01.02.2006, úradné oznamy- archív
Návrhy VZN

Návrhy VZN

Dňa 23.2.2006 bude MsZ v Martine na svojom zasadnutí schvaľovať návrhy VZN : VZN o poskytovaní dotácií a darov z rozpočtu mesta Martin, a dodatok č. 1 k VZN č. 54 o odpadoch na území mesta Martin.

...pokračovanie článku
30.01.2006, úradné oznamy- archív
Ponuka na odpredaj majetku

Ponuka na odpredaj majetku

Mesto Martin ponúka na odpredaj - 1) budovu bývalej MŠ, Ul. B.Bullu, s.č. 4828 /Priekopa/ (3 budovy – aj jednotlivo) s prislúchajúcim pozemkom cca 4.500 m2, 2)stavebné pozemky, každý o výmere 710 m2 v lokalite Podháj, ul. Žingorova (v objekte bývalej MŠ).

...pokračovanie článku
30.01.2006, úradné oznamy- archív
Ponuka na odpredaj majetku

Ponuka na odpredaj majetku

Mesto Martin ponúka na odpredaj areál bývalého intendačného skladu MO SR (SIM) v k.ú. Priekopa.

...pokračovanie článku
20.01.2006, úradné oznamy- archív
Spustenie Martinského parkovacieho systému

Spustenie Martinského parkovacieho systému

Mesto Martin a Turiec, a.s., ako prevádzkovateľ, spustili 19.1. nový parkovací systém. Informácie o zmenách v organizácii parkovísk a v spôsobe spoplatnenia parkovného nájdete na www.parkovaniemartin.sk . Vaše pripomienky a otázky môžete posielať na pripomienky@parkovaniemartin.sk.

...pokračovanie článku
18.01.2006, úradné oznamy- archív
Daň za psa sa platí do konca januára

Daň za psa sa platí do konca januára

Zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. stanovil, že od roku 2006 je daň za psa splatná už do konca januára, a to bez vyrubenia.

...pokračovanie článku
12.01.2006, úradné oznamy- archív
Mestský podnikateľský inkubátor odovzdaný do prevádzky

Mestský podnikateľský inkubátor odovzdaný do prevádzky

Dňa 11. januára 2006 bol slávnostne otvorený Mestský podnikateľský inkubátor v Martine. Ide o prvý veľký investičný projekt, ktorý zrealizovalo mesto Martin zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

...pokračovanie článku
10.01.2006, úradné oznamy- archív
Slávnostné otvorenie rekonštruovanej kuchyne  a nových priestorov v Klube dôchodcov

Slávnostné otvorenie rekonštruovanej kuchyne a nových priestorov v Klube dôchodcov

Dňa 5. januára 2006 o 14.00 hod za účasti pozvaných hostí, zástupcov tlače a médií bola prestrihnutá páska primátorom mesta Ing. Stanislavom Bernátom a prednostom Mestského úradu v Martine, Ing. Miroslavom Verešom a pozvaní hostia mohli v budove Klubu dôchodcov na Škultétyho ulici č. 15 / pri poliklinike/ po prvý raz vstúpiť do zrekonštruovanej kuchyne, ktorá ešte voňala novotou a od 9.1.2006 začala so skúšobnou prevádzkou.

...pokračovanie článku
10.01.2006, úradné oznamy- archív
Výberové konanie

Výberové konanie

Mesto Martin v súlade s § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov mesta Martin vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: „riaditeľ príspevkovej organizácie Mesta Martin „Turisticko-informačná kancelária“

...pokračovanie článku
09.01.2006, úradné oznamy- archív
Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ

Podľa § 36 zákona č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť na zápis dieťa, ktoré do augusta príslušného roku dovŕši šiesty rok veku.

...pokračovanie článku
03.01.2006, úradné oznamy- archív
Súťaž na získanie dotácií a darov

Súťaž na získanie dotácií a darov

Mesto Martin vypisuje súťaž na získanie dotácií a darov z rozpočtu mesta na rok 2006.

...pokračovanie článku
13.12.2005, úradné oznamy- archív
Oznam pre klientov MsÚ

Oznam pre klientov MsÚ

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že dňom 15.1.2006 bude celý odbor sociálnej starostlivosti a zdravotníctva presťahovaný na 5. poschodie budovy MsÚ v Martine.

...pokračovanie článku
07.12.2005, úradné oznamy- archív
Návrhy VZN

Návrhy VZN

Dňa 15.12.2005 bude MsZ v Martine na svojom zasadnutí schvaľovať návrhy VZN : VZN o verejnom poriadku, VZN o odpadoch, VZN o poplatku za znečistenie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia.

...pokračovanie článku
01.12.2005, úradné oznamy- archív
Vyhodnotenie schránky dôvery

Vyhodnotenie schránky dôvery

Mestský úrad Martin v súlade so zavedením integrovaného manažérskeho systému monitoruje spokojnosť svojich klientov prostredníctvom dotazníkov, ktoré klienti úradu môžu vhodiť do schránky dôvery na MsÚ (pri Klientskom centre a pri informačnej kancelárii) alebo ho môžu vyplniť cez internet (v sekcii Napíšte nám - schránka dôvery).

...pokračovanie článku
28.11.2005, úradné oznamy- archív
Výsledky volieb do orgánov ŽSK

Výsledky volieb do orgánov ŽSK

Dňa 26. novembra 2005 sa konali voľby predsedu a kandidátov do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Výsledky volieb vo volebnom obvode č.6 - Martin zverejňujeme aj na tejto stránke.

...pokračovanie článku
28.11.2005, úradné oznamy- archív
Úprava objektov na letnom kúpalisku

Úprava objektov na letnom kúpalisku

Mesto Martin hľadá investorov na výstavbu a úpravu objektov na letnom kúpalisku v Martine na Bystričke z dôvodu stavebných úprav v celom areáli.

...pokračovanie článku
09.11.2005, úradné oznamy- archív
Zoznamy kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Zoznamy kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja, po registrácii kandidátnych listín, uverejňuje podľa § 16 ods. 1 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov pre voľby predsedu a kandidátov do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.

...pokračovanie článku
07.11.2005, úradné oznamy- archív
Návrhy VZN

Návrhy VZN

Dňa 24.11.2005 bude MsZ v Martine schvaľovať návrh dodatku k VZN č.50 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a dodatok k VZN č.30 o hospodárení s majetkom mesta.

...pokračovanie článku
02.11.2005, úradné oznamy- archív
Verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti Martin-Priekopa

Verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti Martin-Priekopa

Mestské zastupiteľstvo v Martine zvoláva v zmysle § 11b Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti Martin – Priekopa na deň 3. 11. 2005 o 17.00 hodine do Polyfunkčného objektu v Priekope za účelom prejednania petície občanov k otázke umiestnenia verejného kempu v časti Martin-Priekopa. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia obyvateľov bude zverejnené spôsobom v meste obvyklým /TVT, internet, úradná tabuľa MsÚ, výlepné plochy/. Verejného zhromaždenia sa za Mesto Martin zúčastnia: poslanci MČ Martin-Priekopa, primátor mesta, zástupca primátora mesta, prednosta MsÚ, hlavný kontrolór, vedúci odboru komunálnych služieb, vedúca oddelenia mestskej stavebnej správy, riaditeľka ÚHA, náčelník MsP.

...pokračovanie článku
28.10.2005, úradné oznamy- archív
Ďalší spôsob dopravy v Martine

Ďalší spôsob dopravy v Martine

Dňa 1.novembra 2005 začína v Martine fungovať nepravidelná doprava mikrobusom Fiat Ducato. Prevádzkovateľom tohto 9 miestneho autobusu je martinská firma Eurodoprava s.r.o. Hoci majú ambície rozvinúť túto alternatívnu dopravu tak, ako je už rozvinutá napríklad v Banskej Bystrici či Banskej Štiavnici, najskôr začnú s jedným mikrobusom.

...pokračovanie článku
24.10.2005, úradné oznamy- archív
Ponukové konanie na odpredaj bytov

Ponukové konanie na odpredaj bytov

Mesto Martin vypisuje ponukové konanie na odpredaj bytov: 1 – izbový byt č. 8 o výmere 37,52 m2 s pivnicou, nachádzajúci sa na Ul. severná 13, Martin – vyvolávacia cena 285.000,- Sk a 1 – izbový byt č. 41 o výmere 28,22 m2, nachádzajúci sa na Ul. Timravy č. 6, Martin – vyvolávacia cena 180.000,- Sk.

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |