08.04.2009, úradné oznamy- archív
Ilustračná snímka

Výsledky volieb prezidenta SR v meste Martin podľa okrskov

Dňa 4.4.2009 sa konalo 2. kolo volieb prezidenta SR. V prílohách zverejňujeme ako volili občania mesta Martin prezidenta po jednotlivých okrskoch v 1. a 2. kole. V prílohe nájdete aj zoznam ulíc, ktoré patria k jednotlivým okrskom.

...pokračovanie článku
03.04.2009, úradné oznamy- archív
MŠ A. Stodolu

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľov ZŠ, MŠ a CVČ

V zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods.3 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, MESTO MARTIN zastúpené primátorom Mgr. art. Andrejom Hrnčiarom vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa ...

...pokračovanie článku
03.04.2009, úradné oznamy- archív
prezentácia projektu

Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

V dňoch od 1. do 30. apríla 2009 Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom svojich regionálnych pracovísk vykoná štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC).

...pokračovanie článku
02.04.2009, úradné oznamy- archív
Pešia zóna v centre mesta

Realizácia prác na pokračovaní budovania pešej zóny

Dňom 1.apríla začína mesto Martin realizáciu prác na pokračovaní budovania pešej zóny ulicou Kmeťova – západ, čo predstavuje úsek od hlavnej Martinskej pošty po novo rekonštruovaný Národný dom.

...pokračovanie článku
02.04.2009, úradné oznamy- archív
Plagát podujatia v MČ Sever 4.4.2009 od 9.00 - 12.00 hod.

Jarná očista mesta s primátorom v MČ Sever

Primátor Andrej Hrnčiar, Kancelária Zdravé mesto Martin, Brantner Fatra. pozývajú všetkých občanov na jarnú očistu okolia svojho bydliska. Pri upratovaní Vám pomôže aj primátor Andrej Hrnčiar, ktorý Vám súčasne aj rád odpovie na aktuálne otázky týkajúce sa nášho mesta. MČ Sever už v túto sobotu 4. 4. 2009 od 9.00 - 12.00 hod.

...pokračovanie článku
31.03.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná snímka

Oznámenie o začatí obstarávania - zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu sídelného útvaru Martin

V zmysle §19b ods. 1) písm. a) a §30 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamujeme, že ÚHA MT začína prípravné práce na obstarávanie zmien a doplnkov ÚPN SÚ Martin dňom 06.04.2009.

...pokračovanie článku
19.03.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná fotografia

Úradný oznam

Mesto Martin oznamuje, že z dôvodu nepriaznivého počasia sa jarná očista mesta plánovaná na tento víkend v lesoparku Jedľoviny a v mestskej časti Záturčie neuskutoční. Náhradný termín včas zverejníme. Veľkokapacitné kontajnery budú v mestskej časti Záturčie rozmiestnené tento víkend tak ako bolo plánované. Za pochopenie ďakujeme a ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie, ktoré vám táto zmena mohla spôsobiť.

...pokračovanie článku
19.03.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná snímka

Upozornenie pre občanov

Mestský úrad v Martine upozorňuje občanov, ktorým bol k 23.2.2009 zrušený trvalý pobyt podľa §7 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov a miestom ich trvalého pobytu je "Mesto Martin", aby si prevzali platobné výmery na vyrubenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009 osobne na Mestskom úrade v Martine v Klientskom centre /prízemie/ do 31.3.2009.

...pokračovanie článku
18.03.2009, úradné oznamy- archív
Ilustračná snímka

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na: 26. marec 2009, t.j. vo štvrtok o 9.00 hod. na MsÚ Martin - prízemie - veľká zasadačka.

...pokračovanie článku
12.03.2009, úradné oznamy- archív
Informačný plagát s harmonogramom umiestnenia VKK, ktorý nájdete v texte oznamu

Jarná očista mesta

Primátor Andrej Hrnčiar, Kancelária Zdravé mesto Martin, Brantner Fatra pozývajú všetkých občanov na jarnú očistu okolia svojho bydliska. Vždy v sobotu po ôsmej vám pri upratovaní pomôže aj primátor Andrej Hrnčiar, ktorý pri osobných stretnutiach rád s vami prediskutuje aktuálne témy.

...pokračovanie článku
09.03.2009, úradné oznamy- archív
ilustračný obrázok

Výzva na predkladanie ponúk (nadlimitná zákazka zadávaná postupmi zadávania podprahových zákaziek)

Mesto Martin zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk (nadlimitná zákazka zadávaná postupmi zadávania podprahových zákaziek).

...pokračovanie článku
09.03.2009, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

Jarná očista

Od 20.marca 2009 začne mesto Martin s jarnou očistou t.j. rozmiestňovaním veľkokapacitných kontajnerov ...

...pokračovanie článku
20.02.2009, úradné oznamy- archív
Plagát na stretnutie poslancov VMČ Priekopa s občanmi Mestskej časti Priekopa dňa 25.2.2009 o 17.00 hod. v polyfunkčnom objekte pri pošte v Priekope

Pozvánka na stretnutie VMČ s občanmi MČ Priekopa

Dňa 25.2.2009 o 17.00 hod. v polyfunkčnom objekte pri pošte v Priekope sa uskutoční stretnutie poslancov VMČ Priekopa s občanmi Mestskej časti Priekopa.

...pokračovanie článku
19.02.2009, úradné oznamy- archív
pozvánka na otvorenie výstavy dňa 24. februára 2009 o 15:30 hod.

Otvorenie výstavy súťažných návrhov verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže

Útvar hlavného architekta mesta Martin Vás srdečne pozýva na otvorenie výstavy súťažných návrhov verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže Námestie S. H. Vajanského.

...pokračovanie článku
16.02.2009, úradné oznamy- archív
Ilustračná snímka

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na: 26. februára 2009, t.j. vo štvrtok o 9.00 hod.

...pokračovanie článku
10.02.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná snímka

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Mesto Martin oznamuje o čase a mieste konania volieb prezidenta SR.

...pokračovanie článku
09.02.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná fotka

Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ Martin

Mesto Martin v zmysle ust. § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine.

...pokračovanie článku
09.02.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná snímka

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke na zhotovenie diela „Oprava ľadovej plochy – ZŠ Martin“ .

...pokračovanie článku
04.02.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná fotka

Dôležité upozornenie !

Dňom 02.01.2009 vstúpilo do platnosti nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 77 o odpadoch. V novom VZN sú dôležité zmeny, na ktoré chceme upozorniť.

...pokračovanie článku
04.02.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná snímka

Úradný oznam

Vážení občania, Mestský úrad Martin Vám oznamuje, že v týchto dňoch sú zasielané platobné výmery a šeky na daň za psa. Pri platbách je potrebné použiť variabilný symbol, ktorý je uvedený na šeku aj platobnom výmere, keďže na jeho základe vieme k príslušnej platbe spárovať jej platiteľa.

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |