titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - primátor mesta

primátor mesta

Primátor je najvyšším výkonným orgánom mesta a štatutárnym orgánom mesta. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Je volený v priamych voľbách obyvateľmi mesta na 4. roky.

Organizačný poriadok mesta Martin vymedzuje v zmysle zákona o obecnom zriadení primátorovi mesta nasledovné kompetencie:
priamo riadi:
 • zástupcu primátora,
 • prednostu mestského úradu,
 • sekretárku primátora,
 • hovorcu,
 • referenta pre BOZP a PO,
 • referenta krízového manažmentu,
 • referentov pre verejné obstarávanie,
 • koordinátora projektu Európske hlavné mesto kultúry,
 • náčelníka mestskej polície,
 • riaditeľa Útvaru hlavného architekta mesta Martin,
 • riaditeľa Správy športových zariadení mesta Martin,
 • riaditeľa Kultúrneho centra mesta Martin,
 • riaditeľa Turisticko-informačnej kancelárie mesta Martin,
 • riaditeľov základných škôl zriadených mestom,
 • riaditeľov materských škôl zriadených mestom,
 • riaditeľa základnej umeleckej školy,
 • riaditeľa centra voľného času Kamarát.
schvaľuje:
 • vnútorné riadené dokumenty,
 • platové náležitosti zamestnancov,
 • systemizáciu pracovných miest zamestnancov,
rozhoduje o:
 • všetkých veciach správy mesta s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii mestského zastupiteľstva,
 • personálnych a platových náležitostiach zamestnancov mesta Martin a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • zásadných stanoviskách pre rokovania presahujúce pôsobnosť mesta,
 • zahraničných pracovných cestách zamestnancov mesta Martin, riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a poslancov mestského zastupiteľstva,
 • tuzemských pracovných cestách priamo riadených vedúcich zamestnancov,
 • zriadení krízového štábu mesta, ako výkonného orgánu krízového riadenia pre prípravu na obranu štátu a v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu,
vykonáva:
 • obecnú správu,
 • hodnotenie  priamo riadených  vedúcich zamestnancov,
 • ochranu utajovaných skutočností v súlade so zákonom,
uzatvára:
 • pracovné zmluvy so zamestnancami mesta,
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, 
 • uzatvára zmluvy s právnickými a fyzickými osobami,
 • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • udeľuje cenu primátora po schválení návrhu v mestskej rade,
 • vymenúva a odvoláva prednostu mestského úradu,
 • vymenúva a odvoláva riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom po schválení v mestskom zastupiteľstve.

Primátor mesta Martin

Mgr. art. Andrej Hrnčiar

Kontakt:
tel:
043/413 1421, 413 3123
e-mail: primator@martin.sk, andrej.hrnciar@martin.sk
web: www.andrejhrnciar.sk  
primátor mesta Mgr. art. Andrej Hrnčiar
Mgr. art. Andrej Hrnčiar sa narodil 10.7.1973. Absolvoval strednú školu v rokoch 1987 - 1991 na Gymnáziu v Ružomberku. V rokoch 1991 - 1996 študoval na Vysokej škole múzických umení - Činoherná a bábkarská fakulta v Bratislave, odbor herectvo. V rokoch 1996 - 2003 pracoval v Divadle SNP v Martine ako herec. V rokoch 2003 - 2006 pôsobil ako riaditeľ Slovenského Komorného divadla v Martine. Ovláda anglický jazyk. Vo voľnom čase sa venuje divadlu, skialpinistike, bicyklovaniu a turistike. Mgr. art. Andrej Hrnčiar je ženatý a má dve dcéry.