03.08.2012, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Zámer mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta.

...pokračovanie článku
03.08.2012, úradné oznamy- archív

Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

...pokračovanie článku
16.07.2012, úradné oznamy- archív

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 6/NP/2012

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 6/NP/2012 Výberová komisia sa stretla dňa 16.7.2012 na vyhodnotení ponúk na prenájom nebytových priestorov č. 6/NP/2012 v zložení : - Ing. Dušan Laššák prítomný - Mgr. Iveta Šugárová prítomná - Ing. arch. Róbert Dúbravec prítomný - Mgr.art. Pavol Jarab- prítomný - Mgr. Martin Kalnický – poslanec MsZ prítomný

...pokračovanie článku
04.07.2012, úradné oznamy- archív

Rozhodnutie o dočasnom znížení nájomného

Primátor Mesta Martin v zmysle § 18 ods. (6) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin v platnom znení, vo veci písomnej žiadosti nájomcu, Petra Kolčáka COFFEA MARTIN, so sídlom A. Stodolu 9/22, 036 01 Martin, zo dňa 11.06.2012 o zníženie nájomného za užívanie nebytových priestorov na Ul. A. Stodolu č. 27 v Martine, prenajatých podľa zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2006 092 zo dňa 18.10.2006, rozhodol takto:

...pokračovanie článku
03.07.2012, úradné oznamy- archív

Pozvánka na zasadnutie sociálno - zdravotnej komisie

Komisia sociálno - zdravotná pri Mestskom zastupiteľstve v Martine Vás pozýva na svoje zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 10.07.2012 (utorok) o 14.00 hod. v zariadeniach sociálnych služieb na území mesta Martin.

...pokračovanie článku
02.07.2012, úradné oznamy- archív

Deň otvorených dverí bude najbližšie v septembri

Martinčania si už zvykli, že každý prvý pondelok v mesiaci nájdu u svojho primátora otvorené dvere. Počas letných mesiacov sa však Deň otvorených dverí neuskutoční, najbližšie až prvý pondelok v septembri.

...pokračovanie článku
29.06.2012, úradné oznamy- archív

Navrhnite mestu koho má oceniť

Mesto Martin bude aj tento rok udeľovať verejné uznania fyzickým či právnickým osobám. Svoje návrhy na vhodných kandidátov môžete adresovať úradu do 15. júla.

...pokračovanie článku
29.06.2012, úradné oznamy- archív

Výzva na predloženie cenovej ponuky k podprahovej zákazke s použitím elektronickej aukcie

Výzva na predloženie cenovej ponuky k podprahovej zákazke s použitím elektronickej aukcie na dodanie zákazky: Stavebné práce na rekonštrukcii sociálnych zariadení, chodníka a oplotenia, dodávka a montáž tribún na ihrisku s umelou trávou ( stavebné práce )

...pokračovanie článku
26.06.2012, úradné oznamy- archív

Oznámenie o Vyhlásení Obchodnej verejnej súťaže

Mesto Martin vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č. 4/2012 podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa s vyhodnotením formou elektronickej aukcie.

...pokračovanie článku
26.06.2012, úradné oznamy- archív

Oznámenie o Vyhlásení Obchodnej verejnej súťaže

Mesto Martin vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č.3/2012 podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa s vyhodnotením formou elektronickej aukcie.

...pokračovanie článku
26.06.2012, úradné oznamy- archív

Ulica P. Mudroňa bude uzavretá, železničné priecestie už otvoria

Rekonštrukcia teplovodného potrubia v meste Martin pokračuje. Od zajtra 27. júna bude uzavretá cesta I/65 na Ul. P. Mudroňa. Železničné priecestie na Uliciach Bernolákova – Robotnícka bude opäť prejazdné v oboch smeroch.

...pokračovanie článku
22.06.2012, úradné oznamy- archív

Oznam o verejnom losovaní nájomných bytov

V zmysle VZN č. 98/2012 článku III bod 3 Mesto Martin oznamuje, že spôsob prideľovania nájomných bytov postavených s podporou štátu v BD A2 - 30 b.j., s.č. 10832, na ulici Kernová 17,19 bude verejným losovaním dňa 25.07. 2012 o 15:00 v zasadačke na prízemí MsÚ v Martine.

...pokračovanie článku
20.06.2012, úradné oznamy- archív

Plán kontrolnej činnosť Útvaru hlavného kontrolóra mesta Martin na 2. polrok 2012

Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Martin na 2. polrok 2012, bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 92/12 v časti II., 18. júna 2012.

...pokračovanie článku
17.06.2012, úradné oznamy- archív

Pozvánka na júnové zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 18.6.2012 od 9.00 hod. sa vo veľkej zasadačke MsÚ Martin uskutoční rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Martin. Priamy prenos z rokovania môžete sledovať v regionálnych televíziach MartinTV a TVTuriec, alebo na našej www stránke. Materiály na rokovanie sú k dispozícii taktiež na našej www stránke.

...pokračovanie článku
14.06.2012, úradné oznamy- archív

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 6/NP/2012

Mesto Martin v súlade so zákonom NRSR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 17 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu :

...pokračovanie článku
05.06.2012, úradné oznamy- archív

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 5/NP/2012

Výberová komisia sa stretla dňa 4.6.2012 na vyhodnotení ponúk na prenájom nebytových priestorov č. 5/NP/2012 v zložení :

...pokračovanie článku
01.06.2012, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

...pokračovanie článku
01.06.2012, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru pripravovaného prevodu nehnuteľného majetku mesta klasifikovaného ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru pripravovaného prevodu nehnuteľného majetku mesta klasifikovaného ako prípad hodný osobitného zreteľa Mesto Martin v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta zverejňuje zámer pripravovaného prevodu:

...pokračovanie článku
01.06.2012, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

...pokračovanie článku
25.05.2012, úradné oznamy- archív

Pozvánka na májové zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 28.5.2012 od 9.00 hod. sa vo veľkej zasadačke MsÚ Martin uskutoční rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Martin. Priamy prenos z rokovania môžete sledovať na televíznej stanici TVT (Televízia Turiec) alebo na našej www stránke. Materiály na rokovanie sú k dispozícii taktiež na našej www stránke.

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |