25.04.2013, úradné oznamy- archív

Pozvánka na aprílové zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 29.04.2013 od 9.00 hod. sa vo veľkej zasadačke MsÚ Martin uskutoční rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Martin. Priamy prenos z rokovania môžete sledovať na televíznej stanici TVT (Televízia Turiec) alebo na našej www stránke. Materiály na rokovanie sú k dispozícii taktiež na našej www stránke.

...pokračovanie článku
12.04.2013, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť a zameniť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť a zameniť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku
12.04.2013, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku
11.04.2013, úradné oznamy- archív

Štatistický úrad zisťuje príjmy a životné podmienky

Od 1. apríla do 31. mája vykoná Štatistický úrad SR prostredníctvom svojich regionálnych pracovísk štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Príjmy a životné podmienky ľudí bude zisťovať aj v Martine, pričom v Žilinskom kraji je do prieskumu zapojených 40 obcí či miest.

...pokračovanie článku
28.03.2013, úradné oznamy- archív

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Útvar hlavného architekta mesta Martin (ÚHAM), zastupujúci mesto Martin, ktorý zabezpečuje obstarávanie a spracovanie úlohy „Územný plán sídelného útvaru Martin – Zmeny a doplnky č.5“ (ďalej len ÚPN-SÚ ZaD č.5) oznamuje, že v zmysle §22 ods. 6) zákona č. 50/1976 ( stavebného zákona ) v znení neskorších predpisov predlžuje lehotu prerokovania návrhu ,,Územného plánu sídelného útvaru Martin – Zmeny a doplnky č.5“.

...pokračovanie článku
22.03.2013, úradné oznamy- archív

Pozvánka na marcové zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 25.03.2013 od 9.00 hod. sa vo veľkej zasadačke MsÚ Martin uskutoční rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Martin. Priamy prenos z rokovania môžete sledovať na televíznej stanici TVT (Televízia Turiec) alebo na našej www stránke. Materiály na rokovanie sú k dispozícii taktiež na našej www stránke.

...pokračovanie článku
21.03.2013, úradné oznamy- archív

Oznam prevádzkovateľom letných terás

Vzhľadom na dlhotrvajúco nevyhovujúci stav pešej zóny, mesto Martin oznamuje, že v sezóne 2013 a 2014 plánuje realizovať rekonštrukciu II. etapy pešej zóny – pojazdnej časti.

...pokračovanie článku
21.03.2013, úradné oznamy- archív

Vývoz odpadu počas Veľkonočných sviatkov

Mesto Martin oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu sa počas Veľkonočných sviatkov mení.

...pokračovanie článku
20.03.2013, úradné oznamy- archív

Zajtra sa uskutoční vývoz separovaného zberu

Vo štvrtok 21. marca v poobedných hodinách sa uskutoční vývoz separovaného zberu. Pripraviť sa môžu občania bývajúci v lokalite IBV Odtoky, Ľadoveň, Jahodníky, Martin - Stred, Priekopa, Kolónia Hviezda a Záturčie.

...pokračovanie článku
19.03.2013, úradné oznamy- archív

Oznam o zabezpečovaní uplatňovania krátkodobých opatrení pre zníženie prašnosti

Mesto Martin - odbor komunálnych služieb –referát ŽP pre ochranu ovzdušia, vodného hospodárstva a poľnohospodárstva, ako príslušný správny orgán ochrany ovzdušia v zmysle platnej aktualizovanej všeobecne záväznej vyhlášky OÚŽP Žilina č. 3/2013 zo dňa 21.2.2013, ktorá nadobudla účinnosť 1.3.2013 a bola uverejnená vo Vestníku vlády SR ročník 23 čiastka 1, vydaná 28.2.2013, upozorňujú občanov a firmy ktoré prevádzkujú MZZ v meste Martin podľa § 4 ods. 2 tejto vyhlášky, že priemerné denné koncentrácie PM10 dosiahli hodnotu nad 45 mikro g/m-3 tri dni za sebou.

...pokračovanie článku
08.03.2013, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku
08.03.2013, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku
22.02.2013, úradné oznamy- archív

pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar z v o l á v a v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na: 25. februára 2013, t.j. v pondelok o 9.00 hod. na MsÚ Martin - prízemie - veľká zasadačka s programom:

...pokračovanie článku
10.02.2013, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku
10.02.2013, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku
30.01.2013, úradné oznamy- archív

Oznámenie o vyhlásení Obchodnej verejnej súťaže č.1/2013

Mesto Martin oznamuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č.1/2013 za účelom poskytnutia služby-produkcia programového materiálu a lokálne vysielanie televíznej programovej služby na území mesta Martin s vyhodnotením formou elektronickej aukcie.

...pokračovanie článku
17.01.2013, úradné oznamy- archív

V meste začína výkup olejov

Mesto Martin oznamuje, že spoločnosť Brantner Fatra začína tento rok s výkupom použitých jedlých olejov z domácností. Použitý olej z vašej kuchyne preto nevylievajte, ale zaneste ho do zberného dvoru na Robotníckej 20. Za odmenu získate hygienické potreby.

...pokračovanie článku
14.01.2013, úradné oznamy- archív

Výmer na daň za psa príde občanom spolu s daňou z nehnuteľnosti

Mesto Martin informuje občanov, že výmer pre daň za psa príde v spoločnom rozhodnutí s daňou z nehnuteľnosti v máji 2013.

...pokračovanie článku
08.01.2013, úradné oznamy- archív

Aktuálny harmonogram vývozu separovaného zberu z rodinných domov

Poznáme aktuálny harmonogram vývozu separovaného zberu pre rok 2013. Pozrite si, kedy sa bude separovaný odpad zbierať vo vašej mestskej časti.

...pokračovanie článku
05.01.2013, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |