07.01.2008, úradné oznamy- archív
Oznámenie o zdroji znečisťovania

Oznámenie o zdroji znečisťovania

Mesto Martin, ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany ovzdušia pripomína prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinnosť oznámiť každoročne do 15. februára za každý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, plochy na ktorej sa zdroj znečisťovania nachádza, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok 2007.

...pokračovanie článku
19.12.2007, úradné oznamy- archív
VÝZVA

VÝZVA

Mesto Martin, Mestský úrad Martin, so sídlom na Námestí S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, v súlade s VZN č. 69 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb Mestom Martin V Y Z Ý V A poskytovateľov opatrovateľskej služby o predloženie žiadosti na poskytnutie príspevku mesta v zmysle VZN č.69 za poskytovanie opatrovateľskej služby pre obyvateľov mesta Martin od 01. 01. 2008.

...pokračovanie článku
13.12.2007, úradné oznamy- archív
Prerušenie dodávky elektrickej energie

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Oznamujeme Vám, že dňa 16.1.2008, od 8.00 do 16.00 bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu opravy el. zariadenia. Bez el. energie bude v Martine Vojsko, bývalé vojenské stavby, Martin Podháj, SeVak, Hasičská stanica, Jánošikova, ul. Kalinčiaka, IBV Podháj.

...pokračovanie článku
10.12.2007, úradné oznamy- archív
Informácia o voľnom pracovnom mieste - referent - Kancelária Zdravé mesto

Informácia o voľnom pracovnom mieste - referent - Kancelária Zdravé mesto

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine.

...pokračovanie článku
10.12.2007, úradné oznamy- archív
Informácia o voľnom pracovnom mieste - Správca Domova pre osamelých rodičov Slniečko

Informácia o voľnom pracovnom mieste - Správca Domova pre osamelých rodičov Slniečko

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine.

...pokračovanie článku
06.12.2007, úradné oznamy- archív
Informácia o voľnom pracovnom mieste - referent pre mládež a šport

Informácia o voľnom pracovnom mieste - referent pre mládež a šport

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine.

...pokračovanie článku
03.12.2007, úradné oznamy- archív
Informácia o voľnom pracovnom mieste - referent pre stratégiu a regionálny rozvoj

Informácia o voľnom pracovnom mieste - referent pre stratégiu a regionálny rozvoj

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine.

...pokračovanie článku
28.11.2007, úradné oznamy- archív
Informácia o voľnom pracovnom mieste - referent prípravy stavieb

Informácia o voľnom pracovnom mieste - referent prípravy stavieb

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine.

...pokračovanie článku
28.11.2007, úradné oznamy- archív
Informácia o voľnom pracovnom mieste - hovorca

Informácia o voľnom pracovnom mieste - hovorca

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine.

...pokračovanie článku
16.11.2007, úradné oznamy- archív
Operačný plán zimnej údržby mestských komunikácií na zimné obdobie 2007/2008

Operačný plán zimnej údržby mestských komunikácií na zimné obdobie 2007/2008

Zimná údržba pozemných komunikácií je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje odstraňovanie a zmierňovanie závad v zjazdnosti spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami. Zimnú údržbu mestských komunikácií v aglomerácií mesta Martin zabezpečuje Brantner Fatra spol. s r.o. Martin.

...pokračovanie článku
13.11.2007, úradné oznamy- archív
Otvorenie novej prístupovej komunikácie

Otvorenie novej prístupovej komunikácie

V pondelok 12. novembra 2007 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novovybudovanej prístupovej komunikácie k Spojenej škole Martin (bývalé SOU Strojárske) a priľahlým podnikateľským subjektom z Ul. Čsl. armády v Martine.

...pokračovanie článku
07.11.2007, úradné oznamy- archív
Návrhy VZN

Návrhy VZN

Mestské zastupiteľstvo v Martine bude na svojom zasadnutí dňa 22.11.2007 schvaľovať návrhy VZN.

...pokračovanie článku
01.11.2007, úradné oznamy- archív
Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine.

...pokračovanie článku
10.10.2007, úradné oznamy- archív
Prerušenie dodávky elektrickej energie

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Oznamujeme Vám, že z dôvodu údržby el. zariadenia bude prerušená dodávka elektrickej energie.

...pokračovanie článku
26.09.2007, úradné oznamy- archív
Pozvánka na zasadnutie MsZ

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na: 27. septembra 2007, t.j. vo štvrtok o 9.00 hod. na MsÚ Martin - prízemie - veľká zasadačka.

...pokračovanie článku
12.09.2007, úradné oznamy- archív
Návrhy VZN

Návrhy VZN

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 27.9.2007 bude schvaľovať návrhy VZN - O určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Martin a VZN, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci mestom Martin.

...pokračovanie článku
11.09.2007, úradné oznamy- archív
Výsledky výberových konaní

Výsledky výberových konaní

V zmysle§ 5 ods. 6 Zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zverejňujeme výsledky výberových konaní, konaných na Mestskom úrade v Martine v dňoch 27. 8. 2007 a 28. 8. 2007.

...pokračovanie článku
10.09.2007, úradné oznamy- archív
Výberové konanie - pomocný projektový manažér

Výberové konanie - pomocný projektový manažér

Mesto Martin v júni 2006 spracovalo a predložilo projekt na základe výzvy "Obnova vysokopodlažných domov a okolitých priestorov v Slovenskej republike", ktorú iniciovalo Ministerstvo pre bývanie, priestorové plánovanie a životné prostredie Holandského kráľovstva, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a medzinárodná Platforma Habitat. Pre pilotný projekt „Obnova vysokopodlažných domov a okolitých priestorov v SR“ bola vytypovaná lokalita – časť sídliska Košúty II. Na základe oznámenia holandských partnerov bolo spomedzi niekoľkých slovenských miest v tendri vybraté práve mesto Martin, aby sa na jeho území realizoval tento pilotný projekt. Aktivity projektu sú naplánované na 1 kalendárny rok. Hlavnými aktivitami bude komunikácia s obyvateľmi predmetného sídliska, vlastníkmi bytových domov, ako aj realizácia kompletného riadiaceho plánu obnovy vysokopodlažných domov na sídlisku Košúty II. Mesto Martin v súlade s projektom vytvorilo dve pracovné miesta „pomocný projektový manažér“, ktorých náplňou bude počas doby trvania projektu zabezpečiť všetky činnosti súvisiace s cieľom projektu. Od kandidáta sa očakáva, že vyrastie počas roka s pomocníka na manažéra, a tým dostáva ďalšiu perspektívu. Holandskí partneri budú pomáhať počas celého roku na kariérnom raste kandidáta, ktorý v budúcnosti bude samostatný a schopný riadiť celý proces.

...pokračovanie článku
27.08.2007, úradné oznamy- archív
Informácia o voľných pracovných miestach MsÚ Martin

Informácia o voľných pracovných miestach MsÚ Martin

Mesto Martin v zmysle § 6 zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme týmto informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine.

...pokračovanie článku
21.08.2007, úradné oznamy- archív
Poznáte antidiskriminačný zákon?

Poznáte antidiskriminačný zákon?

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva otvorilo 7 regionálnych kancelárií - v Kysuckom Novom Meste, Dolnom Kubíne, Kežmarku, Humennom, Rimavskej Sobote, Zvolene a Nových Zámkoch.

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |