titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - útvar hl. architekta

útvar hl. architekta


Spôsob zriadenia Útvaru hlavného architekta mesta Martin

Mestské zastupiteľstvo v Martine v zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 písm.i/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím ustanovenia § 29 ods. 3 zákona NR SR č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách SR v znení neskorších zmien a doplnkov zriaďuje rozpočtovú organizáciu Útvar hlavného architekta mesta Martin (ÚHAM) počnúc dňom 1. 1. 1997, ktorý bude hospodáriť na princípe rozpočtovej organizácie (Zriaďovacia listina - výpis; tiež v uznesení MsZ 139/1996 zo dňa 19. 12. 1996 ).

Právomoci, kompetencie ÚHAM:

  • útvar hlavného architekta je rozpočtová organizácia zriadená mestským zastupiteľstvom
  • riadi najmä územno - plánovacie a urbanisticko - architektonické činnosti v meste. Podrobnú pôsobnosť útvaru hlavného architekta vymedzuje jeho zriaďovacia listina a organizačný poriadok
  • patrí do úseku primátora. Riaditeľ útvaru hlavného architekta zodpovedá za plnenie úloh primátorovi.

Organizačná štruktúra ÚHAM (formát PDF veľkosť 24 KB)
  

Pôsobnosť Útvaru hlavného architekta mesta Martin

Útvar hlavného architekta mesta Martin (ďalej len “útvar hlavného architekta”) je rozpočtová organizácia zriadená mestským zastupiteľstvom.

Útvar hlavného architekta riadi najmä územno-plánovacie, urbanisticko-architektonické činnosti v meste. Podrobnú pôsobnosť útvaru hlavného architekta vymedzuje jeho zriaďovacia listina a organizačný poriadok.

Útvar hlavného architekta patrí do úseku primátora. Riaditeľ útvaru hlavného architekta zodpovedá za plnenie úloh útvaru hlavného architekta primátorovi.


kontakt:

Útvar hlavného architekta mesta Martin
Vajanského 1
036 49 Martin
tel.: 043/4204 201
web: www.martin.sk/uha
riaditeľ: Mgr. art. Róbert Dúbravec