29.01.2009, úradné oznamy- archív
Martinské hole

VEREJNÁ ANONYMNÁ URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÁ SÚŤAŽ

Pro Ski a.s. v spolupráci so SIBAREAL s.r.o. vyhlasuje v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 18. mája 2007, s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon a v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa Občianskeho zákonníka VEREJNÚ ANONYMNÚ URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÚ SÚŤAŽ s predmetom riešenia REKREAČNÝ AREÁL MARTINSKÉ HOLE.

...pokračovanie článku
22.01.2009, úradné oznamy- archív
Ul. Kollárová 90 AB budova

Ponuka nebytových priestorov na prenájom

Mesto Martin ponúka na prenájom nebytové priestory.

...pokračovanie článku
21.01.2009, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Oznamujeme Vám že z dôvodu opravy elektrického zariadenia bude prerušená dodávka elektrickej energie.

...pokračovanie článku
20.01.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná fotka

Oznam ŽSR

Oznamujeme dôchodcom - bývalým železničiarom, že prolongácia železničných preukážok na rok 2009 sa uskutoční v dňoch od 17.01.2009 do 31.03.2009.

...pokračovanie článku
20.01.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná snímka

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na: 26. január 2009, t.j. v pondelok o 9.00 hod.

...pokračovanie článku
15.01.2009, úradné oznamy- archív
Oznámenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin

Oznámenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin

Dotáciu môže v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia č. 63 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin získať fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba pôsobiaca na území mesta.

...pokračovanie článku
14.01.2009, úradné oznamy- archív
Zápis do prvého ročníka ZŠ

Zápis do prvého ročníka ZŠ

Od 15. januára 2009 sa na základných školách začínajú zápisy budúcich prváčikov. Podľa § 20 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

...pokračovanie článku
13.01.2009, úradné oznamy- archív
Výzva

Výzva

Mesto Martin v zmysle VZN č. 71 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení mesta Martin môže udeliť tieto verejné uznania: Čestné občianstvo mesta Martin, Cena mesta Martin, Cena primátora mesta Martin, Cena dobrovoľníka mesta Martin.

...pokračovanie článku
13.01.2009, úradné oznamy- archív
Oznámenie o zdroji znečisťovania

Oznámenie o zdroji znečisťovania

Mesto Martin, ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany ovzdušia pripomína prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinnosť oznámiť každoročne do 15. februára za každý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, plochy na ktorej sa zdroj znečisťovania nachádza, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok 2008.

...pokračovanie článku
08.01.2009, úradné oznamy- archív
Pravidelné preskúšanie varovacieho systému civilnej ochrany  –  o z n á m e n i e

Pravidelné preskúšanie varovacieho systému civilnej ochrany – o z n á m e n i e

Dňa 09. januára 2009 o 12,00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén.

...pokračovanie článku
08.01.2009, úradné oznamy- archív
Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ Martin

Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ Martin

Mesto Martin v zmysle ust. § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine.

...pokračovanie článku
22.12.2008, úradné oznamy- archív
Končí sa predaj kolkov na mestskom úrade

Končí sa predaj kolkov na mestskom úrade

S účinnosťou zákona č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach od 1. januára 2009, ktorý v § 6 ustanovuje Predaj a odber kolkových známok ako miesto predaja kolkových známok, sa na mestskom úrade v informačnej kancelárií končí predaj kolkov.

...pokračovanie článku
12.12.2008, úradné oznamy- archív
Oznam MsÚ v Martine

Oznam MsÚ v Martine

Mestský úrad Martin oznamuje, že v stredu 31. decembra 2008 a v piatok 2. januára bude zatvorený. Dôvodom sú technické úkony spojené s prechodom na menu euro znemožňujúce prijímanie platieb.

...pokračovanie článku
11.12.2008, úradné oznamy- archív
Výberové konanie na obsadenie funkcie na Mestskom úrade v Martine

Výberové konanie na obsadenie funkcie na Mestskom úrade v Martine

Mesto Martin v súlade s ust. § 5 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie na Mestskom úrade v Martine - vedúci oddelenia strategického rozvoja a zahraničných vzťahov.

...pokračovanie článku
10.12.2008, úradné oznamy- archív
Informácia o voľnom pracovnom mieste na MsÚ Martin

Informácia o voľnom pracovnom mieste na MsÚ Martin

Mesto Martin v zmysle ust. § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine.

...pokračovanie článku
09.12.2008, úradné oznamy- archív
Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ Martin

Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ Martin

Mesto Martin v zmysle ust. § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine.

...pokračovanie článku
08.12.2008, úradné oznamy- archív
Informácia o odvoze separovaného zberu druhotných surovín v našom meste

Informácia o odvoze separovaného zberu druhotných surovín v našom meste

Vážení spoluobčania, dovoľujeme si Vás informovať o odvoze separovaného zberu druhotných surovín v našom meste. Harmonogram odvozu papiera, plastov a skla je platný pre prvý polrok roku 2009 a prehľadne sú v ňom vyznačené dni odvozu pre všetky mestské časti.

...pokračovanie článku
08.12.2008, úradné oznamy- archív
Pozvánka na zasadnutie MsZ

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na: 18. decembra 2008, t.j. vo štvrtok o 9.00 hod. na MsÚ Martin - prízemie - veľká zasadačka.

...pokračovanie článku
04.12.2008, úradné oznamy- archív
Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke

Mesto Martin zverejňuje Výzvu na predloženie ponuky k podprahovej zákazke na zhotovenie diela „Martin –vonkajší dopravný okruh - východný obchvat, technická štúdia“.

...pokračovanie článku
03.12.2008, úradné oznamy- archív
Zmena harmonogramu vývozu komunálneho odpadu počas Vianočných a Novoročných sviatkov

Zmena harmonogramu vývozu komunálneho odpadu počas Vianočných a Novoročných sviatkov

Mesto Martin uverejňuje zmenu harmonogramu vývozu komunálneho odpadu počas Vianočných a Novoročných sviatkov.

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |