titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - mestské zastupiteľstvo > plán práce MsZ

plán práce MsZ


MsZ 29. júl 2013

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení
 5. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
  Predkladá: hlavný kontrolór Mesta Martin
 6. Návrh na spolufinancovanie mesta k Žiadosti o NFP z OP Informatizácia spoločnosti, Prioritná os: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, Opatrenie 1.2: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni, v rámci Výzvy: Elektronizácia služieb miest – „eMestá“, kód: OPIS-2013/1.2/05
  Predkladá: vedúci oddelenia informatiky
  Stanovisko: komisia ekonomická, komisia legislatívna, územného plánu a výstavby
 7. Štatút Mládežníckeho Parlamentu Mladých (MPM)
  Predkladá: vedúca odboru spoločenských služieb
  Stanovisko: komisia kultúry, školstva a vzdelávania, komisia ekonomická
 8. Prevody nehnuteľného majetku
 9. Prenájmy nehnuteľného majetku
  Predkladá: vedúci odboru majetkovo-právneho (ďalej len OMP)
  Stanovisko: komisia ekonomická, komisia legislatívna,ÚP a výstavby
 10. Projekt viacgeneračnej a multikultúrnej spolupráce
  Predkladá: vedúci odboru spoločenských služieb (ďalej len OSS)
  Stanovisko: komisia kultúry, školstva a vzdelávania
 11. Pln.uzn. MsZ č.152/2012 – Návrh na zmenu Územného plánu mesta v súvislosti s realizáciou tzv. prestupného bývania sociálne znevýhodnených skupín obyvateľov s písomným zdôvodnením riaditeľa Matra, n.o. nesplnenia pôvodného termínu plnenia uznesenia.
  Predkladá: vedúci odboru spoločenských služieb (ďalej len OSS)
  Stanovisko: komisia sociálno-zdravotná, komisia ekonomická
 12. Pln.uzn. MsZ č.152/2012 – Návrh na zmenu Územného plánu mesta v súvislosti s realizáciou tzv. prestupného bývania sociálne znevýhodnených skupín obyvateľov s písomným zdôvodnením riaditeľa Matra, n.o. nesplnenia pôvodného termínu plnenia uznesenia.
  Predkladá: vedúci odboru spoločenských služieb (ďalej len OSS)
  Stanovisko: komisia kultúry, školstva a vzdelávania, komisia ekonomická
 13. Rôzne
 14. Interpelácie poslancov
 15. Záver

MsZ 23. september 2013

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení
 5. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
  Predkladá: hlavný kontrolór Mesta Martin
 6. Vyhodnotenie cieľov komunitného plánu sociálnych služieb k 31.08.2013
  Predkladá: vedúci odboru spoločenských služieb (ďalej len OSS)
  Stanovisko: komisia: sociálno-zdravotná
 7. Informatívna správa o organizácii šk. roka 2012/2013 v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin, ich finančnom a technickom stave
  Predkladá: vedúci odboru spoločenských služieb (ďalej len OSS)
  Stanovisko: komisia kultúry, školstva a vzdelávania, komisia ekonomická
 8. Informatívna správa o organizácii šk. roka 2012/2013 v ZŠ a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin, ich finančnom a technickom stave
  Predkladá: vedúci odboru spoločenských služieb (ďalej len OSS)
  Stanovisko: komisia kultúry, školstva a vzdelávania, komisia ekonomická
 9. Správa o finančnom plnení rozpočtu mesta Martin za I. polrok 2013 a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Martin za I. polrok 2013
  Predkladá: vedúca ekonomického odboru
  Stanovisko: komisia ekonomická
 10. Prevody nehnuteľného majetku
 11. Prenájmy nehnuteľného majetku
  Predkladá: vedúci odboru majetkovo-právneho (ďalej len OMP)
  Stanovisko: komisia ekonomická, komisia legislatívna,ÚP a výstavby
 12. Návrh na vyplatenie odmien funkcionárom mesta a hl. kontrolórovi
  Predkladá: hovorca MsR
 13. Rôzne
 14. Interpelácie poslancov
 15. Záver

MsZ 21. október 2013

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení
 5. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
  Predkladá: hlavný kontrolór Mesta Martin
 6. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície za I. polrok 2013
  Predkladá: náčelník MsP
  Stanovisko: komisia životného prostredia a verejného poriadku
 7. Návrh mestského operačného plánu zimnej údržby 2013/2014
  Predkladá: vedúci odboru komunálnych služieb (ďalej len OKS)
  Stanovisko: komisia ekonomická, komisia legislatívna, ÚP a dopravy, komisia ŽP a VP
 8. Informatívna správa o rozpracovanosti investičných akcií mesta vrátane verejného obstarávania k 31.9.2013
  Predkladá: hlavný inžinier mesta
  Stanovisko: komisia ekonomická, komisia legislatívna, ÚP a výstavby
 9. Prevody nehnuteľného majetku
 10. Prenájmy nehnuteľného majetku
  Predkladá: vedúci odboru majetkovo-právneho (ďalej len OMP)
  Stanovisko: komisia ekonomická, komisia legislatívna,ÚP a výstavby
 11. Rôzne
 12. Interpelácie poslancov
 13. Záver

MsZ 25. november 2013

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení
 5. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
  Predkladá: hlavný kontrolór Mesta Martin
 6. Návrh dodatku k VZN č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  Predkladá: vedúca EO
  Stanovisko: komisia ekonomická, komisia legislatívna, ÚP a výstavby
 7. Návrh rozpočtu mesta Martin na r. 2014 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2014 - 2016
  Predkladá: vedúca EO
  Stanovisko: komisia ekonomická, predsedovia VMČ a komisií, hlavný kontrolór
 8. Návrh dodatku k VZN č. 100 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Martin
  Predkladá: vedúca EO
  Stanovisko: komisia ekonomická, komisia legislatívna, komisia kultúry , školstva a vzdelávania
 9. Prevody nehnuteľného majetku
 10. Prenájmy nehnuteľného majetku
  Predkladá: vedúci odboru majetkovo-právneho (ďalej len OMP)
  Stanovisko: komisia ekonomická, komisia legislatívna,ÚP a výstavby
 11. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2011/2012 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin
  Predkladá: vedúci odboru spoločenských služieb (ďalej len OSS)
  Stanovisko: komisia kultúry, školstva a vzdelávania, komisia ekonomická
 12. Rôzne
 13. Interpelácie poslancov
 14. Záver

MsZ 19. december 2013

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení
 5. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
  Predkladá: hlavný kontrolór Mesta Martin
 6. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
  Predkladá: hlavný kontrolór Mesta Martin
 7. Vyhodotenie Programu hospodárskeho, kultúrneho a sociálneho rozvoja k 30.9.20132
  Predkladá: prednostka MsÚ
  Stanovisko: všetky komisie
 8. Návrh Plánu práce MsR a MsZ na I. polrok 2014
  Predkladá: vedúca odboru všeobecnej správy (ďalej len OVS)
  Stanovisko: všetky komisie
 9. Prevody nehnuteľného majetku
 10. Prenájmy nehnuteľného majetku
  Predkladá: vedúci odboru majetkovo-právneho (ďalej len OMP)
  Stanovisko: komisia ekonomická, komisia legislatívna,ÚP a výstavby
 11. Návrh na vyplatenie odmien funkcionárom mesta a hl. kontrolórovi
  Predkladá: hovorca MsR
 12. Rôzne
 13. Interpelácie poslancov
 14. Záver