26.10.2004, úradné oznamy- archív
Vernisáž putovnej výstavy Únie materských centier

Vernisáž putovnej výstavy Únie materských centier

Únia materských centier a Martinské rodinné centrum Vás srdečne pozývajú na vernisáž putovnej výstavy venovanej 10. výročiu vyhláseniu Roku rodiny, ktorá sa uskutoční 9.11.2004 o 17.00 hodine vo Frite. Výstava potrvá do 20.novebra 2004.

...pokračovanie článku
26.10.2004, úradné oznamy- archív
Preventívne vyšetrenie občanov

Preventívne vyšetrenie občanov

Poradenské centrum zdravia pri RÚVZ Martin v spolupráci s Kanceláriou Zdravého mesta uskutočnia dňa 11. novembra 2004 (štvrtok) od 8.00 do 10.30 hod preventívne vyšetrenie občanov v priestoroch hlavného vstupu do budovy MsÚ. Ide o náhradný termín, nakoľko sa dňa 26.10.2004 z organizačných dôvodov preventívne vyšetrenie občanov na MsÚ Martin nemohlo konať.

...pokračovanie článku
13.10.2004, úradné oznamy- archív
Výberové konanie - nezisková organizácia MATRA

Výberové konanie - nezisková organizácia MATRA

Mesto Martin ako zakladateľ neziskovej organizácie MATRA vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií: - vedúci finančného oddelenia - vedúci technického oddelenia - vedúci oddelenia komunikácie

...pokračovanie článku
06.10.2004, úradné oznamy- archív
Pozor na vymáhanie poplatku za komunálne odpady

Pozor na vymáhanie poplatku za komunálne odpady

Upozorňujeme občanov a podnikateľov, že neuhradené poplatky za komunálne odpady sa vymáhajú prostredníctvom exekútorov

...pokračovanie článku
05.10.2004, úradné oznamy- archív
Program na zlepšenie kvality ovzdušia

Program na zlepšenie kvality ovzdušia

Krajský úrad životného prostredia v Žiline vypracoval správu o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v katastrálnom území mesta Martin. Na základe tejto správy vytvoril Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre územie mesta Martin.

...pokračovanie článku
28.09.2004, úradné oznamy- archív
Ponuka nebytových priestorov do prenájmu

Ponuka nebytových priestorov do prenájmu

Mesto Martin - Mestský úrad ponúka do prenájmu nebytové priestory - prevádzku bufetu - aj so zariadením v administratívnej budove Mestského úradu.

...pokračovanie článku
21.09.2004, úradné oznamy- archív
Rozprávkový Jičín

Rozprávkový Jičín

Začiatkom septembra sa v našom partnerskom meste Jičín uskutočnil už 14. ročník festivalu JIČÍN- MĚSTO POHÁDKY. Tento ročník bol venovaný bohatstvu ľudovej kultúry - ich povestiam, rozprávkam, baladám, z ktorých vznikla nejedna rozprávka K. J. Erbena a J.S. Kubína - spisovateľov, ktorí z tohto regiónu pochádzajú. Zástupcovia nášho mesta, primátor Stanislav Bernát a prednosta Mestského úradu Miroslav Vereš sa pri návšteve Jičína teda stretli s niekoľkými rozprávkovými bytosťami, ktoré sú typické pre tento kraj - rodina Rumcajsovcov, lesné víly, vodníci a mnoho ďalších.

...pokračovanie článku
14.09.2004, úradné oznamy- archív
Súťaž na projektovú dokumentáciu

Súťaž na projektovú dokumentáciu

Mesto Martin vypisuje užšiu súťaž - podprahovú metódu verejného obstarávania s vyššou cenou, na spracovanie projektovej dokumentácie Kompostáreň Martin - Kalnô. Ponuku doručí uchádzač na adresu obstarávateľa do 14.10.2004 do 9,00 hod. poštou alebo osobne na MsÚ, č. dv. 307.

...pokračovanie článku
03.09.2004, úradné oznamy- archív
Ponukové konanie na odpredaj bytov

Ponukové konanie na odpredaj bytov

Mesto Martin vypisuje ponukové konanie na odpredaj bytov nachádzajúcich sa v Martine, na ul. Timravy 10, byty č. 10 a č. 41.

...pokračovanie článku
23.08.2004, úradné oznamy- archív
XXVII. Martinský jarmok

XXVII. Martinský jarmok

Mesto Martin poriada v dňoch 17. - 18. septembra 2004 v poradí už XXVII. Martinský jarmok. Miesto konania jarmoku je Námestie SNP, ul. Daxnerova, Kohútova a Jesenského.

...pokračovanie článku
09.08.2004, úradné oznamy- archív
Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa (-ky) v školských jedálňach pri materských školách

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa (-ky) v školských jedálňach pri materských školách

Mesto Martin vyhlasuje v zmysle §5 v náväznosti na §3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na vymenovanie riaditeľa (-ky) v školských jedálňach pri materských školách na kratší pracovný čas (18,45 hod. týždenne) : 1. Školská jedáleň pri materskej škole, Ul. Allendeho, Martin 2. Školská jedáleň pri materskej škole, Ul. družstevná, Martin

...pokračovanie článku
03.08.2004, úradné oznamy- archív
Všetky zariadenia  sociálnych služieb   bez zatvorenia počas letných mesiacov

Všetky zariadenia sociálnych služieb bez zatvorenia počas letných mesiacov

V snahe stále skvalitňovať služby klientom a byť ústretovým aj v ich poskytovaní po celý rok a to aj v sociálnej oblasti sa MsÚ- odbor sociálnej starostlivosti a zdravotníctva rozhodol v tomto roku po prvý raz poskytovať stravovacie služby dôchodcom a v opatrovateľskej službe, ako aj prevádzku Detských jaslí na Ul. zvolenskej bez prerušenia aj počas dovoleniek zamestnancov v letných mesiacoch.Vychádzali sme pritom z požiadaviek našich klientov, z ktorých najmä osamelí klienti mali problémy zabezpečiť si náhradné stravovanie. Pri umiestňovaní detí do Detských jaslí je zase problémom koordinácia dovolenky rodičov s termínom "celozávodnej "dovolenky. Klienti opatrovateľskej služby i rodičia detí z DJ prijali tento krok s radosťou, že nebudú mať starosti, ako náhradne zabezpečiť služby, na ktoré sú zvyknutí počas celého roka.

...pokračovanie článku
27.07.2004, úradné oznamy- archív
Seniori z partnerskej Gothy na návšteve v Martine

Seniori z partnerskej Gothy na návšteve v Martine

Partnerské vzťahy medzi mestom Martin a Gotha- Durínsko- SRN trvajú už mnohé roky a sú pre obidve strany zaujímavé, srdečné a neformálne. Dôkazom toho je aj ostatná návšteva rady seniorov, vedenou Waltraudou Cott z Gothy s jej 4 ďalšími členkami, ktoré spolu s Elke Mackeldey a Heike Duchrau, zástupkyniami Mestského úradu v Gothe navštívili v dňoch 1.7.-4.7.2004 Martin.

...pokračovanie článku
26.07.2004, úradné oznamy- archív
Súťaž na projektovú dokumentáciu

Súťaž na projektovú dokumentáciu

Mesto Martin vypisuje užšiu súťaž - podprahovú metódu verejného obstarávania s vyššou cenou, na projektovú dokumentáciu obecných nájomných bytov nižšieho štandardu, Martin - Bambusky. Ponuku doručí uchádzač na adresu obstarávateľa do 26.8.2004 do 10,00 hod. poštou, alebo osobne do podateľne MsÚ alebo na č. dverí 311.

...pokračovanie článku
22.07.2004, úradné oznamy- archív
Pripomienky k návrhom VZN

Pripomienky k návrhom VZN

Novelou zákona zo 14. mája 2004 sa mení a dopĺňa zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Podľa tejto novely návrh nariadenia, o ktorom má rokovať MsZ, zverejní Mesto vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.

...pokračovanie článku
24.06.2004, úradné oznamy- archív
Študijná cesta do Holandska v rámci projektu MATRA

Študijná cesta do Holandska v rámci projektu MATRA

Mesto Martin sa v roku 2003 prihlásilo a bolo vybraté do projektu v rámci grantového programu holandskej vlády MATRA na realizáciu projektu Neziskový bytový sektor v Slovenskej republike. Na máj 2004 bola naplánovaná študijná cesta účastníkov projektu MATRA, ktorá sa uskutočnila od 23.5. do 28.5. 2004.

...pokračovanie článku
11.06.2004, úradné oznamy- archív
Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

Mesto Martin vypisuje v súlade s § 5 v náväznosti na § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: „riaditeľ Kultúrneho centra“

...pokračovanie článku
07.06.2004, úradné oznamy- archív
Nový Klub dôchodcov na Severe otvorený

Nový Klub dôchodcov na Severe otvorený

V piatok 4.6.2004 o 15.00 hod. bol za účasti Ing . Ladislava Bevilaqua, viceprimátora mesta Martin, Zity Sekerkovej, poslankyne MsZ , Mgr. Kristíny Čuboňovej, vedúcej odboru sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, Emilom Kunertom a Mgr. Gizely Ferenczovej, zástupcov Klubu dôchodcov a ostatných hostí slávnostne otvorený Klub dôchodcov, ktorý sa nachádza v priestoroch Detských jaslí na Ul. zvolenskej.

...pokračovanie článku
07.06.2004, úradné oznamy- archív
Zmena ceny jednorázovej parkovacej karty

Zmena ceny jednorázovej parkovacej karty

Vážení spoluobčania pozor, mesto Martin, Mestský úrad Vám oznamuje, že dňom 12. 4. 2004 nadobudol účinnosť dodatok č. 11 k VZN o miestnych poplatkoch, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 40/2004 dňa 25.3.2004. Týmto dodatkom sa mení cena jednorázovej parkovacej karty (JPK) z 5,- Sk/hod. na 10,- Sk/hod. V čase do vypredania zásob JPK v hodnote 5,-Sk je možné použiť aj tieto parkovacie karty s tým, že na jednu hodinu parkovania je potrebné mať označené 2 ks JPK v hodnote 5,-Sk.

...pokračovanie článku
02.06.2004, úradné oznamy- archív
Užšia súťaž

Užšia súťaž

Mesto Martin vypisuje užšiu súťaž na uskutočnenie prác - rozvoz obedov pre účely opatrovateľskej služby na území mesta Martin, trvanie zmluvy od 17.8.2004 do 31.8.2005.

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |