22.05.2007, úradné oznamy- archív
Stretnutie partnerov projektu SNOWBALL vo Verone

Stretnutie partnerov projektu SNOWBALL vo Verone

Mesto Martin je od roku 2006 zapojené do medzinárodného projektu SNOWBALL. Projekt SNOWBALL chce priniesť detailný riadiaci plán v oblasti dopravy s predpokladanými nákladmi pre každé mesto a stratégiu pre každú implementujúcu krajinu. Nedávne skúsenosti nasvedčujú tomu, že začleňovanie týchto projektov bude viesť k lepšiemu plánovaniu, s cieľmi energetickej úspory a šetrenia životného prostredia.

...pokračovanie článku
22.05.2007, úradné oznamy- archív
Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre líniovú stavbu : „Rekonštrukcia STL plynovodu Martin - Ul.Záborského, Novomeského a Holubyho“ a pozvánka na ústne pojednávanie.

...pokračovanie článku
21.05.2007, úradné oznamy- archív
Výberové konanie

Výberové konanie

Primátor mesta Martin vypisuje výberové konanie na kandidátov pre návrh primátora na vymenovanie: „riaditeľa príspevkovej organizácie Mesta Martin Správa športových zariadení mesta Martin“

...pokračovanie článku
21.05.2007, úradné oznamy- archív
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na: 24. mája 2007, t.j. vo štvrtok o 9.00 hod. na MsÚ Martin - prízemie - veľká zasadačka.

...pokračovanie článku
18.05.2007, úradné oznamy- archív
Návrh VZN

Návrh VZN

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24.5.2007 bude schvaľovať návrh VZN, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Martin.

...pokračovanie článku
18.05.2007, úradné oznamy- archív
Ponuka na odpredaj nehnuteľnosti

Ponuka na odpredaj nehnuteľnosti

Mesto Martin ponúka na odpredaj nasledovnú nehnuteľnosť - budovu na ul. V.Žingora, súp.č. 4731, k.ú. Martin, postavenú na parcele KN 5263 a priľahlé pozemky KN č. 5262/1, 5262/7, 5262/8 a 5264/2, o celkovej výmere 8.696 m2.

...pokračovanie článku
10.05.2007, úradné oznamy- archív
Uzavretie mosta pre peších cez rieku Turiec v MČ Priekopa

Uzavretie mosta pre peších cez rieku Turiec v MČ Priekopa

Z dôvodu poškodenia vandalmi došlo k úplnému uzavretiu mostného objektu (lávky) pre peších cez rieku Turiec v mestskej časti Priekopa.

...pokračovanie článku
09.05.2007, úradné oznamy- archív
Roznášanie platobných výmerov

Roznášanie platobných výmerov

Platobné výmery na poplatok za komunálne odpady a daň z nehnuteľnosti roznášajú zamestnanci MsÚ priamo do domácností

...pokračovanie článku
25.04.2007, úradné oznamy- archív
Výberové konanie

Výberové konanie

Primátor mesta Martin vypisuje výberové konanie na kandidátov pre návrh primátora na vymenovanie: „riaditeľa rozpočtovej organizácie Mesta Martin Útvar hlavného architekta mesta Martin“

...pokračovanie článku
24.04.2007, úradné oznamy- archív
Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru na lesných pozemkoch

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru na lesných pozemkoch

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine v spolupráci s Obvodným lesným úradom v Martine v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe §2 ods. 1 vyhlášky ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 20.4.2007 do odvolania.

...pokračovanie článku
20.04.2007, úradné oznamy- archív
Ochrana lesov pred požiarmi

Ochrana lesov pred požiarmi

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú priaznivé podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa nová vegetácia začína rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia, ihličia a konárov predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku požiarov. Že toto nebezpečenstvo je reálne, svedčia štatistiky požiarovosti, ako aj nedávne veľké lesné požiare na území Slovenskej republiky.

...pokračovanie článku
19.04.2007, úradné oznamy- archív
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na: 25. apríla 2007, t.j. v stredu o 9.00 hod. na MsÚ Martin - prízemie - veľká zasadačka.

...pokračovanie článku
27.03.2007, úradné oznamy- archív
Oznámenie výkonu preventívnych protipožiarnych kontrol

Oznámenie výkonu preventívnych protipožiarnych kontrol

Vedenie mesta Martin oznamuje obyvateľom mesta, právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, že podľa ustanovenia § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v súlade s § 25 ods. (1) písm. f) citovaného zákona, bude v dňoch 1. apríla - 31. mája 2007 a 1. septembra - 31. októbra 2007 vykonávať preventívne protipožiarne kontroly bytových domov, rodinných domov a prevádzok podnikateľských subjektov v mestských častiach Ľadoveň, Jahodníky, Tomčany a Podháj, ako aj prevádzok podnikateľských subjektov na území celého mesta, v ktorých je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru.

...pokračovanie článku
14.02.2007, úradné oznamy- archív
Návrhy VZN

Návrhy VZN

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 1.3.2007 bude schvaľovať návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin a návrh VZN o poskytovaní spoločného stravovania a úhrade za starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb Mestom Martin.

...pokračovanie článku
12.02.2007, úradné oznamy- archív
Digitálna úradná tabuľa

Digitálna úradná tabuľa

Dňa 9. februára 2007 sme na internetovej stránke mesta Martin vytvorili digitálnu úradnú tabuľu, ktorá bude v elektronickej podobe obsahovať všetky dokumenty zverejnené na oficiálnej úradnej tabuli MsÚ Martin.

...pokračovanie článku
09.02.2007, úradné oznamy- archív
Zápis detí do materskej školy

Zápis detí do materskej školy

Najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka zverejní riaditeľ predškolského zariadenia na hlavnom vchode budovy materskej školy miesto a čas podania prihlášky, počet detí, ktoré môžu byť prijaté a kritéria prijímania.

...pokračovanie článku
31.01.2007, úradné oznamy- archív
Usmernenie a informácie pre chovateľov ošípaných

Usmernenie a informácie pre chovateľov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin Záturčianska č.1 vydáva usmernenie a informácie pre chovateľov ošípaných na monitorovanie pôvodcu zoonózy Trichinella u ošípaných zabíjaných u chovateľa pre súkromnú domácu spotrebu.

...pokračovanie článku
31.01.2007, úradné oznamy- archív
Zrušenie záznamu o trvalom pobyte

Zrušenie záznamu o trvalom pobyte

Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona 454/2004 Z.z. umožňuje v zmysle § 7 ods. 1 písm. f zrušiť záznam o trvalom pobyte na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo je časti žiadne užívacie právo.

...pokračovanie článku
31.01.2007, úradné oznamy- archív
Výberové konanie

Výberové konanie

Primátor mesta Martin vypisuje výberové konanie na kandidátov pre návrh primátora na vymenovanie: „náčelníka Mestskej polície v Martine“1)

...pokračovanie článku
29.01.2007, úradné oznamy- archív
Verejná vyhláška a pozvánka na ústne pojednávanie

Verejná vyhláška a pozvánka na ústne pojednávanie

Mesto Martin zverejňuje verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú stavbu : „Zasnežovanie jestvujúcich zjazdových tratí rekreačného strediska Martinské hole a nové horské dopravné zariadenie“. Súčasne oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 20.02.2007 /utorok/ o 9,00 hod. so stretnutím na Mestskom úrade Martin, Nám.S.H.Vajanského č.1. vo veľkej zasadačke (aule) na prízemí.

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |