03.12.2013, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku
29.11.2013, úradné oznamy- archív

Záujemcovia o vianočný stánok sa môžu hlásiť

Organizácie, ktoré na území mesta Martin poskytujú verejnoprospešnú činnosť, sa aj tento rok môžu počas vianočného obdobia prezentovať na Divadelnom námestí. Mesto im poskytne drevený stánok.

...pokračovanie článku
21.11.2013, úradné oznamy- archív

Pozvánka na novembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 25.11.2013 od 9.00 hod. sa vo veľkej zasadačke MsÚ Martin uskutoční rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Martin. Priamy prenos z rokovania môžete sledovať na televíznej stanici TVT (Televízia Turiec) alebo na našej www stránke. Materiály na rokovanie sú k dispozícii taktiež na našej www stránke.

...pokračovanie článku
20.11.2013, úradné oznamy- archív

Výberové konanie na funkciu riaditeľa CVČ Kamarát

Mesto Martin vyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky:

...pokračovanie článku
19.11.2013, úradné oznamy- archív

Vianočné trhy začnú na Mikuláša, remeselníci už môžu posielať žiadosti

Od 6. decembra do 31. decembra sa v meste Martin uskutočnia Vianočné trhy. Záujemcovia o predaj tovaru v stánkoch už môžu posielať žiadosti.

...pokračovanie článku
08.11.2013, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku
08.11.2013, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku
31.10.2013, úradné oznamy- archív

Mesto vyzýva dlžníkov

Mesto Martin vyzýva občanov, ktorí si ešte neuhradili svoje poplatky voči mestu za komunálny odpad, na dani z nehnuteľnosti a dani za psa, aby tak urobili čo najskôr.

...pokračovanie článku
23.10.2013, úradné oznamy- archív

Informácie o mieste a čase konania volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013

Mesto Martin v zmysle zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov a Rozhodnutia predsedu Národnej rady SR a. 191/2013 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov zo dňa 3. 7. 2013 oznamuje, že voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov sa uskutočnia dňa 9. novembra 2013 (sobota) v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

...pokračovanie článku
18.10.2013, úradné oznamy- archív

Pozvánka na októbrové zasadnutie mestského zastupiteľstva

V pondelok 21.10.2013 od 9.00 hod. sa vo veľkej zasadačke MsÚ Martin uskutoční rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Martin. Vzhľadom na prebiehajúcu kampaň do volieb do VÚC priamy prenos z rokovania odvysielaný nebude, záznam z tohto zasadnutia môžete sledovať na televíznej stanici TVT (Televízia Turiec) po voľbách do VÚC v nedeľu 10.11.2013. Materiály na rokovanie sú k dispozícii na našej www stránke.

...pokračovanie článku
14.10.2013, úradné oznamy- archív

Oznámenie o vyhradení plochy na vylepovanie volebných plagátov

Pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 9. novembra 2013 mesto Martin v zmysle ustanovenia § 27 zákona č. 303/2001 Z. z. vyhradzuje plochy na nalepovanie plagátov pre kandidátov politických strán, hnutí, koalícií a nezávislých kandidátov.

...pokračovanie článku
14.10.2013, úradné oznamy- archív

Oznámenie o zmene určovania stanovíšť Taxi na účel výkonu taxislužby podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 101 o výkone taxislužby na území mesta Martin.

Mesto Martin Vám týmto oznamuje, že dňa 23.9.2013 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 101 o výkone taxislužby na území mesta Martin, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 10.10.2013 (ďalej len „VZN č. 101“), a ktoré osobitným spôsobom určuje podmienky zriaďovania, určovania a užívania stanovíšť Taxi na účel výkonu taxislužby na území mesta Martin.

...pokračovanie článku
10.10.2013, úradné oznamy- archív

MFPIC vypisuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku

MF PIC, s.r.o. so sídlom Flámska 9783/1, 036 01 Martin, IČO: 36392979 vypisuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku.

...pokračovanie článku
08.10.2013, úradné oznamy- archív

Záverečné stanovisko z posudzovania dokumentu Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011-2015

Obvodný úrad životného prostredia Žilina,odbor ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja vydáva záverečné stanovisko z procesu posudzovania strategického dokumentu „ Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 – 2015“. Program odpadového hospodárstva je k nahliadnutiu v kancelárii č. 307 A – v pracovné dni od 7,00 do 15,00 hod. u Bc. Márie Rovňákovej.

...pokračovanie článku
03.10.2013, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku
03.10.2013, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku
01.10.2013, úradné oznamy- archív

V piatok bude zatvorený Mestský úrad

Mestský úrad v Martine oznamuje občanom, že v piatok 4. októbra bude z dôvodu konania praktickej prípravy k BOZP, PO a civilnej ochrane zatvorený.

...pokračovanie článku
27.09.2013, úradné oznamy- archív

Informácia o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013

Mesto Martin v zmysle zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov a Rozhodnutia predsedu Národnej rady SR a. 191/2013 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov zo dňa 3. 7. 2013 oznamuje, že voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov sa uskutočnia dňa 9. novembra 2013 (sobota) v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

...pokračovanie článku
23.09.2013, úradné oznamy- archív

Pozvánka na septembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 23.9.2013 od 9.00 hod. sa vo veľkej zasadačke MsÚ Martin uskutoční rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Martin. Priamy prenos z rokovania môžete sledovať na televíznej stanici TVT (Televízia Turiec) alebo na našej www stránke. Materiály na rokovanie sú k dispozícii taktiež na našej www stránke.

...pokračovanie článku
12.09.2013, úradné oznamy- archív

Opätovné prerokovanie Návrhu Územného plánu sídelného útvaru Martin - – Zmeny a doplnky č.5

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje, že začína opätovné prerokovanie Návrhu Územného plánu sídelného útvaru Martin – Zmeny a doplnky č.5. S riešením návrhu sa môžete oboznámiť na Útvare hlavného architekta mesta Martin, Vajanského nám. č.1, v pondelok až štvrtok od 8.00 do 15.00 h a v piatok od 8.00 do 12.00 h alebo na www.martin.sk/uha.

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |