31.05.2004, úradné oznamy- archív
Dohoda o vzájomnej spolupráci 4 zdravých miest

Dohoda o vzájomnej spolupráci 4 zdravých miest

Už v roku 1335 sa na hrade Višegrád stretli uhorský kráľ Karol Róbert, český kráľ Ján Luxemburský a poľský kráľ Kazimír, aby uzavreli dôležité susedské politické a hospodárske dohody. Po viac ako 650 rokoch, 15. februára 1991, sa vo Višegráde stretli prezidenti ČSFR - Václav Havel, Maďarska - Árpád Göncz a Poľska - Lech Walesa pri podpise deklarácie o úzkej spolupráci týchto troch (dnes štyroch) krajín na ceste k európskej integrácii.

...pokračovanie článku
10.05.2004, úradné oznamy- archív
Užšia súťaž na uskutočnenie prác

Užšia súťaž na uskutočnenie prác

Mesto Martin vypisuje užšiu súťaž na uskutočnenie prác - rekonštrukcie a opravy dažďovej kanalizácie, dopĺňanie chýbajúcich súčastí a čistenie uličných vpustí a cestných rigolov na území mesta Martin, s uzavretím zmluvy o dielo na obdobie 1.6.2004 - 31.5.2006.

...pokračovanie článku
26.04.2004, úradné oznamy- archív
Plán kontrolnej činnosti ÚHK

Plán kontrolnej činnosti ÚHK

Uznesením MsZ č. 18/04 bol prijatý Mestským zastupiteľstvom v Martine Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra pre 1. polrok 2004. Podľa tohto plánu bude vykonávaná kontrolná činnosť na území mesta Martin.

...pokračovanie článku
21.04.2004, úradné oznamy- archív
Pracovné stretnutie predstaviteľov MVO

Pracovné stretnutie predstaviteľov MVO

Dňa 19.04.2004 sa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami neziskových organizácií pracujúcich v sociálno – zdravotnej oblasti a oblasti ochrany životného prostredia. Stretnutie zorganizovalo Mesto Martin – Kancelária Zdravé mesto s cieľom získať prehľad o aktivitách neziskových organizácií, zvážiť možnosti a formy vzájomnej spolupráce.

...pokračovanie článku
13.04.2004, úradné oznamy- archív
Deň Zeme 2004

Deň Zeme 2004

Vo viac ako 150 štátoch celého sveta dňa 22. apríla ľudia oslavujú Deň Zeme a sviatok našiel svoje tradície aj v Martine. Aj tento rok sa Kancelária Zdravého mesta, občianske združenia a organizácie zaoberajúce sa oblasťou životného prostredia rozhodli spoločne zorganizovať Deň Zeme. Oslavy sa uskutočnia 24.04.2004 medzi 10.00 a 17.00 hod v Jahodníckych hájoch v Múzeu slovenskej dediny.

...pokračovanie článku
01.04.2004, úradné oznamy- archív
Referendum 2004

Referendum 2004

Oznámenie pre občanov. Referendum sa uskutoční dňa 3. apríla 2004 od 7:00 do 22.00 hod.

...pokračovanie článku
12.03.2004, úradné oznamy- archív
Súťaž o dopravné značenie

Súťaž o dopravné značenie

Mesto Martin vypisuje užšiu súťaž na uskutočnenie prác: 1 - vodorovné dopravné značenie, 2 - zvislé dopravné značenie s uzavretím zmluvy o dielo na obdobie od 1.5.2004 do 30.4.2006.

...pokračovanie článku
11.02.2004, úradné oznamy- archív
Výzva na prevádzku detských jaslí

Výzva na prevádzku detských jaslí

Mesto Martin- Mestský úrad , Vajanského nám. 1, 036 01 Martin, vyzýva prevádzkovateľov a záujemcov o prevádzku detských jaslí, s poskytovaním celodennej starostlivosti o deti a základnej výchovy- samoobslužný program, výtvarná a pracovná výchova zábavnou formou pre deti vo veku od 7 mesiacov do 3 rokov, okrem starostlivosti o zdravotne postihnuté deti, v katastrálnom území mesta Martin.

...pokračovanie článku
26.01.2004, úradné oznamy- archív
Poplatok za komunálne odpady v roku 2004

Poplatok za komunálne odpady v roku 2004

Platobné výmery na poplatok za komunálne odpady budú opäť doručované priamo do domácností. Výška poplatku ostala pre rok 2004 nezmenená.

...pokračovanie článku
21.01.2004, úradné oznamy- archív
VZN o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu

VZN o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu

Mestské zastupiteľstvo v Martine schválilo dňa 4.12.2003 uznesením č. 146/03 VZN o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu. Na základe uvedeného VZN dochádza v týchto dňoch k prehodnocovaniu poplatkov za jednotlivé úkony, poskytovanými mestskou opatrovateľskou službou od 1.1.2004. Napriek zvýšeniu poplatkov o 50 % oproti roku 2003 patria sadzby za jednotlivé úkony medzi najlacnejšie na území nášho mesta a sú využívané v súčasnom období 253 klientami.

...pokračovanie článku
21.01.2004, úradné oznamy- archív
Prevádzka  mestských detských jaslí

Prevádzka mestských detských jaslí

Mestské Detské jasle na ul. Zvolenskej na Severe sú opäť v prevádzke od 7.1.2004 podľa nových ekonomických podmienok. Vzhľadom na to, že kapacita umožňuje prijatie ďalších detí, chceme rodičov informovať o tom, že na umiestnenie detí v zariadení je potrebné vypísať prihlášku na MsÚ - odbore sociálnej starostlivosti a zdravotníctva v Martine, č. dverí 104, kde Vám všetky potrebné informácie poskytne referentka pre rodinu a deti, p. Gregorová.

...pokračovanie článku
13.01.2004, úradné oznamy- archív
Súťaž o získanie dotácií a darov

Súťaž o získanie dotácií a darov

Mesto Martin vypisuje súťaž na získanie dotácií a darov z rozpočtu mesta pre rok 2004

...pokračovanie článku
18.12.2003, úradné oznamy- archív
Mestu ušlo 50 miliónov

Mestu ušlo 50 miliónov

Dňa 9.12. v rámci rozpravy Národnej rady SR k zmenám v štátnom rozpočte na rok 2004 podal martinský zástupca v parlamente poslanec Ďaďo (KSS) návrh týkajúci sa mesta Martin.

...pokračovanie článku
11.12.2003, úradné oznamy- archív
Báčsky Petrovec - naše nové partnerské mesto

Báčsky Petrovec - naše nové partnerské mesto

Dňa 4. 12. 2003 poslanci mestského zastupiteľstva schválili, že Báčsky Petrovec (Srbsko a Čierna hora) sa stane našim piatym partnerským mestom. Partnerstvo sa uskutočnilo na základe oslovenia veľvyslancom SR v Srbsku a Čiernej Hore zo začiatku roka 2003 ponukou o nadviazanie spolupráce so samosprávou tohto vojvodinského mesta.

...pokračovanie článku
14.11.2003, úradné oznamy- archív
Medaily pre ocenených

Medaily pre ocenených

Na Martina, 11. 11. 2003, prebehlo v Turčianskej galérii slávnostné odovzdávanie cien mesta, ceny primátora a udelenie čestného občianstva mesta Martin. Cena mesta bola udelená publicistovi Marianovi Várossovi, in memoriam a publicistovi a ilustrátorovi Robertovi Brožovi, cena primátora dlhoročnému riaditeľovi Neografie a. s. Alexandrovi Lilge a čestné občianstvo mesta Martin fotografovi Eugenovi Lazišťanovi. Ceny slávnostne odovzdávali primátor mesta Stanislav Bernát, viceprimátor Ladislav Bevilaqua a prednosta MsÚ Miroslav Vereš. Odovzdávanie cien bolo spojené s krátkym kultúrnym programom, po jeho skončení absolvovali ocenení slávnostnú večeru v Hoteli Turiec.

...pokračovanie článku
07.11.2003, úradné oznamy- archív
Ocenený Mestský úrad Martin

Ocenený Mestský úrad Martin

Mestský úrad Martin sa po získaní Certifikátu kvality a environmentu podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001 opäť dostal do stredu pozornosti odbornej verejnosti. Vo februári 2003 sa prihlásil do súťaže o Národnú cenu Slovenskej republiky za kvalitu a 3. novembra 2003 sa stal oceneným finalistom tejto národnej ceny. O dva dni neskôr toto ocenenie prevzali prednosta MsÚ Miroslav Vereš a projektový manažér Mgr. Imrich Žigo v Sieni ústavy na bratislavskom hrade z rúk prezidenta Slovenskej spoločnosti pre kvalitu Ladislava Majchráka a predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Dušana Podhorského.

...pokračovanie článku
25.09.2003, úradné oznamy- archív
Oslavy Dní európskeho kultúrneho dedičstva

Oslavy Dní európskeho kultúrneho dedičstva

V dňoch 11. – 15. septembra 2003 sa v Martine uskutočnil už 12. ročník Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Mottom podujatia bolo – „ Od súkromných zbierok k národným inštitúciám...“ Celé podujatie sa teda orientovalo na zberateľstvo, ktoré má v Turci dávnu tradíciu. V SNM – EM, Turčianskej galérii a v Turčianskom múzeu Andreja Kmeťa sa uskutočnilo viacero výstav a sprievodných akcií.

...pokračovanie článku
25.09.2003, úradné oznamy- archív
Informácia o priebehu XXVI. Martinského jarmoku

Informácia o priebehu XXVI. Martinského jarmoku

V dňoch 19. - 20.septembra 2003 sa konal v našom meste tradičný v poradí už XXVI. Martinský jarmok, ktorého sa zúčastnilo celkom 184 predávajúcich, z toho 15 stánkov s občerstvením, 11 s burčiakom a 158 ostatných so sortimentom zimného ošatenia a obuvi, rôznych potrieb do domácnosti, kvetín, hračiek a pod., ktorí zaplatili do mestskej pokladne celkom 261 930.- Sk.

...pokračovanie článku
17.09.2003, úradné oznamy- archív
Dohoda o spolupráci medzi Békescabou a Karvinou podpísaná v Martine

Dohoda o spolupráci medzi Békescabou a Karvinou podpísaná v Martine

Počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Martine bola dňa 11.9.2003 v budove SNM - Múzeu Andreja Kmeťa v Martine slávnostne podpísaná ďalšia z troch dohôd o spolupráci medzi "zdravými mestami "Višegrádskej štvorky- mestom Békescaba v Maďarsku a mestom Karviná v Českej republike. S oboma mestami má mesto Martin veľmi dobré vzťahy a záujem o odbornú spoluprácu aj v oblasti zdravých miest, ale aj v oblasti kultúry, športu a životného prostredia a záujem o ňu je na všetkých troch stranách. Štvrtým mestom je Skoczów z Poľska.

...pokračovanie článku
10.09.2003, úradné oznamy- archív
Upozornenie pre klientov MsÚ

Upozornenie pre klientov MsÚ

Dňa 16.9.2003 bude Mestský úrad zatvorený z dôvodu školenia BOZP a CO zamestnancov MsÚ. Vybavíme Vás nasledujúci deň v odporúčaných hodinách.

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |