15.05.2006, úradné oznamy- archív
Oznámenie o miestach konania volieb do NR SR

Oznámenie o miestach konania volieb do NR SR

Mesto Martin - MsÚ Martin, podľa zákona NR SR č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zmien oznamuje, že voľby do NR SR sa uskutočnia 17. júna 2006 v čase od 7. hodiny do 22. hodiny.

...pokračovanie článku
10.05.2006, úradné oznamy- archív
Návrh VZN

Návrh VZN

Na zasadnutí MsZ dňa 25.5.2006 budú poslanci MsZ v Martine schvaľovať návrh VZN č. 58 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Martin.

...pokračovanie článku
03.05.2006, úradné oznamy- archív
Ponuka na odpredaj nehnuteľnosti

Ponuka na odpredaj nehnuteľnosti

Mesto Martin ponúka na odpredaj - pozemok novovytvorená parc.č.KN 5981/31, trvalý trávnatý porast o výmere 155 m2, k.ú. Martin. Jedná sa o pozemok nachádzajúci sa v Martine vo vnútrobloku rodinných domov. Základná cena je 750,- Sk/m2.

...pokračovanie článku
25.04.2006, úradné oznamy- archív
Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Útvar hlavného architekta mesta Martin (ďalej len ÚHA) ako príslušný orgán územného plánovania, ktorý zabezpečuje spracovanie úlohy „Územný plán zóny Martin – Košúty“ (ďalej len ÚPN-Z) týmto začína prerokovanie konceptu riešenia predmetného ÚPN-Z v zmysle §21 č.479/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. S riešením ÚPN-Z Martin – Košúty sa môžete oboznámiť na informačnej tabuli Mesta Martin vo vestibule MsÚ Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, na internetovej stránke mesta Martin www.martin.sk, alebo priamo na ÚHA mesta Martin.

...pokračovanie článku
25.04.2006, úradné oznamy- archív
Ponuka na prenájom nebytových priestorov - inkubátora

Ponuka na prenájom nebytových priestorov - inkubátora

V meste Martin od 1.4.2006 začal svoju činnosť inkubátor - podnikateľský priestor pre začínajúcich podnikateľov. Uvedený inkubátor spravuje správca a to organizácia Matra, n.o. V priestoroch inkubátora na ul. Flámska 10250/1A v Martine je možné si prenajať nebytový priestor o rôznych výmerách.

...pokračovanie článku
19.04.2006, úradné oznamy- archív
Návrh VZN

Návrh VZN

Na zasadnutí MsZ dňa 28.4.2006 budú poslanci MsZ v Martine schvaľovať dodatok č. 2 k VZN č. 50 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

...pokračovanie článku
12.04.2006, úradné oznamy- archív
Oznámenie mesta Martin

Oznámenie mesta Martin

Na základe rozhodnutia Regionálnej veterinárskej a potravinovej správy v Martine Vám oznamujeme, že sa ruší opatrenie zo dňa 16.01.2006, vydané pre mesto Martin, z dôvodu výskytu nákazy Pseudomoru vtákov /Newcastelská choroba/, v katastri mesta Martin.

...pokračovanie článku
12.04.2006, úradné oznamy- archív
Oznámenie výkonu preventívnych protipožiarnych kontrol

Oznámenie výkonu preventívnych protipožiarnych kontrol

Vedenie mesta Martin oznamuje obyvateľom mesta, právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, že podľa ustanovenia § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z. a v súlade s § 25 ods. (1) písm. f) citovaného zákona, bude v dňoch 15. apríla – 31. mája 2006 a 15. septembra – 31. októbra 2006 vykonávať preventívne protipožiarne kontroly bytových domov, rodinných domov a prevádzok podnikateľských subjektov.

...pokračovanie článku
01.04.2006, úradné oznamy- archív
Prieskum voľnočasových aktivít detí a občanov Martina

Prieskum voľnočasových aktivít detí a občanov Martina

V rámci schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Martin vyplynul pre odbor školstva cieľ: zmapovať existujúce zariadenia a subjekty v meste pôsobiace v oblasti aktivít voľného času, urobiť prieskum názorov a očakávaní obyvateľov mesta. Prieskum realizujeme v spolupráci so základnými a materskými školami v meste a Klubom dôchodcov.

...pokračovanie článku
30.03.2006, úradné oznamy- archív
Informácia o vyplácaní kompenzačného príspevku na dopravu dôchodcom s trvalým pobytom v Martine

Informácia o vyplácaní kompenzačného príspevku na dopravu dôchodcom s trvalým pobytom v Martine

Mestské zastupiteľstvo v Martine schválilo na svojom zasadnutí dňa 23.3.2006, uznesením č. 30/2006 kompenzačný príspevok na dopravu MHD starobným dôchodcom, ŤZP a ŤZP-S s trvalým pobytom v meste Martin na rok 2006 vo výške 300.- Sk. Uvedený príspevok bude vyplácaný na MsÚ , Vajanského nám 1., v klientskom centre na prízemí a to na základe predloženej žiadosti, čipovej karty a dokladu o zaplatení cestovného v uvedenej výške. Vzhľadom na to, že potrebné finančné prostriedky musia byť schválené v 1. zmene rozpočtu v MsZ, bude sa príspevok vyplácať v mesiaci jún 2006.

...pokračovanie článku
30.03.2006, úradné oznamy- archív
Vtáčia chrípka - informácie

Vtáčia chrípka - informácie

Vtáčia chrípka, alebo aviárna influenza (A1) je smrteľné ochorenie zapríčinené vírusom, ktorý postihuje rôzne vtáky, obzvlášť kurčatá, kačice, morky a husi. Vírus A1 bol prvý krát zistený v roku 1996 v Ázii. V určitých podmienkach môže tak isto infikovať ľudí aj obzvlášť agresívny kmeň vírusu (H5N1), objavený v roku 1997.

...pokračovanie článku
14.03.2006, úradné oznamy- archív
Deň boja proti tuberkulóze

Deň boja proti tuberkulóze

Dňa 24.3.2006 o 10,00 hod. sa v budove Špeciálnej základnej školy na Mudroňovej ul. uskutoční odborná prednáška Mgr. Dingovej, doktorantky Ústavu ošetrovateľstva JLF UK v Martine na tému Prevencia tuberkulózy. Prednáška je venovaná deťom základnej školy a jej cieľom je informovať ich v zrozumiteľnej forme o nástrahách tejto, často skrytej choroby a jej predchádzaniu.

...pokračovanie článku
14.03.2006, úradné oznamy- archív
Daruj krv

Daruj krv

Dňa 27.3.2006 od 11,00 hod.sa vo vestibule Veľkej zasadačky Mestského úradu v Martine uskutoční dobrovoľný odber krvi prostredníctvom pojazdnej transfúznej stanice, ktorú organizuje Slovenský červený kríž v Martine. Záujemcovia si môžu prečítať bližšie informácie o príprave na odber na plagátoch, ktoré budú vyvesené v budove MsÚ .

...pokračovanie článku
14.03.2006, úradné oznamy- archív
Zhromaždenie národnej siete AZMS

Zhromaždenie národnej siete AZMS

Dňa 28.3.2006 o 10,00 hod. sa na Mestskom úrade v Martine v zasadačke č.103(1. poschodie) uskutoční Zhromaždenie národnej siete Asociácie Zdravých Miest Slovenska.Ide o stretnutie zástupcov Zdravých Miest na Slovensku, ktoré su aktívnymi členmi Asociácie Zdravých Miest Slovenska, ktorej sídlo je tu v Martine.Národná sieť Zdravých Miest Slovenska je súčasťou celoeurópskej siete Zdravých miest, ktorú zastrešuje Svetová zdravotnícka organizácia WHO.

...pokračovanie článku
08.03.2006, úradné oznamy- archív
Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje, že v súlade so zákonom NR SR číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), predložil navrhovateľ Mesto Martin, zámer „Dobudovanie lyžiarskeho strediska Martinské hole“.

...pokračovanie článku
27.02.2006, úradné oznamy- archív
Návrh VZN

Návrh VZN

Na zasadnutí MsZ v apríli 2006 budú poslanci MsZ v Martine schvaľovať návrh VZN o záväzných častiach Územného plánu zóny Martin - Pred nemocnicou, spracovaného ateliérom ARCH-EKO Banská Bystrica.

...pokračovanie článku
24.02.2006, úradné oznamy- archív
Opatrenia na zdolanie a zabránenie šírenia nebezpečnej nákazy

Opatrenia na zdolanie a zabránenie šírenia nebezpečnej nákazy

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Martine podľa § 8, ods. 3 písm. f) v súlade s § 15, ods. 7 ) a § 16, ods. 4) zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje všetkým chovateľom tieto opatrenia na zdolanie a zabránenie šírenia nebezpečnej nákazy pseudomoru vtákov /Newcastelská choroba/.

...pokračovanie článku
20.02.2006, úradné oznamy- archív
Anketa - Martinské hole

Anketa - Martinské hole

Vzhľadom k tomu, že mesto Martin má záujem riešiť čo najskôr situáciu v lyžiarskom stredisku Martinské hole, obracia sa na obyvateľov Turca s anketou.

...pokračovanie článku
17.02.2006, úradné oznamy- archív
Ponukové konanie na odpredaj bytu

Ponukové konanie na odpredaj bytu

Mesto Martin vypisuje ponukové konanie na odpredaj nasledovného bytu: 1 – izbový byt č. 41 o výmere 28,22 m2, nachádzajúci sa na Ul. Timravy č. 6, Martin – vyvolávacia cena 90.000,- Sk.

...pokračovanie článku
16.02.2006, úradné oznamy- archív
Čo poskytuje Mesto Martin - Mestský úrad v Martine  v rámci sociálnej pomoci občanom mesta?

Čo poskytuje Mesto Martin - Mestský úrad v Martine v rámci sociálnej pomoci občanom mesta?

Často sa stretávame s tým, že občania nevedia, na ktoré inštitúcie a úrady sa majú obrátiť pri požiadavke o rôzne druhy sociálnej pomoci alebo aspoň o informácie, kde môžu svoje problémy začať riešiť. Jedná sa napr. o stratu príjmu / nezamestnanosť, dlhodobá PN/, stratu bývania, hmotnú núdzu, návrat z výkonu trestu a iné. Denne sa stretávame s tým, že občanom chýbajú informácie o tom, v čom im môže pomôcť samospráva a v čom štátna správa, nepoznajú kompetencie týchto inštitúcií a pri vybavovaní sa obracajú na nesprávne miesto, čím sa možnosť riešenia ich problémov zbytočne predlžuje a spôsobuje na strane klienta nespokojnosť.

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |