15.11.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná fotografia

Výsledky volieb do orgánov Žilinského samosprávneho kraja

Dňa 14.11.2009 sa konali voľby do orgánov samosprávnych krajov. Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja zistila tieto výsledky ...

...pokračovanie článku
14.11.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná fotografia

Verejná schôdza občanov s vedením mesta

VMČ Podháj-Stráne pozýva občanov na verejnú schôdzu občanov so zástupcami mesta, ktorá sa uskutoční 19.11.2009 o 17.00 hod. v priestoroch ZŠ Gorkého.

...pokračovanie článku
12.11.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná fotografia

Oznam o povinnosti udržiavať schodnosti chodníkov

Mesto Martin oznamuje pred začiatkom zimnej sezóny občanom, že v zmysle platnej legislatívy o schodnosť chodníkov sú povinní sa postarať vlastníci, správcovia alebo užívatelia priľahlých nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území a hraničia s miestnou komunikáciou.

...pokračovanie článku
11.11.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná fotografia

Pravidelné preskúšanie varovacieho systému civilnej ochrany – o z n á m e n i e

Dňa 13. novembra 2009 o 12,00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén.

...pokračovanie článku
30.10.2009, úradné oznamy- archív
Pešia zóna v meste

Operačný plán zimnej údržby na rok 2009/2010

Zimná údržba pozemných komunikácií je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje odstraňovanie a zmierňovanie závad v zjazdnosti spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami. Zimnú údržbu mestských komunikácií v aglomerácií mesta Martin zabezpečuje Brantner Fatra spol. s r.o. Martin, prostredníctvom dispečerov. nepretržite počas 24 hodín, zimnú údržbu chodníkov je povinný zabezpečovať vlastník priľahlej nehnuteľnosti.

...pokračovanie článku
28.10.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná fotografia

Zoznam kandidátov na voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja, po registrácii kandidátnych listín, uverejňuje podľa § 16 ods. 1 a § 21 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z. z. zoznam kandidátov na voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja a zoznam kandidátov na voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov.

...pokračovanie článku
08.10.2009, úradné oznamy- archív
Ilustračná snímka

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov

Mesto Martin v zmysle zákona NR SR č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z.z. a o rozhodnutí predsedu NR SR č. 272 z 2. júla 2009 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov Vám oznamuje ...

...pokračovanie článku
08.10.2009, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

Oznámenie o vyhradení plochy na vylepovanie volebných plagátov

Pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 14. novembra 2009 mesto Martin v zmysle ustanovenia § 27 zákona č. 303/2001 Z. z. vyhradzuje nasledovné plochy na nalepovanie plagátov pre kandidátov politických strán, hnutí, koalícií a nezávislých kandidátov.

...pokračovanie článku
29.09.2009, úradné oznamy- archív
Ilustračná snímka

Výzva „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Martin pre roky 2009- 2015“

Mesto Martin pripravuje v súčasnom období aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2006-2015, ktorý bol vypracovaný v roku 2006, pod názvom Komunitný plán sociálnych služieb mesta Martin pre roky 2009 – 2015. Materiál je zameraný na analýzu súčasného stavu v oblasti poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách ako aj na stanovenie cieľov tejto oblasti pre nasledujúce obdobie.

...pokračovanie článku
23.09.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná fotografia

Oznam pre užívateľov garáží spoločnosti Garáže, a.s.

V ostatnom čase sa na mesto Martin ako majoritného akcionára obracajú užívatelia garáží spoločnosti Garáže, a.s. s otázkami ohľadom budúcnosti spoločnosti a ďalších plánovaných krokov mesta. Na základe týchto opakujúcich sa otázok zverejňujeme nasledovné stanovisko mesta ...

...pokračovanie článku
22.09.2009, úradné oznamy- archív
Plagát s popisom, ktorý nájdete v texte príspevku

Zber elektroodpadu v mestskej časti Košúty I.

Vážení občania v mestskej časti Košúty I. ! Dňa 29.9.2009 vyneste pred dom staré nepotrebné elektrospotrebiče (práčky, chladničky, mrazničky, mikrovlnky, monitory, televízory, počítače, kávovary, žehličky, vysávače, variče a ďalšie spotrebiče ). Zvoz elektroodpadu uskutoční mesto Martin v spolupráci so spoločnosťou Brantner Fatra s.r.o. dňa 30.9.2009.

...pokračovanie článku
18.09.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná fotografia

Informovanie verejnosti o krátkodobom prerušení telefónnej prevádzky v meste Martin a jeho okolí

Slovak Telekom si dovoľuje informovať verejnosť o krátkodobom prerušení telefónnej prevádzky vo verejnej telefónnej sieti, ktoré sa uskutoční v pondelok 21. septembra 2009 v čase od 23,00 hod. večernej do 03,00 hod. rannej utorka 22. septembra 2009.

...pokračovanie článku
17.09.2009, úradné oznamy- archív
Prezentácia štatistického úradu

Štatistické zisťovanie "Európske zisťovanie o zdraví (EHIS 2009)"

V dňoch od 16. septembra 2009 do 31. Októbra 2009 Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom svojich regionálnych pracovísk vykoná štatistické zisťovanie - Európske zisťovanie o zdraví (EHIS 2009).

...pokračovanie článku
16.09.2009, úradné oznamy- archív
Harmonogram rozmiestnenia VKK, ktorý nájdete v texte príspevku.

Harmonogram rozmiestnenia VKK na jesennú očistu

Mesto Martin upozorňuje občanov na harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov na jesennú očistu. Zároveň upozorňujeme na zmenu harmonogramu vývozu komunálneho odpadu z rodinných domov, od 1.10. 2009 budeme z rodinných domov vyvážať komunálny odpad raz za dva týždne.

...pokračovanie článku
11.08.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná snímka

Verejná vyhláška

Útvar hlavného architekta mesta Martin (ďalej aj ÚHAM), zastupujúci Mesto Martin ako orgán územného plánovania, ktorý zabezpečuje obstarávanie úlohy „Územný plán sídelného útvaru Martin – Zmeny a doplnky č.3“ (ďalej len ÚPN-SÚ ZaD č.3) týmto v zmysle §6 ods. 3 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamuje verejnosti prerokovanie NÁVRHU VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu sídelného útvaru Martin Zmeny a doplnky č.3 .

...pokračovanie článku
16.07.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná snímka

Oznam o uzatvorení lávky cez rieku Turiec

Mesto Martin oznamuje, že z dôvodu rekonštrukcie prístupových schodíšť bude lávka cez rieku Turiec od ulice Kmeťka na štátnu cestu I/18 / z mestskej časti Priekopa k benzínovej pumpe v Záturčí/ od 20.07 2009 do 31.08 2009 uzatvorená.

...pokračovanie článku
01.07.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná fotka

Harmonogram zberu separovaného odpadu z rodinných domov v Martine - II. polrok

Vážení spoluobčania, dovoľujeme si Vás informovať o odvoze separovaného zberu druhotných surovín v našom meste. Harmonogram odvozu papiera, plastov a skla je platný pre druhý polrok roku 2009 a prehľadne sú v ňom vyznačené dni odvozu pre všetky mestské časti.

...pokračovanie článku
15.06.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná snímka

Oznam ÚHA mesta Martin

Útvar hlavného architekta mesta Martin v zastúpení mesta Martin, ktorý zabezpečuje obstarávanie a spracovanie úlohy „Územný plán sídelného útvaru Martin – Zmeny a doplnky č.3“ (ďalej len ÚPN-SÚ ZaD č.3) v zmysle §22 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ZAČÍNA PREROKOVANIE „Návrhu Územného plánu sídelného útvaru Martin – Zmeny a doplnky č.3“.

...pokračovanie článku
09.06.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná snímka

Oznam MsÚ Martin - Matričný úrad

Oznamujeme váženým klientom, že Matričný úrad v Martine bude z technických príčin pre klientov dňa 12. júna 2009 (piatok) zatvorený. V nevyhnutných prípadoch nás kontaktujte na tel. čísle: 0918 79 7120.

...pokračovanie článku
09.06.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná snímka

Oznam MsÚ Martin

Oznamujeme váženým klientom, že Mestský úrad v Martine bude z technických príčin pre klientov dňa 12. júna 2009 (piatok) zatvorený.

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |