutia v zmysle platného vodného zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie a dozoruje dodržiavanie mestom vydaných rozhodnutí,
g) vydáva rozhodnutia v zmysle platných predpisov na malý zdroj znečisťovania ovzdušia a vykonáva dozor nad ich vykonaním,
h) zabezpečuje správu a údržbu parkových plôch a pešej zóny,
i) zabezpečuje komplexnú starostlivosť o pohrebiská /celková údržba: starostlivosť o zeleň, osvetlenie, drobné opravy a pod./.

Útulok pre zvieratá

Útulok pre zvieratá poskytuje najmä:

a) komplexnú starostlivosť, prevenciu a výchovu pri chove domácich zvierat predovšetkým psov a mačiek na území mesta,
b) služby mestského šarhu,
c) starostlivosť o zvieratá za úplatu,
d) platené služby pre obyvateľov vo vzťahu k zvieratám.

Referát cintorínskych služieb

Referát cintorínskych služieb plní najmä tieto úlohy:

- vedie evidenciu jednotlivých hrobových miest /pasportizácia, digitalizácia/,
- zabezpečuje ekonomickú činnosť – poplatky, faktúry, upomienky, rozpočet,
- zabezpečuje údržbu a opravy inventáru pohrebísk vo svojej správe,
- zabezpečuje správu a údržbu domov smútku,
- spolupracuje so správcovskými organizáciami pohrebísk, domov smútku a organizáciami zabezpečujúcimi pohrebné služby,
- pri svojej činnosti spolupracuje s mestskou políciou,
- spolupracuje s komisiou pre Národný cintorín.

/späť na začiatok/


odbor komunálnych služieb

ÚTVAR HLAVNÉHO INŽINIERA

1. Útvar hlavného inžiniera patrí do úseku prednostu.
2. Útvar hlavného inžiniera plní najmä tieto úlohy:

a) zabezpečuje

1. malý stavebný úrad /napr. povoľovanie stavebných úprav a drobných stavieb/,
2. povoľovanie reklamných, propagačných a informačných zariadení na území mesta,
3. investičnú výstavbu - prípravu a realizáciu stavieb, inžiniersku činnosť,
4. prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“)
5. prenesený výkon štátnej stavebnej správy,
6. tvorbu a realizáciu mestských informačných systémov na báze digitálnej technickej mapy mesta.
7. rozvoj jednotlivých oblastí mesta cestou mestských inteligentných riadiacich systémov /IRS/ v oblasti životného prostredia, dopravy, mestských komunikácií a výstavby mesta.

b) spolupracuje pri tvorbe

1. plánu hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja mesta a jeho aktualizácie
2. koncepcie rozvojových oblastí mesta v súlade s najnovšími technickými a legislatívnymi normami,

3. Útvar hlavného inžiniera sa člení na:

a) oddelenie mestskej stavebnej správy a ŠFRB,
b) investičné oddelenie,

Oddelenie mestskej stavebnej správy a ŠFRB

Oddelenie mestskej stavebnej správy a ŠFRB plní najmä tieto úlohy:

a) vydáva rozhodnutia v zmysle stavebného zákona a príslušných právnych predpisov v územnom, stavebnom a kolaudanom konaní v katastri mesta Martin,
b) povoľuje umiestnenie reklamných, informačných a propagačných zariadení na území mesta Martin,
c) vykonáva činnosti malého stavebného úradu (napr. drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce, prípojky inžinierskych sietí, obecný stavebný dohľad, ...),
d) prejednáva priestupky a správne delikty v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
e) výkon štátneho stavebného dohľadu v katastri mesta Martin,
f) spolupracuje s Útvarom hlavného architekta mesta Martin pri územných, stavebných a kolaudačných konaniach v súlade s vymedzenými kompetenciami.
g) spracúva podklady a pripravuje rozhodnutie o určení alebo zrušení súpisného čísla  k zápisu budov do katastra nehnuteľností
h) zabezpečuje činnosti spojené s poskytnutím finančnej podpory prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania.

Investičné oddelenie plní najmä tieto úlohy:

a) predprojektovú prípravu stavieb – majetkovo-právne vzťahy, geologické a geodetické podklady
b) projektovú prípravu stavieb pre územné konanie ,

1. vypracovanie dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia,
2. prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej správy a správcami inžinierskych sietí,

c) projektovú prípravu stavieb pre stavebné konanie a realizáciu stavby

1. koordinuje vypracovanie projektov,
2. uzatvára príslušné investorské zmluvy,
3. prerokováva projekty s príslušnými orgánmi štátnej správy, samosprávy a organizáciami,
4. obstaráva realizačný projekt,
5. pripravuje podklady pre výber dodávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní

d) realizuje stavby - stavebný dozor a zabezpečuje kolaudáciu na stavbách realizovaných mestom

1. odovzdanie staveniska, zápisy do stavebného denníka, vytýčenie stavby,
2. odsúhlasenie dodatkov a zmien projektov,
3. spoluprácu s autorským dozorom,
4. kontrolu postupu prác z výkazu výmer, rozpočtu a časového plánu a uzatvorenej zmluvy,
5. kolaudáciu stavieb
6. záverečné hodnotenie stavieb a ich zaradenie do základných prostriedkov,
7. kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov, reklamačné konanie,

e) v oblasti informačných systémov

1. zodpovedá za realizáciu digitálnej technickej mapy mesta /DTM/ a koordináciu jednotlivých DTM na území mesta
2. zabezpečuje podkladové materiály na tvorbu DTM a ich aktualizáciu a účasť  na tvorbe DTM štátnych inštitúcií a súkromného sektora
3. spolupracuje pri tvorbe jednotlivých vrstiev DTM s dotknutými útvarmi mesta, s miestnymi organizáciami pri získavaní aktuálnych údajov pre DTM,
s organizačnými útvarmi na úradoch partnerských a iných zahraničných miest na získavanie poznatkov pri spracovaní DTM , pri aktivitách smerujúcich k získaniu finančných prostriedkov pre tvorbu a aktualizáciu DTM,

f) v oblasti riadiacich programov

1. zodpovedá za predprojektovú, projektovú a realizačnú činnosti pri tvorbe inteligentných riadiacich programov /IRP/ na území mesta, prevádzku riadiacich
centier statickej a dynamickej dopravy,
2. zabezpečuje podkladové materiály na tvorbu a aktualizáciu IRP, účasť na tvorbe IRP štátnych inštitúcií a súkromného sektora,
3. spolupracuje pri tvorbe IRP s dotknutými útvarmi mesta, s miestnymi organizáciami pri získavaní aktuálnych údajov pre IRP, s profesionálnymi inštitúciami a organizáciami /vysoké školy, výskumné a vývojové ústavy/ pri tvorbe a aktualizácii IRP, pri aktivitách smerujúcich k získaniu finančných prostriedkov pre tvorbu a aktualizáciu IRP.“

/späť na začiatok/


odbor majetkovo - právny

ODBOR MAJETKU A SLUŽIEB

Pôsobnosť a členenie odboru:

1. Odbor majetku a služieb patrí do úseku prednostu.
2. Odbor majetku a služieb plní najmä tieto úlohy:

a) vypracúva a posudzuje zmluvy vo vymedzenej oblasti za mesto,
b) rieši majetkovo-právne vzťahy pri usporiadaní užívania a vlastníctva pozemkov,
c) spolupracuje pri riešení reštitučných nárokov oprávnených osôb,
d) vyhlasuje, zvoláva a riadi ponukové konania pri predaji majetku mesta,
e) kontroluje plnenia mandátnych zmlúv,
f) spravuje a eviduje mestský majetok,
g) zadáva vypracovanie geometrických plánov, znaleckých posudkov,
h) zostavuje a aktualizuje zoznam voličov mesta,
i) zabezpečuje činnosť informačnej kancelárie pre klientov mestského úradu a iných subjektov nachádzajúcich sa v budove mestského úradu,
j) zabezpečuje činnosť podateľne mestského úradu,
k) vedie evidenciu obyvateľstva, domov a bytov,
l) zabezpečuje činnosť matričného úradu a plnenie jeho úloh,
m) vykonáva starostlivosť o archívne dokumenty v registratúrnom stredisku mesta Martin,
n) vykonáva odborné činnosti v oblasti cintorínskych služieb na cintorínoch v správe mesta Martin.

3. Odbor majetku a služieb sa člení na

a) oddelenie pozemkov,
b) oddelenie správy majetku,
c) oddelenie služieb klientom,
d) matričný úrad,
e) oddelenie služieb úradu.

Oddelenie pozemkov

Oddelenie pozemkov plní najmä tieto úlohy:

a) vypracúva

- zmluvy k prenájmu pozemkov verejných priestranstiev mesta, správy tržníc, skladacích garáží,
- návrhy súhlasov na ambulantný predaj tovarov,

b) vypracúva kúpne zmluvy, návrhy na vklad pri prevode pozemkov a nebytových priestorov,
c) spolupracuje so Správou športových zariadení mesta Martin pri správe športových zariadení, ktorých vlastníkom je mesto,
d) rieši majetkovo-právne vzťahy pri usporiadaní užívania a vlastníctva pozemkov na území mesta,
e) vypracúva register podnikateľov pôsobiacich na území mesta,
f) vykonáva

- inventarizáciu všetkých pozemkov vo vlastníctve mesta,

g) zabezpečuje prípravu a realizáciu Martinského jarmoku a vianočných trhov v súčinnosti s inými organizačnými útvarmi mesta,
h) poskytuje súčinnosť pri kontrolách vykonávaných odborom živnostenského podnikania a kontroly,
i) zabezpečuje spracovanie geometrických plánov, znaleckých posudkov,
j) spolupracuje s inými organizačnými útvarmi pri zriadení záložného práva.

Oddelenie správy majetku

Oddelenie správy majetku plní najmä tieto úlohy:

a) vykonáva

- správu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta,
- prenájom budov, stavieb a zariadení mesta,
- kontrolu a odpisovanie stavov meračov energií,
- inventarizáciu majetku,
- evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta,
- revízie elektroinštalácie a rozvodov, bleskozvodov, tlakových nádob vyhradených technických zariadení,
- evidenciu pasportov a revíznych kníh,

b) vypracúva nájomné zmluvy a ich doplnky na nebytové priestory, stavby a zariadenia,
c) kontroluje zmluvne dohodnuté činnosti v prenajatých priestoroch a povolenia vydané na ich úpravy a prestavby,
d) uzatvára zmluvy na dodávku energií s ich dodávateľmi a sleduje ich úhrady,
e) na základe uzatvorených nájomných zmlúv vystavuje faktúry nájomného a ostatných predpísaných platieb a sleduje ich úhrady,
f) spracúva podklady k vymáhaniu pohľadávok a nedoplatkov,
g) plánuje a realizuje

- stredné a generálne opravy,
- údržbu a rekonštrukcie hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta,

h) spolupracuje s mestskou políciou pri ochrane majetku mesta,
i) spracúva podklady a pripravuje návrh na všeobecne záväzné nariadenia v riadenej oblasti,
j) vedie centrálnu evidenciu mestského hnuteľného a nehnuteľného majetku,
k) sleduje pohyb majetku, zaradenie, pridelenie inventárneho čísla, vyradenie majetku z evidencie,
l) vykonáva odpisovanie majetku a spracúva podklady pre zaúčtovanie,
m) zabezpečuje inventarizáciu majetku a porovnanie s účtovným stavom,
n) pripravuje podkladov pre odovzdávanie majetku a preberanie majetku pri prechode kompetencií,
o) vedie centrálnu evidenciu všetkých zmluvných vzťahov mesta Martin.

Oddelenie služieb úradu

Oddelenie služieb úradu plní najmä tieto úlohy:

a) vykonáva v budove mestského úradu a priľahlých priestoroch (zasadačky, garáže, sklady, centrálny archív, požiarne zbrojnice) najmä:

- správu hnuteľného a nehnuteľného majetku mestského úradu a priľahlých objektov,
- inventarizáciu majetku,
- strážnu službu,
- zabezpečuje čistotu a hygienu v budove mestského úradu a jej okolí,

b) vykonáva centrálne kopírovanie dokumentov pre potreby mesta,
c) prevádzkuje sklad materiálu, kancelárskych a čistiacich potrieb pre mestský úrad,
d) zabezpečuje poistenie majetku mesta a likvidáciu poistných udalostí,
e) zodpovedá

- za účelné vynakladanie rozpočtovaných finančných prostriedkov,
- za technický stav priestorov budovy mestského úradu a jeho zariadení,

f) zabezpečuje bezproblémový chod budovy mestského úradu,
g) pripravuje návrh rozpočtu za zverenú oblasť a sleduje jeho plnenie,
h) riadi a koordinuje dopravnú službu mestského úradu,
i) technicky a materiálne zabezpečuje priebeh prezidentských volieb, volieb do NR SR, VÚC, orgánov samosprávy a referenda,
j) zabezpečuje komplexnú prevádzku a správu rekreačnej chaty na Osikove vrátane všetkých opráv
k) vedie evidenciu objednávok zasadacích miestností nachádzajúcich sa v budove mestského úradu a spracúva faktúry za ich používanie.

Oddelenie služieb klientom

1. Oddelenie služieb klientom plní najmä tieto úlohy:

- na úseku informačnej kancelárie

a) zabezpečuje príjem, evidenciu a odoslanie pošty,
b) vykonáva osvedčovanie podpisov a listín na základe splnomocnenia primátora mesta,
c) zverejňuje úradnú dokumentáciu na úradnej tabuli a na elektronickej úradnej tabuli
d) vypracúva a aktualizuje dokument „Sprievodca (nielen) mestským úradom“,
e) zabezpečuje informačnú službu pre klientov najmä:

- poskytuje klientom informácie o rozmiestnení všetkých pracovísk v administratívnej budove mestského úradu a o činnosti klientského centra na mestkom úrade,
- poskytuje príslušné formuláre klientom, informuje o ich vyplnení, po formálnej stránke kontroluje správnosť a úplnosť ich vyplnenia,
- poskytuje klientom informácie o činnosti mestského zastupiteľstva (termín, program zasadnutí, písomné materiály),
- vykonáva predaj všeobecne záväzných nariadení mesta Martin,
- počas neprítomnosti zamestnanca Kultúrneho centra zabezpečuje predaj kolkov a kopírovanie,
- zabezpečuje obsluhu telefónnej ústredne,
- zabezpečuje obsluhu verejne prístupnej intranetovej martinskej webovej stránky prostredníctvom infokiosku,

f) vykonáva kompletnú starostlivosť o archívne dokumenty v registratúrnom stredisku mesta Martin, a to najmä:

- preberanie, označovanie, hodnotenie, vyraďovanie, vyhľadávanie a zapožičiavanie,
- vystavovanie povolených opisov klientom,
- vypracúva a aktualizuje registratúry poriadok a registratúrna plán mesta Martin.

- na úseku ohlasovne a evidencie budov plní najmä tieto úlohy:

a) zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR,
b) vykonáva a vedie evidenciu trvalých a prechodných pobytov občanov so štátnym občianstvom Slovenskej republiky na území mesta,
c) zasiela oznámenia o zmene trvalého a prechodného pobytu pre Register obyvateľov SR prostredníctvom Policajného zboru SR v Martine,
d) vykonáva priebežnú aktualizáciu všetkých zmien nasledovných osobných údajov týkajúcich sa občanov mesta /zmeny stavu, zmeny priezviska, zmeny trvalých a prechodných pobytov v rámci mesta, zrušenie trvalého pobytu občanov, prihlasovanie do evidencie novonarodených občanov, vyradenie z evidencie občanov z dôvodu úmrtia alebo odsťahovania, zaznamenanie zmeny v súvislosti s udelením štátneho občianstva SR a prepustením zo štátneho zväzku SR,
e) vydáva

- doklady na vybavenie občianskeho preukazu a jeho zmenu,
- potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte na požiadanie občanov,
- voličské preukazy,
- stanovisko k udeleniu štátneho občianstva,

f) zabezpečuje vystavenie a aktualizáciu zoznamov voličov,
g) pripravuje podklady k voľbám a k sčítaniu obyvateľstva, domov a bytov,
h) poskytuje súčinnosť štátnym orgánom týkajúcej sa pobytu občanov,
i) vedie evidenciu ulíc a budov v meste /obytné domy, rodinné domy, ostatné budovy, garáže, rekreačné chatky, záhradkárske chatky/,
j) spracúva podklady a pripravuje rozhodnutie o určení alebo zrušení súpisného čísla k zápisu budov do katastra nehnuteľností,
k) zasiela oznámenia o pridelení, zmenách, zrušení čísel budov pre Register obyvateľov SR prostredníctvom Policajného zboru SR v Martine,
l) vydáva súpisné a orientačné čísla,
m) vydáva potvrdenie o pridelení alebo zmene súpisného alebo orientačného čísla,
n) pripravuje podklady na vyhotovenie nových orientačných tabúľ /názvy ulíc, námestí/, súpisných a orientačných čísiel,
o) oznamuje zmenu názvu ulice a vydáva potvrdenie o zmene názvu ulice.

Matričný úrad

Matričný úrad plní najmä tieto úlohy:

a) vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí a index zápisov do matričných kníh,
b) vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
c) vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine,
d) vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike,
e) vyhotovuje potvrdenia k uzavretiu manželstva v cudzine,
f) plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva vrátane prípravy obradu,
g) pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
h) prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky,
i) pripravuje podklady na zápis matričných udalostí, ktoré nastali v cudzine do osobitnej matriky,
j) plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a ich zmenách príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
k) pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok,
l) vypracúva štatistické hlásenie o narodení, úmrtí a sobáši pre Štatistický úrad SR,
m) zabezpečuje komplexne občianske obrady – sobáše, uvítanie detí do života, výročia jubilantov v priestoroch obradnej siene Turčianskej galérie v Martine,
n) vykonáva osvedčovanie podpisov a listín na základe splnomocnenia primátora mesta.

/späť na začiatok/
odbor organizačno - personálny

ODBOR ORGANIZAČNO - PRÁVNY

Pôsobnosť a členenie odboru:

1. Organizačno-právny odbor patrí do úseku prednostu mestského úradu.

Organizačno-právny odbor

a) zabezpečovanie komplexnej právnej agendy v pôsobnosti mesta vrátane zastupovania na súdoch,
b) vymáhanie pohľadávok,
c) tvorba a odborné právne posúdenie riadenej dokumentácie mesta,
d) vedenie evidencie a distribúcia schválenej riadenej dokumentácie /VZN mesta Martin, vnútorné smernice, inštrukcie, príkazy, formuláre, nariadenia/,
e) príjem, vybavovanie a evidencia sťažností,
f) zabezpečovanie kompletných činností spojených s prácou mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií pri mestskom zastupiteľstve a výborov mestských častí,
g) organizačné zabezpečenie

- volieb do NR SR, prezidentských volieb, volieb do orgánov samosprávy a volieb do vyšších územných samosprávnych celkov,
- hlasovania o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta a celého štátu (referendum),
- sčítania obyvateľov, domov a bytov v meste.

h) zabezpečovanie prác na úseku personálnej politiky mesta,
i) spracovanie komplexnej agendy súvisiacej so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

3. Organizačno-právny odbor sa člení na:

a) organizačno-personálne oddelenie,
b) referát právnych služieb.

Organizačno-personálne oddelenie

Organizačno-personálne oddelenie plní najmä tieto úlohy:

a) v personálnej oblasti:

- vypracováva vnútorné dokumenty mesta
- spracováva pracovno-právne dokumenty zamestnancov mesta,
- vykonáva úpravy platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na základe Nariadenia vlády SR,
- vyhotovuje „Oznámenia o výške a zložení funkčného platu„,
- zaraďuje zamestnancov do kategórii podľa klasifikácie zamestnaní,
- spracováva „Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie„ do príslušných zdravotných poisťovní,
- prihlasuje zamestnancov do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového poistenia na nemocenské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, odhlásenie z registra poistencov, oznámenie prerušenia poistenia, začiatku a skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky,
- zadáva personálne údaje do systému na spracovanie personalistiky (VEMA),
- vyhotovuje a spracováva dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
- dbá o dodržiavanie legislatívnych predpisov týkajúcich sa personálnej oblasti u zamestnancov mesta,
- štvrťročne a ročne spracováva štatistiky z personálnej oblasti,
- vedie evidenciu dochádzky a kontroluje nárok a čerpanie dovolenky, náhradného voľna, neplateného voľna a študijného voľna,
- archivuje personálnu dokumentáciu,
- koordinuje všetky činnosti spojené s personalistikou a spracovaním miezd,
- aplikuje legislatívne zmeny v programovom vybavení VEMA, upavuje riadiace tabuľky, makety, nastavuje užívateľské prístupy,
- uzatvára zmluvu o používaní elektronickej služby, inštalácia certifikátov, obnova certifikátov,
- zabezpečuje vykonávanie absolventskej praxe na Mestskom úrade v spolupráci s jednotlivými zabezpečuje odbormi a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine,
- štvrťročne vypracováva žiadosti o poskytnutie príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska s požadovanými prílohami,
- sleduje čerpanie mzdových prostriedkov a vypracováva návrh na úpravu rozpočtu,
- zavádza nových zamestnancov do elektronického dochádzkového systému „Elas“, metodicky usmerňuje zamestnancov, mesačne kontroluje uzávierky zostáv podľa jednotlivých odborov, kontroluje prekážky v práci v zmysle Zákonníka práce, modifikuje číselníky funkcií, útvarov a prerušení pracovnej doby, kontroluje a upravuje nárok a čerpanie dovolenky,
- zabezpečuje vzťah s dodávateľmi softwaru VEMA, rozhoduje o inštalácii nových verzií PaM a PeR, aplikuje legislatívne zmeny, upravuje riadiace tabuľky, makety, nastavuje konfigurácie v dátových prostrediach, nastavuje prístupové práva k jednotlivým formulárom, zabezpečuje podklady pre licencie, inštaláciu softwaru na zasielanie výstupov do DDS a výstupného súboru do Dexia, a.s., spracováva užívateľské zostavy, archivuje dátové prostredia,
- zabezpečuje proces výchovy a vzdelávania zamestnancov,
- vedie centrálnu evidenciu žiadostí o prijatie do zamestnania,
- vedie centrálnu evidenciu vzdelávací akcií,
- vedie kvalifikačné karty zamestnancov,
- pripravuje podklady pre výberové konania na obsadenie voľných pracovných miest,
- zabezpečuje realizáciu výberových konaní,
- pripravuje podklady pre uzatvorenie pracovného pomeru a pre platové zaradenie zamestnancov do platových tried a stupňov,
- zabezpečuje vykonávanie odbornej praxe študentov stredných škôl a diplomovej praxe študentov vysokých škôl,
- zabezpečuje vyhľadávanie vhodných kandidátov na uvoľnené pracovné miesta,
- komplexne zabezpečuje vypracovanie a aktualizáciu systemizácie pracovných miest,
- spracováva ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku,
- v spolupráci s odborovými organizáciami pripravuje návrh podnikovej kolektívnej zmluvy a zásad pre použitie sociálneho fondu,
- sleduje tvorbu a čerpanie prostriedkov sociálneho fondu súlade s uzavretými zásadami pre použitie sociálneho fondu,
- vedie kolektívne vyjednávanie s odborovými organizáciami,
- komplexne zabezpečuje agendu vzdelávania zamestnancov Mesta Martin,
- vystavuje objednávky, platobné poukazy a faktúry súvisiace so vzdelávaním alebo sociálnym fondom.

b) v mzdovej oblasti

1. spracováva mzdy, náhrady miezd a náhrady príjmov pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre zamestnancov mesta, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
2. pripravuje, sleduje a kontroluje daňové vyhlásenia,
3. kontroluje náležitosti súvisiace s uplatnením daňového bonusu na vyživované dieťa a uplatnenie nezdaniteľnej čiastky,
4. vyhotovuje a zasiela evidenčný list zamestnanca do sociálnej poisťovne po ukončení pracovného pomeru,
5. odstupuje sociálnej poisťovni tlačivo, ktorým sa preukazuje dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca, ak trvá dlhšie ako 10 dní,
6. sleduje pôžičky zo sociálneho fondu a spracovanie exekučných zrážok,
7. vyhotovuje potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti a daňový bonus, dokladu o výške príjmu o preddavkoch na verejné poistenie,
8. spracováva mesačný výkaz poistného a príspevku do sociálnej poisťovne, vytvára súbor a elektronicky zasiela do sociálnej poisťovne,
9. spracováva mesačný výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie do zdravotných poisťovní, vytvára súbory a elektronicky zasiela do zdravotných poisťovní,
10. spracováva štvrťročné prehľady o preddavkoch na daň a ročné hlásenie dane na daňový úrad,
11. spracováva výstupy do doplnkových dôchodkových spoločností,
12. vykonáva ročné zúčtovanie preddavkov na daň a ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie zamestnanca,
13. eviduje zamestnancov zúčastnených na starobnom dôchodkovom sporení,
14. vykonáva tlač mzdových listov zamestnancov mesta,
15. vykonáva tlač výstupných zostáv a výplatných lístkov,
16. dbá na dodržiavanie legislatívnych predpisov týkajúcich sa mzdovej oblasti,
17. štvrťročne a ročne spracováva štatistiky zo mzdovej oblasti,
18. spracováva a kontroluje výstupné súbory do peňažných ústavov na spracovanie výplat zamestnancov mesta,
19. archivuje mzdovú dokumentáciu.

c) v organizačnej oblasti

- vypracováva vnútorné dokumenty mesta Martin,
- vykonáva komplexnú agendu súvisiacu so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám,
- príprava plánu práce mestskej rady a mestského zastupiteľstva
- pripravuje a organizačne zabezpečuje
- zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
- verejné zhromaždenia občanov /v spolupráci s výbormi mestských častí/,
- vedie:
- evidenciu orgánov samosprávy mesta /mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií /ďalej len "volené orgány mesta"/,
- evidenciu návrhov, pripomienok /interpelácií/ podaných na mestskom zastupiteľstve alebo mestskej rade a odstupuje ich na vybavenie príslušným adresátom,
- evidenciu účasti poslancov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, mestskej rade, výborov mestských častí , komisií a účasť členov na rokovaniach,
- evidenciu zápisníc z porád predsedov mestských častí a odstupuje ich adresátom,
- pripravuje pozvánku na zasadnutie mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
- zhromažďuje materiály predkladané na zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
- pripravuje podklady na vyplatenie odmien poslancom mestského zastupiteľstva, členom a sekretárom komisií,
- vypracováva zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady a vedie ich evidenciu,
- spracováva schválené uznesenia na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady a vedie ich evidenciu,
- zabezpečuje hlasovanie obyvateľov o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta /referendum/,
- organizačne zabezpečuje činnosti súvisiace s vykonaním volieb /prezidentské voľby, voľby do NRSR, orgánov samosprávy mesta, VÚC a Európskeho parlamentu /; tvorba volebných komisií, tvorba dokumentov,
- vybavovanie sťažností a vedenie centrálnej evidencie sťažností,
- vedie evidenciu objednávok zasadacích miestností nachádzajúcich sa v budove mestského úradu a spracúva faktúry za ich používanie,
- spracováva do digitálnej formy v programe „Digitálne mesto“ pripomienky zo zasadnutí výborov mestských častí, materiály na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva, pracovné návrhy uznesení a podklady k správam o plnení uznesení na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva.
 

Referát právnych služieb

Referát právnych služieb plní najmä tieto úlohy:

a) príprava podkladov pre rozhodovanie vedenia mesta,
b) vypracovanie a podávanie návrhov na začatie súdneho konania,
c) právne zastupovanie mesta na súdoch a pred orgánmi činnými v trestnom konaní,
d) vypracovanie a podávanie návrhov na výkon rozhodnutí a návrhov na vykonanie exekúcií pri vymáhaní pohľadávok,
e) vypracovanie a podávanie prihlášok do konkurzu, vrátane právneho zastupovania mesta na prieskumnom pojednávaní vo veci vyhláseného konkurzu,
f) uplatňovanie záložného práva na majetok dlžníkov mesta vydávaním príslušných rozhodnutí v súčinnosti so Správou katastra Martin,
g) uplatňovanie náhrady škody a vymáhanie pohľadávok,
h) rozhodovanie v 1. stupni vo veciach, v ktorých mesto ako vecne a miestne príslušný správny orgán podľa právnych predpisov vydáva rozhodnutia ako orgán samosprávy, alebo pri prenesenom výkone štátnej správy,
i) rozhodovanie v 1. stupni o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb v zmysle zákona o obecnom zriadení,
j) rozhodovanie o odvolaniach v daňovom konaní v 1. stupni,
k) príprava a posudzovanie materiálov predkladaných mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu,
l) tvorba a posudzovanie riadenej dokumentácie mesta,
m) odborné právne posudzovanie externých zmlúv a zmlúv vyhotovených inými organizačnými útvarmi mesta,
n) vyhotovovanie zmlúv a dohôd všetkých typov pri vzniku, zmene a skončení právnych vzťahov,
o) vykonávanie právnej agendy škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto,
p) poskytovanie aktuálnych právnych informácií, týkajúcich sa uplatňovania právnych predpisov obsahovo súvisiacich s plnením úloh samosprávy,
q) poskytovanie právneho poradenstva odborným útvarom úradu,
r) poskytovanie právneho poradenstva pri valných zhromaždeniach spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť, zakladanie spoločností, zriaďovanie organizácií, tvorba posudzovanie právnych dokumentov spoločností.

/späť na začiatok/
odbor sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

ODBOR SPOLOČENSKÝCH SLUŽIEB

Pôsobnosť a členenie odboru

1. Odbor spoločenských služieb patrí do úseku prednostu.
2. Odbor spoločenských služieb plní najmä tieto úlohy:

a) vykonáva odborné činnosti v oblasti sociálnej starostlivosti a zdravotníctva patriace do pôsobnosti mesta,
b) zabezpečuje prevádzku zariadení sociálnych služieb v správe mesta,
c) zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnostiach klientov,
d) vykonáva odborné činnosti v oblasti školstva, mládeže a športu patriace do pôsobnosti mesta,
e) vykonáva odborné činnosti v oblasti kultúry patriace do pôsobnosti mesta,
f) zabezpečuje spoluprácu s organizátormi športových a kultúrnych podujatí na území mesta,
g) koordinuje činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin,
h) koordinuje činnosti v oblasti voľného času mládeže a športu,
i) koordinuje tvorbu a vydávanie mestskej kroniky a reviduje ju.

3. Odbor spoločenských služieb sa člení na:

a) oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva,
b) oddelenie školstva, kultúry a športu.

Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

1. Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva plní najmä tieto úlohy:

a) riadi a zabezpečuje prevádzku útulku Domova pre osamelých, Klubu dôchodcov, Domova pre osamelých rodičov Slniečko,
b) posudzuje nároky pre poskytnutie peňažných dávok sociálnej pomoci,
c) pripravuje podklady k zriadeniu a zrušeniu začlenených zariadení,
d) vykonáva odborné činnosti v oblasti sociálnej starostlivosti patriace do pôsobnosti mesta,
e) poskytuje súčinnosť pri preventívnych programoch v oblasti zdravotníctva,
f) zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnostiach klientov,
g) zabezpečuje poskytovanie stravovania v jedálni v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách ako aj rozvoz stravy do domácností,
h) zabezpečuje výkon opatrení v zmysle zákona č.305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele,
i) zabezpečuje výkon osobitného príjemcu prídavku na dieťa podľa zákona č.600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a dávky pomoci v hmotnej núdzi podľa zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi.

2. Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva sa člení na:

a) referát sociálnej starostlivosti,
b) referát opatrovateľskej služby.

Referát sociálnej starostlivosti

Referát sociálnej starostlivosti plní najmä tieto úlohy:

a) zabezpečuje

- pracovné činnosti v oblastiach starostlivosti o seniorov, ŤZP a ŤZP-S a starostlivosti o rodinu a deti,
- agendu dotácií, darov a príspevkov pre občianske združenia a iné organizácie z prostriedkov mesta na sociálne, charitatívne a zdravotnícke účely,
- prevádzku Klubu dôchodcov, vrátane samostatnej jedálne a kuchyne, ktorá zabezpečuje stravovanie pre seniorov,

b) vykonáva

- šetrenie v rodinách /u jednotlivcov/, ktorým poskytuje dávky v hmotnej núdzi,
- návrh rozpočtu, jeho podrobné členenie a jeho zmeny pre jednotlivé zariadenia v organizačnej pôsobnosti oddelenia,

c) zodpovedá

- za čerpanie poskytnutých sociálnych dávok,
- odbornú činnosť a kvalitu poskytovaných sociálnych služieb,

d) pripravuje návrhy na rozhodnutie o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na úhradu nevyhnutných životných potrieb,
e) pripravuje návrhy na rozhodnutie o poskytnutí prístrešia a ubytovania v zariadeniach sociálnych služieb a o úhradách za poskytnuté sociálne služby,
f) poskytuje komplexnú poradenskú činnosť a pomoc pri ubytovaní,
g) vystavuje objednávky, vedie evidenciu faktúr, likviduje faktúry a vystavuje platobné príkazy pre začlenené zariadenia,
h) vedie evidenciu ubytovaných v útulku - Domove pre osamelých a Domove pre osamelých rodičov Slniečko a vykonáva osobitného príjemcu prídavkov na dieťa pre záškolákov a neprispôsobivých občanov,
i) vyjadruje sa k žiadostiam o poskytnutie sociálnej pomoci pre občanov mesta,
j) navrhuje zriaďovanie zariadení sociálnych služieb podľa možností a potrieb mesta,
k) podieľa sa na vyhľadávaní občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc.

Referát opatrovateľskej služby

Referát opatrovateľskej služby plní najmä tieto úlohy:

a) vykonáva prostredníctvom opatrovateliek v domácnostiach pomoc pri zabezpečovaní

- nevyhnutných životných úkonov,
- nevyhnutných prác v domácnosti,
- kontaktu so spoločenským prostredím, najmä sprievodom, tlmočením v posunkovej reči pre nepočujúce osoby,

b) posudzuje sociálnu situáciu v domácnostiach, odkázaných na opatrovateľskú službu a navrhuje primeranú pomoc,
c) stanovuje rozsah hodín starostlivosti a výšku úhrady za poskytnutú službu,
d) pripravuje návrhy na rozhodnutie o poskytovaní opatrovateľskej služby a jej úhrade
e) vykonáva šetrenie v domácnostiach klientov, ktorým bude poskytovaná opatrovateľská činnosť,
f) vedie evidenciu opatrovaných a opatrovateliek,
g) vypočítava mesačné úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu a sleduje ich plnenie,
h) vystavuje objednávky, vedie evidenciu faktúr, likviduje faktúry a vystavuje platobné príkazy z oblasti opatrovateľskej služby
i) podieľa sa na príprave vzdelávania opatrovateliek

Oddelenie školstva, kultúry a športu

Oddelenie školstva, kultúry a športu plní najmä tieto úlohy:

1) na úseku školského úradu

a) rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy,
b) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie,
c) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy, a to najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
d) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam najmä na území mesta,
e) vypracováva analýzu potrieb a rozpracováva koncepciu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
f) podieľa sa na komplexnej starostlivosti o nadané a talentované deti a mládež v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto,
g) spolupracuje s MPC, ŠPÚ, ŠIOV v rámci prípravy základných pedagogických dokumentov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
h) vykonáva kontrolnú činnosť vrátane návrhov opatrení v oblasti riadiacej práce vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti školského úradu v rozsahu stanovenom zákonom o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, metodické poradenstvo pri zavádzaní alternatívnych metód, obsahov a foriem výchovno-vzdelávacej práce nových študijných a učebných odborov,
i) zabezpečuje informovanosť vedúcich pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení o pripravovaných metodických zmenách v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu vo svojej územnej pôsobnosti, plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády v oblasti zdravotnej, environmentálnej a ekologickej výchovy v školách a v školských zariadeniach a realizáciu projektov v tejto oblasti u škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti (Národný program podpory zdravia, školy podporujúce zdravie).
 

2) na úseku základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení

a) vedie evidenciu detí a žiakov vo veku povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v meste trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia,
b) zabezpečuje prevádzkovanie pedagogickej knižnice, komplexné činnosti súvisiace so poskytovaním dotácie na stravu, školské potreby a štipendiá pre deti v hmotnej núdzi,
c) vykonáva analytické podklady v oblasti základného školstva pre mestské zastupiteľstvo a vedenie mesta a predkladá hodnotiacu správu do mestského zastupiteľstva,
d) navrhuje školské obvody základných škôl, ktorých je zriaďovateľom,
e) pripravuje podklady k vydaniu rozhodnutia o odpustení príspevku na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ako aj v zmysle ostatných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania,
f) sleduje vývoj siete a pripravuje podklady k zaradeniu a vyradeniu škôl a školských zariadení do siete, ich zriadeniu a zrušeniu,
g) spracúva výsledky výchovno-vyučovacieho procesu v školách a školských zariadeniach,
h) spolupracuje pri organizovaní kultúrnych, športových a vedomostných podujatiach na úrovni mesta so školami a školskými zariadeniami,
i) podieľa sa na organizovaní využívania voľného času a rozvoja záujmových činností mládeže,
j) prerokúva s radami škôl a riaditeľmi škôl a školských zariadení koncepciu rozvoja školy a školského zariadenia, rozpočet a materiálno-technické podmienky pre činnosť školy alebo školského zariadenia, personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy alebo školského zariadenia, požiadavky mesta na skvalitnenie starostlivosti o žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v škole alebo školskom zariadení,
k) pripravuje a predkladá mestskej školskej rade na vyjadrenie informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení, návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení, návrhy na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu alebo skupiny predmetov, návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom.
 

3) na úseku materských škôl

a) zabezpečuje prevádzku materskej školy a jej hospodárenie,
b) pripravuje podklady k vydaniu rozhodnutia o odpustení príspevku na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ako aj v zmysle ostatných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania,
c) vypracúva návrh rozpočtu, jeho podrobné členenie a jeho zmeny pre MŠ, návrhy personálneho obsadenia pracovných miest v MŠ, analýzy a iné podklady z problematiky prevádzkovania MŠ,
d) vystavuje objednávky, vedie evidenciu faktúr, likviduje faktúry a vystavuje platobné príkazy pre MŠ.

4) na úseku školských jedální

a) zabezpečuje prevádzku školskej jedálne v MŠ bez právnej subjektivity,
b) vypracúva návrh rozpočtu, jeho podrobné členenie a jeho zmeny pre ŠJ, návrhy personálneho obsadenia pracovných miest v ŠJ, analýzy a iné podklady z problematiky prevádzkovania ŠJ,
c) odborne usmerňuje vedúcich zamestnancov školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
d) kontroluje kvalitu jedál v školských jedálňach,
e) spolupracuje s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a zabezpečuje dohľad nad výživou detí a mládeže,
f) zabezpečuje podmienky pre stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

5) na úseku kultúry

a) vytvára podmienky pre kultúrnu, záujmovo-umeleckú činnosť v meste,
b) pripravuje návrhy na kultúrne podujatia na území mesta,
c) spolupracuje s organizátormi významných podujatí na území mesta,
d) zabezpečuje agendu dotácií pre občianske združenia a iné organizácie z rozpočtu mesta na kultúrne, výchovné a vzdelávacie účely,
e) zabezpečuje kultúrne a spoločenské akcie organizované mestom,
f) vypracúva návrh rozpočtu v oblasti kultúry, sleduje jeho plnenie, vyhotovuje objednávky a platobné poukazy súvisiace s oblasťou kultúry,
g) zabezpečuje údržbu mestského rozhlasu,
h) zabezpečuje vykonávanie zápisov do Pamätnej knihy mesta,
i) vykonáva agendu ohlasovacej povinnosti usporiadateľa verejných kultúrnych podujatí v zmysle zákona č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach,
j) úzko spolupracuje s kronikárkou mesta, ako aj s neziskovou organizáciou mesta pre oblasť kultúry.
 

6) na úseku mládeže a športu

a) zabezpečuje realizáciu Koncepcie športu mesta Martin,
b) zabezpečuje realizáciu športových podujatí, ktorých organizátorom je mesto Martin,
c) spolupracuje so športovými klubmi, občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry,
d) spolupracuje s mládežníckymi organizáciami pri napĺňaní aktívneho využívania voľného času mládeže v oblasti športu,
e) podieľa sa na výbere a príprave športových talentov,
f) spolupracuje pri organizovaní športových podujatí miestneho a regionálneho významu,
g) spolupracuje pri vytváraní podmienok na rozvoj športu pre všetkých,
h) zabezpečuje spoluprácu vo veciach výchovy a vzdelávania s obcami, samosprávnymi krajmi, orgánmi školskej samosprávy, inými štátnymi orgánmi, inými právnickými a fyzickými osobami, zabezpečujúcimi šport a telesnú kultúru vrátane súťaží detí a žiakov a školských zariadení v územnej pôsobnosti mesta,
i) navrhuje zhotovenie propagačných materiálov pre športové podujatia a vedie ich evidenciu,
j) zabezpečuje agendu dotácií pre občianske združenia a iné organizácie z rozpočtu mesta na športové a telovýchovné účely,
k) vedie evidenciu športového materiálu v sklade,
l) koordinuje činnosť martinského parlamentu mladých,
m) vykonáva agendu ohlasovacej povinnosti v organizovania verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí v zmysle zákona č.479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí.

/späť na začiatok/


oddelenie informatiky

ODDELENIE  INFORMATIKY

Pôsobnosť oddelenia:

1. Oddelenie informatiky patrí do úseku prednostu.
2. Oddelenie informatiky plní najmä tieto úlohy:

a) vypracúva a napĺňa stratégiu informatizácie Mesta Martin,
b) zabezpečuje obstarávanie všetkých zložiek informačného systému Mesta Martin (hardware, software, údaje),
c) poskytuje technickú a metodickú podporu všetkým zložkám informačného systému Mesta Martin (hardware, software, údaje),
d) zabezpečuje elektronickú komunikáciu mestského úradu s okolím,
e) zabezpečuje elektronickú formu prezentácie Mesta Martin,
f) zabezpečuje poskytovanie elektronických dát klientom.

Pôsobnosť vedúceho oddelenia

1. Vedúci oddelenia informatiky plní najmä tieto úlohy:

a) priamo riadi zamestnancov oddelenia informatiky,
b) vytvára a napĺňa stratégiu informatizácie Mesta Martin.
c) obstaráva všetky zložky informačného systému Mesta Martin (hardware, software, údaje)
d) zabezpečuje

- analyzovanie dát pre manažérske rozhodovanie,
- odborné konzultácie, školenia a servisné služby pre užívateľov informačného systému mesta,
- rokovania s dodávateľmi a klientmi,
- komunikáciu a s užívateľmi mestského informačného systému,

e) zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu digitálnych máp mesta ako súčasti IS mesta
f) vypracúva stanoviská k materiálom týkajúcich sa informačných technológií
g) koordinuje činnosť Združenia pre tvorbu a aktualizáciu digitálnej technickej mapy mesta Martin

2. Vedúci oddelenia informatiky zodpovedá za plnenie úloh oddelenia a plní úlohy uvedené v článku 9.

/späť na začiatok/


referát projektového manažéra

ODDELENIE STRATEGICKÉHO ROZVOJA A ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV

Pôsobnosť oddelenia:

1. Oddelenie strategického rozvoja a zahraničných vzťahov patrí do úseku prednostu.

2. Oddelenie strategického rozvoja a zahraničných vzťahov plní najmä tieto úlohy:

a) v oblasti strategického plánovania, regionálneho rozvoja a marketingu mesta

aa) zodpovedá za:

1. aktualizáciu Vízie, Profilu mesta a Strategického plánu – Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Martin,
2. koordinovanie činností v rámci plnenia cieľov,
3. stanovenie akčných plánov,
4. priebežné vyhodnocovanie a aktualizáciu akčných plánov,
5. kontrolu implementácie strategického plánu.

ab) spolupracuje:

1. pri stanovovaní odborných koncepcií - čiastkových stratégií,
2. pri priebežnom vyhodnocovaní a aktualizácii odborných koncepcií,
3. s organizáciami pôsobiacimi v oblasti regionálneho rozvoja.

ac) zabezpečuje regionálny rozvoj v rámci prenesených kompetencií na mesto,
ad) pripravuje návrhy do edičnej činnosti v oblasti marketingu mesta a regionálneho rozvoja,
ae) navrhuje zhotovenie propagačných materiálov pre účely zahraničnej propagácie,
af) poskytuje súčinnosť pri príprave a uskutočňovaní programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja,
ag) poskytuje súčinnosť na príprave regionálnych operačných programov.

b) v oblasti prípravy projektov, grantov a fondov na národnej a medzinárodnej úrovni plní najmä tieto úlohy:

1. vykonáva monitoring všetkých zdrojov (projekty, fondy, granty) finančnej alebo inej podpory na území republiky,
2. informuje o medzinárodných projektoch a grantoch, ktoré by bolo možné využiť pre zlepšenie finančnej situácie mesta,
3. vykonáva funkciu koordinátora za mesto v rôznych projektoch mesta,
4. zodpovedá za predprojektovú, projektovú fázu a fázu implementácie pri jednotlivých rozvojových projektoch spolu s inými členmi realizačného tímu,
5. zodpovedá za monitoring, vizualizáciu a propagáciu projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ,
6. spolupracuje s ekonomickým odborom pri zabezpečovaní platobných postupov a finančnej kontroly projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ.

c) v oblasti zahraničných vzťahov zabezpečuje:

1. preklad rôznych materiálov (korešpondencia, prejavy, odborné materiály),
2. tlmočenie prejavov, rokovaní alebo podujatí so zahraničnou účasťou,
3. kontakty so zástupcami partnerských miest a participuje na príprave a tvorbe dohôd o spolupráci,
4. protokolárny program pri oficiálnych zahraničných návštevách mesta,
5. spolupracuje s organizáciami a inštitúciami, ktoré udržujú spoluprácu so zahraničím,
6. písomný styk primátora a zamestnancov úradu so zahraničím,
7. spracúva informácie o medzinárodných konferenciách a zabezpečuje účasť mesta na týchto konferenciách,
8. pripravuje Koncepciu rozvoja zahraničných vzťahov.

d) v oblasti cestovného ruchu plní najmä tieto úlohy:

1. zabezpečuje komplexnú agendu v oblasti cestovného ruchu v rámci mesta a regiónu,
2. zabezpečuje spracovanie koncepčných a strategických dokumentov pre oblasť rozvoja cestovného ruchu na úrovni mesta,
3. zabezpečuje kontakty s inými orgánmi miestnej samosprávy, podnikateľskými subjektmi v oblasti cestovného ruchu, príslušnými orgánmi štátnej správy a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi za účelom rozvoja cestovného ruchu,
4. zabezpečuje kontakty a spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami pri propagácii cestovného ruchu,
5. zabezpečuje prípravu materiálov určených na prezentáciu mesta a pripravuje návrhy do edičnej činnosti v oblasti cestovného ruchu,
6. pripravuje a spracúva informačno-propagačné materiály pre potencionálnych investorov v oblasti cestovného ruchu,
7. iniciuje a zabezpečuje realizáciu podujatí propagujúcich možnosti cestovného ruchu v atraktívnych lokalitách na území mesta a v jeho okolí s možnosťou využitia existujúcich kapacít.

e) v oblasti podpory investícií a rozvoja podnikania plní najmä tieto úlohy:

1. pripravuje prezentácie mesta pre potencionálnych investorov,
2. nadväzuje kontakty s potencionálnymi investormi a prispieva k nadviazaniu ich styku s orgánmi mesta a ďalšími inštitúciami na území mesta,
3. spolupracuje pri aktivitách smerujúcich k získaniu finančných prostriedkov pre infraštruktúru podnikania,
4. zodpovedá za databázy pre potencionálnych investorov,
5. zabezpečuje pohotové reakcie na dotazy potencionálnych záujemcov o investovanie,
6. zabezpečuje pravidelné kontakty a spoluprácu, koordináciu činnosti s externými ekonomickými a podnikateľskými agentúrami zaoberajúcimi sa ekonomickým rozvojom napr. so SOPK, SARIO, RRA, RPIC, MFPIC a pod.,
7. spolupracuje s miestnymi podnikmi pri získavaní kontaktov na zahraničných investorov,
8. spolupracuje s podnikateľskými oddeleniami na úradoch partnerských a iných zahraničných miest,
9. podieľa sa na budovaní verejno-súkromných partnerstiev, koordinuje reprezentantov rozhodujúcich odvetví na území mesta, zaznamenáva kolektívne a individuálne postoje a predstavy podnikov, sleduje podnikateľskú klímu a vzájomný vzťah jednotlivých subjektov, zaisťuje informačný servis pre podnikateľov,
10. napomáha pri vytváraní pozitívneho a konkurenčného prostredia pre podnikanie a ekonomický rast,
11. eviduje vhodné lokality na podnikanie, poskytuje o nich informácie záujemcom o investovanie v meste a pripravuje podklady pre rokovanie orgánov mesta s prípadnými investormi.

/späť na začiatok/


kancelaria prednostu

KANCElÁRIA PREDNOSTU MsÚ

Pôsobnosť oddelenia:

1. Kancelária prednostu patrí do úseku prednostu.
2. Kancelária prednostu sa člení na:

- sekretárku prednostu a zástupcu primátora.

Sekretárka prednostu a zástupcu primátora

a) zodpovedá za

- vedenie evidencie riadiacich aktov prednostu a zástupcu primátora,
- formálnu stránku vypracúvaných materiálov pre prednostu a zástupcu primátora,

b) navrhuje

- textovú úpravu dokumentov mesta,

c) zabezpečuje

- porady a rokovania u prednostu a zástupcu primátora,
- kontrolu náležitostí materiálov pred podpisom prednostu a zástupcu primátora,
- denný program prednostu a zástupcu primátora,
- podklady na rokovanie poradných orgánov prednostu a zástupcu primátora,
- pracovné návštevy v tuzemsku aj v zahraničí,
- prípravu a vedenie protokolu pri rokovaniach prednostu a zástupcu primátora

d) spracúva a sumarizuje odborné podklady z jednotlivých úsekov,

e) zúčastňuje sa porád prednostu a zástupcu primátora, vyhotovuje zápisy a kontroluje plnenie úloh z nich vyplývajúcich,

f) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia prednostu a zástupcu primátora.

/späť na začiatok/


kancelaria primátora

KANCELÁRIA PRIMÁTORA

Pôsobnosť oddelenia:

1. Kancelária primátora patrí do úseku primátora.
2. Kancelária primátora sa člení na:

a) asistentku primátora,
b) hovorcu,
c) splnomocnenca pre etiku,
d) referentov pre verejné obstarávanie,
e) referenta krízového manažmentu,
f) referenta kancelárie Zdravé mesto Martin

Asistentka primátora

a) zodpovedá za

- vedenie evidencie riadiacich aktov primátora,
- formálnu stránku vypracúvaných materiálov pre primátora,

b) navrhuje

- textovú úpravu dokumentov mesta,

c) zabezpečuje

- porady a rokovania u primátora,
- kontrolu náležitostí materiálov pred podpisom primátora,
- denný program primátora,
- podklady na rokovanie poradných orgánov primátora,
- zmluvy a platobné príkazy o poskytnutí finančných príspevkov z účtu zvláštnych výdajov primátora,
- pracovné návštevy v tuzemsku aj v zahraničí,
- prípravu a vedenie protokolu pri rokovaniach primátora

d) spracúva a sumarizuje odborné podklady z jednotlivých úsekov,

e) zúčastňuje sa porád poradných orgánov primátora, vyhotovuje zápisy a kontroluje plnenie úloh z nich vyplývajúcich,

f) zabezpečuje spracovanie žiadostí o poskytnutie dotácii zo zvláštnych výdajov primátora a vyhotovuje zmluvy o poskytnutí dotácie,

g) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora,

h) zodpovedá za rozpočet kancelárie primátora, pripravuje návrh rozpočtu za zverenú oblasť a sleduje jeho plnenie.

Hovorca

a) vydáva oficiálne stanoviská v mene primátora a mestského úradu do masmédií,
b) vydáva pravidelne tlačové správy o činnosti mesta,
c) denne monitoruje tlač a analyticky spracováva informácie o meste a regióne, publikované v prostriedkoch masovej komunikácie,
d) zabezpečuje priamy styk s redaktormi prostriedkov masovej komunikácie,
e) pripravuje ohlasy na kritiku a pripomienky uverejnené v hromadných oznamovacích prostriedkoch,
f) zodpovedá za

- prípravu tlačových materiálov,
- propagáciu práce mesta v médiách, na webovej stránke, na úradnej tabuli mestského úradu,
- zverejňovanie materiálov a informácií o činnosti mesta,

g) predkladá návrhy na tvorbu rozhlasových a televíznych programov vo vzťahu k činnosti mesta,
h) organizuje tlačové konferencie a besedy,
i) zúčastňuje sa

- určených pracovných stretnutí a pracovných výjazdov primátora,
- tlačových konferencií a besied,
- rokovaní poradných orgánov,

j) pripravuje podklady pre publicistické a verejné vystúpenia primátora,
k) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora.

Splnomocnenec pre etiku

a) spolupracuje s Radou pre etiku ako poradným orgánom primátora
b) vypracúva koncepčné, metodické a analytické materiály na úrovni mesta v oblasti etiky,
c) zodpovedá za monitorovanie a podporu Etického kódexu zamestnanca mesta Martin (ďalej len „Etický kódex“),
d) pravidelne štvrťročne vyhodnocuje dodržiavanie Etického kódexu a plnenie schválených odporúčaní na úrovni mesta,
e) prešetruje a vybavuje sťažnosti na porušenie Etického kódexu a vedie osobitnú evidenciu sťažností na porušenie Etického kódexu,
f) zaujíma stanoviská k oznámeniam zamestnancov o skutočnom alebo možnom konflikte záujmov
g) v súlade s § 11 zákon NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vydáva na základe písomného poverenia primátora mesta predbežné stanoviská, či určité konanie alebo nekonanie zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme je v rozpore s povinnosťami alebo obmedzeniami, ktoré sú ustanovené týmto zákonom,
h) vedie register súhlasov na vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancami mesta udelených primátorom v súlade s § 83 Zákonníka práce,
i) vypracúva stanoviská k porušeniu pracovnej disciplíny zamestnancami mesta v oblasti etiky,
j) monitoruje a vyhodnocuje spokojnosť klientov s poskytovanými službami a správaním zamestnancov mesta (schránka dôvery, ankety, ...)
k) v súčinnosti s určeným interným audítorom monitoruje a vyhodnocuje spokojnosť zamestnancov mesta,
l) vypracúva mesačné správy o svojej činnosti a dodržiavaní Etického kódexu a po vyjadrení Rady pre etiku ich predkladá primátorovi mesta
m) vedie register darov, ktoré zamestnanci a volení predstavitelia mesta prijali v mene mesta
n) vedie sklad propagačného materiálu,
o) na základe písomného poverenia primátorom mesta vedie register majetkových priznaní vedúcich zamestnancov, vyhodnocuje ich a zabezpečuje administratívne činnosti spojené s touto agendou,
p) za oblasť etiky spracúva podklad do ročného plánu vzdelávania zamestnancov mesta, predkladá ho na vyjadrenie Rade pre etiku a vyhodnocuje plnenie plánu vzdelávania za oblasť etiky
q) poskytuje poradenstvo v oblasti etiky a dodržiavania Etického kódexu:

- zamestnancom mesta
- právnickým osobám zriedeným mestom,
- právnickým osobám založeným mestom, ak majetková účasť alebo súčet majetkovej účasti mesta je viac ako 67%
- iným právnickým osobám založeným mestom, u ktorých väčšinu členov riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov navrhuje mesto (napr. neziskové organizácie)
- obyvateľom mesta

Referent pre verejné obstarávanie

a) navrhuje spôsob verejného obstarávania,
b) vedie centrálny register verejného obstarávania,
c) pripravuje a realizuje všetky verejné obstarávania,
d) komplexne vedie centrálnu agendu verejného obstarávania,
e) spolupracuje s jednotlivými organizačnými zložkami, ktoré budú zodpovedné za technickú špecifikáciu verejného obstarávania,
f) vedie centrálny register dodávateľov tovarov a služieb,
g) zabezpečuje kompletnú archiváciu dokumentácie o verejnom obstarávaní.

Referent krízového manažmentu

a) na úseku obrany a civilnej ochrany obyvateľstva

- zabezpečuje a plní úlohy mesta ako subjektu hospodárskej mobilizácie,
- zabezpečuje prípravu zamestnancov, jednotiek civilnej ochrany a obyvateľstva mesta k civilnej ochrane,
- organizačne zabezpečuje prípravu na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie a pri vzniku mimoriadnych udalostí,
- spolupracuje s ostatnými subjektmi hospodárskej mobilizácie na území mesta a s právnickými či fyzickými osobami, ktoré prevádzkujú stacionárne zdroje ohrozenia,
- vypracúva, vedie a aktualizuje zásadné dokumenty plánu ochrany obyvateľstva,
- riadi a zabezpečuje skladovanie prostriedkov individuálnej ochrany a materiálu civilnej ochrany pre určené kategórie obyvateľov mesta,
- zabezpečuje komplexnú starostlivosť o úkryty civilnej ochrany v majetku mesta,

b) na úseku ochrany utajovaných skutočností

- plní úlohy osobitného pracoviska v súlade so zákonom o ochrane utajovaných skutočností.

Referent kancelárie Zdravé mesto Martin

Zabezpečuje činnosť Kancelárie Zdravé mesto Martin
Mesto Martin je členom Asociácie Zdravých miest Slovenska

a) podieľa sa na prevencii a výchove environmentálnej politiky,
b) pripravuje a koordinuje aktivity zamerané na aktuálne témy v oblasti zdravia, duševného zdravia, zdravej výživy a zdravého životného štýlu,
c) spolupracuje s neziskovými, zdravotníckymi, školskými a kultúrnymi organizáciami na území mesta,
d) iniciuje aktivity vo forme kultúrnych a športových podujatí pre verejnosť- Deň Zeme, Bicyklový deň, Svetový deň tanca, Seniorsky týždeň, Deň bez áut a pod.,
e) poskytuje podporu medzinárodným stretnutiam rôzneho zamerania, akciám na pomoc seniorom, občanom so zdravotným postihnutím, charitatívnym akciám, podujatiam s cieľom zlepšovania životného prostredia a zdravia,
f) vyhľadáva možnosti získania finančných prostriedkov z projektov a grantov,
g) spolupracuje pri vypracovávaní a realizácií odborných projektov,
h) spolupracuje s partnerskými mestami v oblasti ochrany životného prostredia, boja a prevencie proti civilizačným chorobám, boja proti drogám, zdravého životného štýlu, športovania a pod.,
i) pripravuje a vydáva informačné materiály ( Stručný profil zdravia, prevencia a pod.),
j) predkladá primátorovi žiadosti neštátnych zdravotníckych zariadení o schválenie ordinačných hodín.“

/späť na začiatok/