titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - mestský úrad

mestský úrad


Budova MsÚ v Martine

Postavenie a pôsobnosť mestského úradu
  • Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta.
  • Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj ďalších zriadených orgánov mestského zastupiteľstva a plní úlohy v zmysle zákona o obecnom zriadení.
  • Mestský úrad nie je právnickou osobou a nemá právnu subjektivitu.
  • Mestský úrad má sídlo a poštovú adresu: Mestský úrad v Martine, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin.
  • Financovanie a hospodárenie mestského úradu tvorí súčasť rozpočtu mesta na príslušný rok. Rozpočet mesta obsahuje samostatnú položku predstavujúcu objem mzdových prostriedkov ako aj obsah finančných prostriedkov určených na nákup technických prostriedkov a údržbu a opravu.
  • Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta.

Vzťahy medzi útvarmi MsÚ:

  • Odbory, oddelenia a referáty sú povinné navzájom úzko spolupracovať a zabezpečovať koordináciu práce tak, aby sa zaručila jednotnosť riadenia a rozhodovania, ako aj komplexnosť riešenia úloh mestského úradu v súlade s integrovaným manažérskym systémom.
  • Oddelenia a referáty začlenené do odborov podávajú návrhy na riešenie zásadných otázok prostredníctvom vedúcich príslušných odborov.
  • Ak vzniknú rozdielne stanoviská pri riešení úloh medzi odbormi, rozhoduje o nich prednosta mestského úradu. Ak vzniknú rozdielne stanoviská medzi útvarmi rôznych úsekov, rozhoduje o nich primátor.

odbory a oddelenia mestského úradu Martin

Odbor

vedúci odboru, oddelenia

tel. číslo

Prednostka MsÚ JUDr. Katarína Katinová 413 31 23, 4204 176
Odbor ekonomický Ing. Vlasta Grajciarová 4204 213
Odbor komunálnych služieb Ing. Jarmila Mráziková 4204 163
Útvar hlavného inžiniera Ing. Vladimír Povoda 4204 125
Odbor všeobecnej správy Ing. Ľubica Turčanová 4204 150
Odbor spoločenských služieb PhDr. Katarína Tomášová 4204 550
Majetkovo - právny odbor Mgr. Iveta Šugárová 4204 173
Oddelenie informatiky Mgr. Milan Matuška 4204 495
Oddelenie strateg. rozvoja a zahraničných vzťahov Ing. Ivana Bobrovská 4204 501

kontakty na zamestnancov MsÚ


Miestne samosprávy  sú a ešte viac budú postavené pred úlohu vytvoriť štruktúry a pracovné postupy, ktorými budú schopné kvalitne zabezpečiť široké spektrum komunálnych služieb hlavne po prijatí kompetenčného zákona. Aby sme mohli neustále skvalitňovať  svoje rozhodovanie, budeme potrebovať nové metódy a nástroje pre  poskytovanie kvalitných služieb v sociálnej, ekonomickej a environmentálnej oblasti pre svojich obyvateľov.

MsÚ Martin hľadal a hľadá nástroje pre zavádzanie kvalitatívnych zmien a indikátory, ktoré by mohli používať pre porovnanie kvality poskytovaných služieb, jednak v časovom horizonte, ale aj v porovnaní s inými samosprávami.

Tieto skutočnosti  a snaha zlepšiť a zefektívniť svoju činnosť ovplyvnili, že vedenie MsÚ Martin sa rozhodlo zaviesť „manažérsky systém kvality“ a „environmentálny systém manažérstva“  podľa medzinárodných noriem ISO 9001 a ISO 14001.


Vážení klienti, navštívte nás, prosím, vo vopred dohodnutých termínoch alebo v týchto odporúčaných hodinách

Pondelok od  7:30  do  15:45  hod.

Streda

od  7:30  do  15:45  hod. - do 17:00 vo vybraných kanceláriách, do 16:45 pokladňa
Piatok od  7:30  do  12:30  hod.
Obedňajšia prestávka medzi 11:00 a 13:00

Inak Vám nemôžeme zaručiť, že sa Vám bude venovať kompetentný zamestnanec. Niektoré vaše požiadavky vybavíme aj v klientskom centre.


Kontakt:

Mestský úrad Martin
nám. S. H. Vajanského 1
036 49 Martin
tel.- ústredňa: +421/0/43/413 1431
fax: +421/0/43/413 24 83
e-mail: msu@martin.sk