16.04.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná snímka

Mesto Martin informuje občanov o mieste a konaní volieb do NR SR v roku 2010

Mesto Martin v zmysle zákona NR SR č. 333/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a rozhodnutia predsedu Národnej rady SR č. 36/2010 zo dňa 1. 2. 2010 oznamuje , že : 1. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia dňa 12. júna 2010 (sobota) v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. 2. Voľby sa uskutočnia vo volebných miestnostiach podľa prílohy.

...pokračovanie článku
09.04.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná snímka

OZNÁMENIE

Tepláreň Martin oznamuje, že v dňoch 12.4 – 14.4.2010 sa bude vykonávať prefuk kotla na bioodpad v teplárni, čím sa zvýši hlučnosť v aglomerácii mesta, tento prefuk sa nebude vykonávať počas nočného kľudu.

...pokračovanie článku
06.04.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

Jarná očista

Dňom 15.4.2010 sa začína jarná očista po jednotlivých mestských častiach. V lokalitách mesta budú pristavené veľkokapacitné kontajnery.

...pokračovanie článku
30.03.2010, úradné oznamy- archív
Leták

Oznam Štatistického úradu Slovenskej republiky

Vážení občania, v dňoch od 1. do 30. apríla 2010 Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom svojich regionálnych pracovísk vykoná štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC).

...pokračovanie článku
17.03.2010, úradné oznamy- archív
ilustračná fotografia

Oznámenie o znečisťovaní ovzdušia

Krajský úrad životného prostredia v Žiline a mestský úrad v Martine upozorňuje občanov mesta ...

...pokračovanie článku
09.03.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

Úradný oznam

Mesto Martin – Mestský úrad upozorňuje občanov, ktorým bol k 1.2.2010 zrušený trvalý pobyt podľa § 7 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a miestom ich trvalého pobytu je „Mesto Martin“, aby si prevzali platobné výmery na vyrubenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010 osobne na Mestskom úrade v Martine v Klientskom centre /prízemie/ do 31.3.2010.

...pokračovanie článku
09.03.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

Oznámenie - verejná vyhláška

Útvar hlavného architekta mesta Martin (ďalej aj ÚHAM), zastupujúci Mesto Martin ako orgán územného plánovania, ktorý obstaráva spracovanie úlohy „Urbanistická štúdia Martin – Košúty“ týmto ZAČÍNA PREROKOVANIE riešenia „Urbanistickej štúdie Martin – Košúty“.

...pokračovanie článku
04.03.2010, úradné oznamy- archív
Plagát stretnutia

Verejná schôdza občanov Mestskej časti Ľadoveň - Jahodníky - Tomčany

Poslanci Mestskej časti Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany Vás pozývajú na Verejnú schôdzu občanov, ktorá sa uskutoční 16. marca 2010 o 18.00 hod., v požiarnej zbrojnici v Tomčanoch.

...pokračovanie článku
04.03.2010, úradné oznamy- archív
Plagát podujatia

Deň mestskej časti Košúty

Primátor Andrej Hrnčiar a poslanci mestskej časti Košúty: Tibor Adamko, Zuzana Dobríková, Slavomír Šuch Vás v rámci projektu Transparentné mesto pozývajú na Deň mestskej časti Košúty.

...pokračovanie článku
27.01.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná snímka

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Martin na rok 2010

Dotáciu môže v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia č. 63 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin získať fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba pôsobiaca na území mesta v nasledovných oblastiach ...

...pokračovanie článku
07.01.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

Harmonogram vývozu separovaného odpadu

Mesto Martin informuje občanov o harmonograme vývozu separovaného odpadu.

...pokračovanie článku
06.01.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná snímka

Harmonogram vývozu KUKA nádob z rodinných domov na rok 2010

Mesto Martin informuje občanov o harmonograme vývozu KUKA nádob z rodinných domov na rok 2010.

...pokračovanie článku
06.01.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

Harmonogram vývozu separovaného zberu z rodinných domov na rok 2010

Mesto Martin informuje občanov o harmonograme vývozu separovaného zberu z rodinných domov na rok 2010.

...pokračovanie článku
06.01.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

Plán výkupu papiera na rok 2010

Mesto Martin informuje občanov o harmonograme zberu odpadového papiera pojazdnou výkupňou, po jednotlivých lokalitách mesta na rok 2010.

...pokračovanie článku
29.12.2009, úradné oznamy- archív
Ilustračná snímka

Úradný oznam

Oznamujeme Vám, že Mestský úrad v Martine bude dňa 31.12.2009 (štvrtok) zatvorený.

...pokračovanie článku
28.12.2009, úradné oznamy- archív
Zdroje znečisťovania

Oznámenie

Mesto Martin, ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany ovzdušia pripomína prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinnosť oznámiť každoročne do 15. februára za každý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, plochy na ktorej sa zdroj znečisťovania nachádza, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok 2009.

...pokračovanie článku
17.12.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná snímka

Oznámenie o začatí obstarávania

OZNÁMENIE O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA - Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu sídelného útvaru Martin.

...pokračovanie článku
17.12.2009, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

Úradný oznam

Oznamujeme Vám, že Mestský úrad v Martine bude dňa 18. decembra 2009 (piatok) otvorený do 10,30 hod.

...pokračovanie článku
16.12.2009, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

Oznámenie o zmene vývozu komunálneho odpadu počas Vianočných a Novoročných sviatkov

Mesto Martin informuje občanov o zmene vývozu komunálneho odpadu počas Vianočných a Novoročných sviatkov.

...pokračovanie článku
07.12.2009, úradné oznamy- archív
Odvoz nahrabaného lístia

Odvoz nahrabaného lístia

Mesto Martin oznamuje občanom aby požiadavky na odvoz nahrabaného lístia prípadne orezaných konárov nahlasovali na č.t. 4 204 133, 0918 797131, mail hanzel@martin.sk.

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |