titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - mestské zastupiteľstvo > mestská rada

mestská rada

Mestská rada v Martine je zložená z 10 poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých zvolilo mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestská rada je iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva a plní najmä tieto úlohy:

  • rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva,
  • pripomienkuje návrhy materiálov pred rokovaním mestského zastupiteľstva,
  • zaoberá sa všetkými vecami týkajúcimi sa majetku obce, fondov, a rozpočtu obce, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy mestskému zastupiteľstvu alebo primátorovi mesta,
  • pripravuje zasadnutia mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,
  • organizuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva,
  • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.

zoznam členov Mestskej rady

Ing. Alexander Lilge

Ing. Peter Kašuba


Zita Sekerková

Mgr. Imrich Žigo

Ing. Rudolf Kollár

Ing. Bruno Horecký

Mgr. Tomáš Zanovit

MUDr. Tatiana Červeňová

MUDr. Igor Homola

Ing. Milan Malík