19.03.2012, úradné oznamy- archív

Mesto sa očistí od nadrozmerných odpadov

V piatok začne v meste Martin tzv. jarná očista. V rámci nej sa podľa presného zoznamu ulíc uskutoční zvoz nadrozmerného odpadu.

...pokračovanie článku
06.03.2012, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

...pokračovanie článku
06.03.2012, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

...pokračovanie článku
01.03.2012, úradné oznamy- archív

Rozhodnutie o znížení nájomného

Primátor Mesta Martin v zmysle § 18 ods. (6) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin v platnom znení, vo veci písomnej žiadosti nájomcu, Adriana Urbanová Kozmetický salón Emília, so sídlom Štúrovo námestie, č. 108/1, 036 01 Martin,

...pokračovanie článku
27.02.2012, úradné oznamy- archív

rozhodnutie o zamietnutí žiadosti

Primátor Mesta Martin v zmysle § 18 ods.6 a 8 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin v platnom znení vo veci žiadosti pána Michala Náčináka, nar. 23.04.1950, bytom Gogoľova 3937/8, 036 01 Martin

...pokračovanie článku
17.02.2012, úradné oznamy- archív

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 2/NP/2012

Mesto Martin v súlade so zákonom NRSR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 17 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu :

...pokračovanie článku
15.02.2012, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa

...pokračovanie článku
15.02.2012, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa

...pokračovanie článku
09.02.2012, úradné oznamy- archív

rozhodnutie o odpustení zvýšenie nájomného

R O Z H O D N U T I E odpustení zvýšenia nájomného

...pokračovanie článku
09.02.2012, úradné oznamy- archív

rozhodnutie o dočasnom upustení účtovania nájomného

R O Z H O D N U T I E o dočasnom upustení účtovania nájomného

...pokračovanie článku
07.02.2012, úradné oznamy- archív

Oznámenie o vyhradení plochy na umiestnenie volebných plagátov

Pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012, ktoré sa budú konať dňa 10. marca 2012, mesto Martin v zmysle ustanovenia § 24 ods. 13 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky Mesto Martin vyhradzuje plochy na umiestnenie volebných plagátov pre kandidujúce politické strany alebo koalície.

...pokračovanie článku
06.02.2012, úradné oznamy- archív
Zimomriavky

Februárový program festivalu Zimomriavky

Mesto Martin a Centrum kultúry MARTIN, n.o. pozývajú, v rámci podujatia ZIMOMRIAVKY – zimný festival kultúry, na koncert vokálnej skupiny SKLO. Koncert sa uskutoční v piatok 17. februára 2012 o 19.00 hod. v sále Barmuseum (Malá hora 2).

...pokračovanie článku
03.02.2012, úradné oznamy- archív

Aktuálny harmonogram vývozu separovaného zberu a KUKA nádob

Vývoz separovaného zberu a KUKA nádob zabezpečuje mesto Martin v spolupráci so spoločnosťou Brantner Fatra s.r.o. Kompletný harmonogram vývozu KUKA nádob, separovaného zberu pre bytovky i rodinné domy v Martine pre rok 2012 nájdete v priložených PDF súboroch.

...pokračovanie článku
03.02.2012, úradné oznamy- archív

ROZHODNUTIE o dočasnom upustení od účtovania nájomného

Primátor Mesta Martin v zmysle § 18 ods. (6) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin v platnom znení, vo veci písomnej žiadosti nájomcu, Jozef Cíger, so sídlom Jána Mazúra 28/88, 036 01 Martin, zo dňa 27.01.2012 o dočasné upustenie od účtovania nájomného za užívanie nebytových priestorov na Ul. Nade Hejnej č. 2 v Martine, prenajatých podľa nájomnej zmluvy č. 2009 028 zo dňa 30.04.2009, rozhodol takto:

...pokračovanie článku
02.02.2012, úradné oznamy- archív

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 1/NP/2012

Výberová komisia sa stretla dňa 2.2.2012 na vyhodnotení ponúk na prenájom nebytových priestorov č. 1/NP/2012 v zložení:

...pokračovanie článku
25.01.2012, úradné oznamy- archív

ROZHODNUTIE o dočasnom znížení účtovania nájomného

Primátor Mesta Martin v zmysle § 18 ods. (6) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (ďalej len „VZN“) vo veci žiadosti nájomcu, COOP Jednota, SD, so sídlom SNP 136, 039 17 Turčianske Teplice, zo dňa 21.12.2011 a 09.01.2012 o dočasné zníženie účtovania nájomného za prenajaté nebytové priestory na Ul. Nade Hejnej č. 5 v Martine podľa nájomnej zmluvy č. 2009 008 zo dňa 13.11.2008, rozhodol takto:

...pokračovanie článku
25.01.2012, úradné oznamy- archív

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Mesto Martin vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž s vyhodnotením formou elektronickej aukcie na výber uchádzača na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa.

...pokračovanie článku
24.01.2012, úradné oznamy- archív

1. elektronický prieskum verejnej mienky

Primátor mesta Martin v súlade s čl. 3 ods. 1 VZN č. 93 o elektronickom prieskume verejnej mienky a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Martine č. 6/12 zo dňa 18.1.2012 vyhlasuje elektronický prieskum verejnej mienky, ktorý sa bude konať za účelom získania prehľadu o názore obyvateľov mesta Martin k otázkam v oblasti plánovaných investičných akcií mesta.

...pokračovanie článku
17.01.2012, úradné oznamy- archív

Dobrovoľná dražba nehnuteľností vo vlastníctve mesta Martin

Dobrovoľná dražba nehnuteľností vo vlastníctve mesta Martin „Spoločnosť Dražby a aukcie, s.r.o. organizuje v dňoch 25.1.2012 o 13:00 hod. a 26.1.2012 o 13:00 hod. ohliadku predmetu dražby nehnuteľností vo vlastníctve Mesta MARTIN.“

...pokračovanie článku
17.01.2012, úradné oznamy- archív

Dobrovoľná dražba nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Martin

Dobrovoľná dražba nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Martin „Spoločnosť Dražby a aukcie, s.r.o. organizuje v dňoch 25.1.2012 o 11:00 hod. a 26.1.2012 o 11:00 hod. ohliadku predmetu dražby nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta MARTIN.“

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |