27.01.2005, úradné oznamy- archív
Podpora kultúrno-spoločenskej činnosti pre seniorov

Podpora kultúrno-spoločenskej činnosti pre seniorov

Počet obyvateľov nad 60 rokov predstavuje v Martine v súčasnom období 8829 obyvateľov. Z nich cca 700 členov sa aktívne venuje pravidelnej spoločensko - kultúrnej činnosti v mestských kluboch dôchodcov. Ich členov tvoria najmä naši obyvatelia, ktorí boli zvyknutí vo svojom zamestnaní na kontakt s ľuďmi a po odchode do dôchodku a najmä strate partnerov ťažko znášajú svoju samotu v bytoch.

...pokračovanie článku
18.01.2005, úradné oznamy- archív
Výberové konania

Výberové konania

Mesto Martin v súlade s § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov mesta Martin vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií: vedúci majetkovo-právneho odboru, vedúci odboru školstva

...pokračovanie článku
14.01.2005, úradné oznamy- archív
Dotácie a dary z rozpočtu mesta

Dotácie a dary z rozpočtu mesta

Mesto Martin v zmysle VZN o poskytovaní dotácií a darov vypisuje súťaž o získanie dotácií a darov z rozpočtu mesta pre rok 2005

...pokračovanie článku
11.01.2005, úradné oznamy- archív
Prieskum názorov obyvateľov mesta

Prieskum názorov obyvateľov mesta

Vážení občania mesta MARTIN, dovoľte nám oboznámiť Vás so zámerom spracovať „Strategický plán hospodársko-sociálneho rozvoja mesta Martin“, ktorého cieľom je nielen vytýčiť ciele, ku ktorým by mal rozvoj mesta smerovať, ale aj navrhnúť cesty k ich napĺňaniu. Veríme, že strategický plán prispeje ku skvalitneniu života v meste a zatraktívneniu pre miestnych obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov.

...pokračovanie článku
04.01.2005, úradné oznamy- archív
Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel nevyberá mesto

...pokračovanie článku
03.01.2005, úradné oznamy- archív
Refundácia poplatkov súvisiacich s premenovaním ulíc

Refundácia poplatkov súvisiacich s premenovaním ulíc

Vzhľadom na účinnosť Všeobecne záväzného nariadenia č. 45 o zmene názvov vybraných ulíc na území mesta Martin pripravil Mestský úrad v Martine Smernicu na refundáciu poplatkov uhradených v súvislosti s premenovaním ulíc v meste Martin, v ktorej je uvedené: okruh dotknutých osôb, ktorých sa refundácia poplatkov bude dotýkať a postup na uplatnenie si nároku na úhradu zaplatených poplatkov.

...pokračovanie článku
30.12.2004, úradné oznamy- archív
Ako podať priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2005

Ako podať priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2005

Od 1. 1. 2005 je v platnosti nový zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálna odpady a drobné stavebné odpady

...pokračovanie článku
20.12.2004, úradné oznamy- archív
Poskytnutie dotácie na prevádzku súkromných detských jaslí

Poskytnutie dotácie na prevádzku súkromných detských jaslí

Mesto Martin oznamuje, že uznesením MsZ v Martine č.178/04 zo dňa 25.11.2004 bola schválená dotácia z rozpočtu mesta vo výške 30.000,- Sk na rok a dieťa na prevádzku súkromného zariadenia, poskytujúceho celodennú starostlivosť v roku 2005 o deti od 7 mesiacov do 2 rokov veku. Dotáciu môžu získať súkromné zariadenia v katastrálnom území mesta Martin. Dotácia sa nevzťahuje na zdravotne postihnuté deti s potrebnou špecifickou opaterou.

...pokračovanie článku
06.12.2004, úradné oznamy- archív
Mesto Martin Vysokým Tatrám

Mesto Martin Vysokým Tatrám

19.november 2004 sa zapíše do historického kalendára Vysokých Tatier na dlho- a nie len tam, ale aj do našich pamätí. V ten deň silný vietor, ktorý sa pohyboval nad 100 km a miestami dosahoval v nárazoch až 160 km zničil veľkú časť lesného porastu v priestoroch okolo tatranských osád v nadmorskej výške okolo 1000 m n.m. Mestské zastupiteštvo v Martine na svojom zasadnutí dňa 25.11.2004 schválilo na pomoc pri odstraňovaní škôd po víchrici čiasku 100.000.- Sk.

...pokračovanie článku
06.12.2004, úradné oznamy- archív
Podpísanie dohody o spolupráci - MATRA

Podpísanie dohody o spolupráci - MATRA

V piatok, 3. decembra o 12.15 bola v bratislavskom hoteli Danube slávnostne podpísaná dohoda o spolupráci medzi mestom Martin, novovzniknutou neziskovou bytovou organizáciou Matra a holandskými partnermi - mestom Hoogeveen a neziskovou bytovou organizáciou Woonconcept. V tejto zmluve sa Holanďania zaväzujú podporovať a pomáhať slovenským partnerom pri výstavbe a prevádzke nájomných bytov pre nižšie príjmové skupiny obyvateľstva

...pokračovanie článku
03.12.2004, úradné oznamy- archív
V „Slniečku“ našli prechodný domov........

V „Slniečku“ našli prechodný domov........

Mesto Martin má v sieti svojich sociálnych zariadení v prevádzke už od roku 2002 Domov pre osamelých rodičov- Slniečko, ktoré je umiestnené v budove bývalých detských jaslí v mestskej časti Záturčie. V objekte sa nachádzajú 4 izby s estetickým a funkčným vybavením, v ktorých môžu byť naraz ubytované 4 dospelé osoby /väčšinou sú to matky/ a 4-12 detí.Jedná sa o rodiny, v ktorých sú vážne sociálne problémy- rozvod, agresivita, alkoholizmus, týranie a pod., v dôsledku čoho dochádza k strate spoločného bývania. Zariadenie má okrem toho k dispozícii spoločenskú miestnosť s televízorom, kuchyňu na prípravu celodennej stravy a malú herňu.

...pokračovanie článku
01.12.2004, úradné oznamy- archív
Detské jasle na Ul. zvolenskej zrušené

Detské jasle na Ul. zvolenskej zrušené

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 174/04 na svojom zasadnutí dňa 25.11.2004 zrušilo Detské jasle od 1.1.2005 na Ul. zvolenskej v Martine z dôvodu nízkeho počtu detí a stále vyšších finančných nákladov na ich prevádzku. V detských jasliach ostalo v prevádzke už iba jedno z troch pôvodných oddelení, nakoľko počet detí stále klesal a poklesol z 23 detí na 11 v mesiaci septembri, o mesiac neskôr na 9 detí. Zároveň bola v mestskom rozpočte na rok 2005 schválená dotácia pre poskytovateľa služieb opatery detí do 2 rokov v súkromnom zariadení vo výške 30 000.- Sk na dieťa a rok pobytu.

...pokračovanie článku
16.11.2004, úradné oznamy- archív
Začína sa zimná údržba

Začína sa zimná údržba

Začiatok zimnej údržby je podľa operačného plánu 15.novembra 2004, koniec 15.marca 2005. V aglomerácií mesta Martin je za zjazdnosť mestských komunikácií zodpovedná firma Ekopolis s.r.o.

...pokračovanie článku
16.11.2004, úradné oznamy- archív
Mestský úrad Martin získal Národnú cenu za kvalitu 2004

Mestský úrad Martin získal Národnú cenu za kvalitu 2004

Po získaní Certifikátu kvality a environmentu podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001 Mestský úrad Martin získal Národnú cenu Slovenskej republiky za kvalitu 2004. Dňa 8. novembra 2004 ju z rúk prezidenta SR Ivana Gašparoviča prevzal Miroslav Vereš – prednosta MsÚ a Imrich Žigo – projektový manažér MsÚ.

...pokračovanie článku
12.11.2004, úradné oznamy- archív
Dni svätého Martina 2004

Dni svätého Martina 2004

V dňoch 10. a 11. novembra 2004 sa v Martine konali už tradičné Dni sv. Martina – patróna nášho mesta.

...pokračovanie článku
11.11.2004, úradné oznamy- archív
VZN mesta Martin v digitálnej forme

VZN mesta Martin v digitálnej forme

Vážení klienti, všeobecne záväzné nariadenia mesta Martin si môžete od 15. 11. 2004 zakúpiť aj v digitálnej forme v našej informačnej kancelárii.

...pokračovanie článku
05.11.2004, úradné oznamy- archív
Pripomienky k Všeobecne záväznému nariadeniu o miestnychd daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pripomienky k Všeobecne záväznému nariadeniu o miestnychd daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude schvaľovaný na zasadnutí MsZ dňa 25. 11. 2004

...pokračovanie článku
02.11.2004, úradné oznamy- archív
Oznámenie o odpredaji bytov

Oznámenie o odpredaji bytov

Mesto Martin vypisuje ponukové konanie na odpredaj bytov.

...pokračovanie článku
02.11.2004, úradné oznamy- archív
Európsky deň rodičov a školy

Európsky deň rodičov a školy

Gymnázium Martin, Ul. J. Lettricha pozýva obyvateľov mesta Martin na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ GYMNÁZIA MARTIN, UL. J. LETTRICHA, ktorý sa uskutoční v areáli školy dňa 16. 11. 2004 od 9,00 do 13,00. Uvidíte zaujímavé prezentácie študentov školy o krajinách Európskej únie. Tešíme sa na Vašu účasť.

...pokračovanie článku
28.10.2004, úradné oznamy- archív
Medzinárodná konferencia partnerských miest

Medzinárodná konferencia partnerských miest

V dňoch 18. až 22. 10. 2004 sa na Mestskom úrade v Martine uskutočnila spoločná konferencia Martina a jeho partnerských miest. Mesto začalo o nej uvažovať už v roku 2000, keď bola naša delegácia v Hoogeveene. Jej hlavnou témou bola problematika vstupu do EU, v riešení ktorej by nám mohli pomôcť skúsenosti krajín, ktoré už tento vstup absolvovali.

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |