20.08.2007, úradné oznamy- archív
Pozvánka na zasadnutie MsZ

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Primátor mesta Martin, Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na: 23. augusta 2007, t.j. vo štvrtok o 9.00 hod. na MsÚ Martin - prízemie - veľká zasadačka.

...pokračovanie článku
09.08.2007, úradné oznamy- archív
Prerušenie dodávky elektrickej energie

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Oznamujeme Vám, že z dôvodu revízie el. zariadenia bude prerušená dodávka elektrickej energie.

...pokračovanie článku
07.08.2007, úradné oznamy- archív
Organizačný poriadok Mesta Martin

Organizačný poriadok Mesta Martin

Mestské zastupiteľstvo v Martine dňa 30. 7. 2007 uznesením č. 120/07 schválilo nový Organizačný poriadok Mesta Martin vrátane organizačnej štruktúry.

...pokračovanie článku
03.08.2007, úradné oznamy- archív
Výberové konanie - "Vedúci oddelenia strategického rozvoja a zahraničných vzťahov"

Výberové konanie - "Vedúci oddelenia strategického rozvoja a zahraničných vzťahov"

Mesto Martin v zmysle čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov mesta Martin a § 5 zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „vedúci oddelenia strategického rozvoja a zahraničných vzťahov“

...pokračovanie článku
03.08.2007, úradné oznamy- archív
Udelenie Ceny mesta,  Ceny primátora a Čestného občianstva mesta Martin

Udelenie Ceny mesta, Ceny primátora a Čestného občianstva mesta Martin

Mesto Martin ako centrum národnej kultúry Slovákov môže v zmysle VZN č. 13 o Čestnom občianstve mesta Martin, Cene mesta Martin a Cene primátora mesta Martin oceniť významné osobnosti.

...pokračovanie článku
02.08.2007, úradné oznamy- archív
Výberové konanie - "Pomocný projektový manažér"

Výberové konanie - "Pomocný projektový manažér"

Mesto Martin v júni 2006 spracovalo a predložilo projekt na základe výzvy "Obnova vysokopodlažných domov a okolitých priestorov v Slovenskej republike", ktorú iniciovalo Ministerstvo pre bývanie, priestorové plánovanie a životné prostredie Holandského kráľovstva, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a medzinárodná Platforma Habitat. Pre pilotný projekt „Obnova vysokopodlažných domov a okolitých priestorov v SR“ bola vytypovaná lokalita – časť sídliska Košúty II. Na základe oznámenia holandských partnerov bolo spomedzi niekoľkých slovenských miest v tendri vybraté práve mesto Martin, aby sa na jeho území realizoval tento pilotný projekt. Aktivity projektu sú naplánované na 1 kalendárny rok. Hlavnými aktivitami bude komunikácia s obyvateľmi predmetného sídliska, vlastníkmi bytových domov, ako aj realizácia kompletného riadiaceho plánu obnovy vysokopodlažných domov na sídlisku Košúty II. Mesto Martin v súlade s projektom vytvorilo dve pracovné miesta „pomocný projektový manažér“, ktorých náplňou bude počas doby trvania projektu zabezpečiť všetky činnosti súvisiace s cieľom projektu.

...pokračovanie článku
02.08.2007, úradné oznamy- archív
Výberové konanie - "Vedúci organizačno-právneho odboru"

Výberové konanie - "Vedúci organizačno-právneho odboru"

Mesto Martin v zmysle čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov mesta Martin a § 5 zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „vedúci organizačno-právneho odboru“

...pokračovanie článku
02.08.2007, úradné oznamy- archív
Výberové konanie - "Vedúci odboru evidenčných a správnych služieb"

Výberové konanie - "Vedúci odboru evidenčných a správnych služieb"

Mesto Martin v zmysle čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov mesta Martin a § 5 zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „vedúci odboru evidenčných a správnych služieb“

...pokračovanie článku
02.08.2007, úradné oznamy- archív
Výberové konanie - "Vedúci odboru spoločenských služieb"

Výberové konanie - "Vedúci odboru spoločenských služieb"

Mesto Martin v zmysle čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov mesta Martin a § 5 zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „vedúci odboru spoločenských služieb“

...pokračovanie článku
01.08.2007, úradné oznamy- archív
Účinkovanie na občianskych obradoch

Účinkovanie na občianskych obradoch

Mesto Martin ponúka možnosť účinkovania na občianskych obradoch – sobáše, uvítania do života, stretnutia jubilantov a pohreby.

...pokračovanie článku
01.08.2007, úradné oznamy- archív
Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Spoločenstvo vlastníkov bytov „Bellova“, Ul.Bellova 3,4,5,6, 036 01 Martin podalo dňa 18.06.2007 na Mesto Martin ako na príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa ustanovenia §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu.

...pokračovanie článku
27.07.2007, úradné oznamy- archív
Optimalizácia MHD v meste Martin

Optimalizácia MHD v meste Martin

MsZ v Martine na zasadnutí dňa 1.2.2007 prerokovalo informatívnu správu o stave zabezpečovania MHD v meste Martin za účasti Mesta a návrh optimalizácie MHD.

...pokračovanie článku
24.07.2007, úradné oznamy- archív
Ochrana úrody pred požiarmi

Ochrana úrody pred požiarmi

Letné obdobie sa okrem zvýšených teplôt a suchého počasia vyznačuje aj zvýšenou činnosťou poľnohospodárov a súkromne hospodáriacich roľníkov pri zbere krmovín a žatve, pri pozberovej úprave a uskladňovaní úrody. V tomto čase mnoho požiarov vzniká najmä z neopatrnosti pri fajčení a pri nesprávnej manipulácii s otvoreným ohňom. Aj taká zdanlivá maličkosť, ako neuhasená odhodená cigareta alebo zápalka môže byť príčinou vzniku požiaru.

...pokračovanie článku
23.07.2007, úradné oznamy- archív
Pozvánka na zasadnutie MsZ

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na 30. júla 2007, t.j. v pondelok o 9.00 hod. na MsÚ Martin - prízemie - veľká zasadačka.

...pokračovanie článku
18.07.2007, úradné oznamy- archív
Zmena odporúčaných hodín na Mestskom úrade v Martine

Zmena odporúčaných hodín na Mestskom úrade v Martine

Z dôvodu dlhodobo neúnosnej záťaže teplom bude v dňoch 18. 7. - 20. 7. 2007 Mestský úrad v Martine otvorený od 6.00 do 13.00 hodiny.

...pokračovanie článku
13.07.2007, úradné oznamy- archív
Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava, Regionálne centrum – sever OIV, Závodská cesta č.26, 010 22 Žilina, IČO: 35 910 739 podala na Mesto Martin dňa 01.03.2007 žiadosť o vydanie stavebného povolenia líniovej stavby „Rekonštrukcia NTL plynovodu Martin - Ul.Záborského, Novomeského a Holubyho“ v k.ú.Martin.

...pokračovanie článku
26.06.2007, úradné oznamy- archív
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na: 28. júna 2007, t.j. vo štvrtok o 9.00 hod. na MsÚ Martin - prízemie - veľká zasadačka.

...pokračovanie článku
23.05.2007, úradné oznamy- archív
Výberové konanie - "Referent mestskej stavebnej správy"

Výberové konanie - "Referent mestskej stavebnej správy"

Mesto Martin vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „referent mestskej stavebnej správy“

...pokračovanie článku
23.05.2007, úradné oznamy- archív
Výberové konanie - "Vedúci investičného oddelenia"

Výberové konanie - "Vedúci investičného oddelenia"

Mesto Martin vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „vedúci investičného oddelenia“

...pokračovanie článku
23.05.2007, úradné oznamy- archív
Výberové konanie - "Právnik"

Výberové konanie - "Právnik"

Mesto Martin vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „právnik“

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |