16.05.2012, úradné oznamy- archív

Oznámenie o uzatvorení pozemných komunikácií

Dňa 19. mája 2012 v čase od 08:30 hod. do 15:00 hod. bude čiastočná a úplná uzávierke pozemných komunikácií (miestnych) v katastrálnom území Martin a Tomčany z dôvodu konania medzinárodných pretekov v polmaratóne – 47. ročník „BEH K SRDCU SNP“.

...pokračovanie článku
11.05.2012, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru pripravovaného prevodu nehnuteľného majetku mesta klasifikovaného ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru pripravovaného prevodu nehnuteľného majetku mesta klasifikovaného ako prípad hodný osobitného zreteľa Mesto Martin v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta zverejňuje zámer pripravovaného prevodu:

...pokračovanie článku
11.05.2012, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

...pokračovanie článku
11.05.2012, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 9. písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa.

...pokračovanie článku
09.05.2012, úradné oznamy- archív

Oznámenie o čiastočnom uzatvorení pozemných komunikácií a zriadení obchádzkových trás

V období od 13. mája do 1. júla 2012 budú čiastočne uzatvorené pozemné komunikácie na ul. P. Mudroňa a Daxnerova z dôvodu rekonštrukcie tepelných rozvodovov.

...pokračovanie článku
07.05.2012, úradné oznamy- archív

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 5/NP/2012

Mesto Martin v súlade so zákonom NRSR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 17 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu :

...pokračovanie článku
07.05.2012, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 9. písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

...pokračovanie článku
02.05.2012, úradné oznamy- archív

Rozhodnutie o dani osobne

V čase od 2. mája do 28. mája budú pracovníci Mestského úradu v Martine doručovať do domácností rozhodnutia na zaplatenie dane z nehnuteľností.

...pokračovanie článku
27.04.2012, úradné oznamy- archív

oznam pre klientov

Mestský úrad bude z dôvodu konania praktickej prípravy k BOZP, PO a civilnej obrane dňa 4. mája 2012 /piatok/ zatvorený.

...pokračovanie článku
19.04.2012, úradné oznamy- archív

rozhodnutie o znížení výšky nájomného

Primátor Mesta Martin v zmysle § 18 ods. 6 a 8 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin v platnom znení vo veci žiadosti Pavlíny Turčanovej, nar. 31. 12. 1945, trvale bytom Ul. Kollárova 4140/69, 036 01 Martin, zo dňa 28. 03. 2012 o zníženie výšky nájomného za užívanie pozemku podľa nájomnej zmluvy č. 04/2012/Ži zo dňa 13. 03. 2012 rozhodol takto:

...pokračovanie článku
17.04.2012, úradné oznamy- archív

Oprava komunikácie A.Kmeťa (aktualizované)

Mesto Martin oznamuje občanom, že od 23.4.2012 budú na komunikácií A.Kmeťa (od Ulice Mudroňova po Ul. Novákova) vykonávané rekonštrukčné práce (výmena vrchného asfaltového krytu vozovky). Ukončenie Rekonštrukčných prác je naplánované na 14.5.2012. Počas opravy bude komunikácia prejazdná v zúženom profile. Mesto Martin sa ospravedlňuje za znížený komfort prejazdu vozidlami a bývania počas rekonštrukčných prác a ďakuje za pochopenie.

...pokračovanie článku
13.04.2012, úradné oznamy- archív

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 3/NP/2012.

Výberová komisia sa stretla dňa 11.4.2012 na vyhodnotení ponúk na prenájom nebytových priestorov č. 3/NP/2012 v zložení :

...pokračovanie článku
12.04.2012, úradné oznamy- archív

ROZHODNUTIE o upustení od účtovania nájomného

Primátor Mesta Martin v zmysle § 18 ods. (6) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin v platnom znení, vo veci písomnej žiadosti nájomcu GEMINI - Martin, s.r.o., Kollárova 90, 036 01 Martin, zastúpeného Mgr. Danielou Hupkovou Dančovou, konateľkou, zo dňa 21.03.2012 o dočasné upustenie od účtovania nájomného za užívanie nebytových priestorov na Štúrovom námestí 112 v Martine, prenajatých podľa nájomnej zmluvy č. 2007 022 zo dňa 05.06.2007, rozhodol takto:

...pokračovanie článku
11.04.2012, úradné oznamy- archív

Mesto prijíma návrhy na ocenenia výnimočných ľudí

Mesto Martin bude aj tento rok udeľovať verejné uznania fyzickým či právnickým osobám. Svoje návrhy na vhodných kandidátov môžete adresovať úradu do 15. júla.

...pokračovanie článku
05.04.2012, úradné oznamy- archív

Pozvánka na aprílové zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 12.4.2012 od 9.00 hod. sa vo veľkej zasadačke MsÚ Martin uskutoční rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Martin. Priamy prenos z rokovania môžete sledovať v regionálnych televíziach MartinTV a TVTuriec, alebo na našej www stránke. Materiály na rokovanie sú k dispozícii taktiež na našej www stránke: martin.sk/msz

...pokračovanie článku
04.04.2012, úradné oznamy- archív

Vývoz odpadu sa počas sviatkov posunie

Mesto Martin upozorňuje občanov na zmenu vo vyvážaní odpadu počas Veľkonočných sviatkov.

...pokračovanie článku
27.03.2012, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

...pokračovanie článku
27.03.2012, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

...pokračovanie článku
26.03.2012, úradné oznamy- archív

Oprava komunikácie Hurbanova

Mesto Martin oznamuje občanom, že od 30.3.2012 budú na komunikácií Ul.Hurbanova vykonávané rekonštrukčné práce (výmena vrchného asfaltového krytu vozovky). Ukončenie Rekonštrukčných prác je naplánované na 30.4.2012. Počas opravy bude komunikácia prejazdná v zúženom profile. Mesto Martin sa ospravedlňuje za znížený komfort prejazdu vozidlami a bývania počas rekonštrukčných prác a ďakuje za pochopenie.

...pokračovanie článku
20.03.2012, úradné oznamy- archív

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 3/NP/2012

Mesto Martin v súlade so zákonom NRSR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 17 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu :

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |