titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - mestská polícia

mestská polícia

Spôsob zriadenia Mestskej polície mesta Martin (MsP)

Poriadkový útvar Mestskej polície mesta Martin je zriadený v zmysle § 19 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v súlade s § 2 ods. 2 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii a to všeobecne záväzným nariadením mesta Martin o mestskej polícii zo dňa 6. marca 1991.

Úlohy, organizácia, povinnosti a oprávnenia Mestskej polície mesta Martin (pozri zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. 250/1994 Z.z. a zákona č. 319/1999 Z.z.; ďalej pozri VZN č. 36 o mestskej polícii a Organizačný poriadok mestskej polície - poriadkového útvaru mesta Martin):

Pôsobnosť poriadkového útvaru

Mestskej polície mesta Martin: (podľa § 2 zákona SNR č. 564/1991Zb. o obecnej polícii)

 • úlohy obecnej polície podľa zákona o obecnej polícii plní v obciach, ktoré sú mestami, mestská polícia;
 • mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta;
 • mestskú políciu zriaďuje a zrušuje mesto všeobecne záväzným nariadením;
 • náčelníka mestskej polície na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.

Základné úlohy Mestskej polície

(podľa §3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii):

 • zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolubôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia;
 • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou, alebo pred zneužitím, i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany);
 • dbá o ochranu životného prostredia v meste;
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a iných verejne prístupných miestach;
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora;
 • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami, alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon;
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta;
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.

Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

Poriadkový útvar Mestskej polície mesta Martin patrí do úseku primátora.


dokumenty MsP Martin


kontakt:

Mestská polícia Martin Mesto Martin - Mestská polícia
ul. J. Lettricha 5
036 49 Martin
tel.: 043/ 4111159 nepretržite
fax: 043/ 423 08 85  nepretržite
linka tiesňového volania: 159, 112  nepretržite
e-mail:
msp@martin.sk
web: policia.martin.sk