titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - vzdelávanie

vzdelávanie

História nás učí, že od roku 1557 v Martine pôsobila latinská škola ku ktorej v roku 1834 pribudla latinská seniorálna škola. Potrebu vzdelávať sa v rodnom jazyku za generáciu štúrovcov pekne vyjadril zakladateľ Slovenského patentálneho gymnázia Karol Kuzmány v básni „Mládeži“.

       Keď chcete ďalej prísť, ako my dôjdeme,
       treba vám viac vedieť, ako čo my vieme...

Budova Slovenskej národnej knižniceMatica slovenská, Živena a kníhtlačiarstvo boli hnacím motorom vzdelávania v Martine. Ich rozvoj a úpadok išiel ruka v ruke s povznesením a útlmom slovenského povedomia a vzdelanosti. Po 1. svetovej vojne boli v Martine  4 elementárne ľudové školy a následne vznikali alebo sa obnovovali Obchodná akadémia, Gymnázium a školy Živeny. V Martine dočasne pôsobila Slovenská vysoká škola technická a svoj význam mali aj Štátna poľnohospodárska škola, Vyššia hospodárska škola, Zdravotnícka škola, Odborná učňovská škola a Mestská hudobná škola. Systém školstva v Martine pozitívne ovplyvnilo zriadenie Lekárskej fakulty a Vysokej vojensko-veliteľskej školy. Zriaďovateľská pôsobnosť škôl a školských zariadení prešla 1.7.2002 z okresných úradov na obce. Mesto Martin v šk. roku 2002/2003 malo vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 12 základných škôl a 20 materských škôl, 1 ZUŠ a 1 CVČ Kamarát.

S ohľadom na demografický vývoj mesto Martin pristúpilo k racionalizácii siete škôl a školských zariadení. V šk. roku 2006/2007 má vo svojej pôsobnosti 5 základných škôl, 4 základné školy s materskou školou, 6 materských škôl, 1 ZUŠ a 1 CVČ. Obec ako školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na územnú samosprávu.

Na území mesta Martin sa nachádzajú aj školy, školské zariadenia a vzdelávacie inštitúcie iných zriaďovateľov, ktoré poskytujú vzdelávanie pre všetky vekové skupiny obyvateľstva. Prehľad vzdelávacích inštitúcií na území mesta Martin nájdete v sekcii vzdelávanie - vzdelávacie inštitúcie.

Široké spektrum vzdelávacích aktivít vo forme prednášok, výukových kurzov, zážitkových seminárov, tvorivých dielní poskytujú združenia.