04.08.2010, úradné oznamy- archív
Fotografia z minuloročného jarmoku

XXXIII. ročník Martinského jarmoku

XXXIII. ročník Martinského jarmoku sa bude konať v dňoch 24.9.2010 a 25.9.2010. Zmena termínu konania je vyvolaná konaním referenda v pôvodnom termíne 17.9.2010.

...pokračovanie článku
26.07.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V MARTINE v spolupráci s OBVODNÝM LESNÝM ÚRADOM V MARTINE V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI USTANOVENIAMI ZÁKONA Č. 314 2001 Z.z. O OCHRANE PRED POŽIARMI VZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV A NA ZÁKLADE §2 0DS. I VYHLÁŠKY MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 121 2002 Z.Z. O POŽIARNEJ PREVENCII V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU NA LESNÝCH POZEMKOCH V ÚZEMNOM OBVODE OKRESOV MARTIN A TURČIANSKE TEPLICE.

...pokračovanie článku
26.07.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná snímka

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Mesto Martin zverejňuje rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 19. mája 2010 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí.

...pokračovanie článku
26.07.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná snímka

Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda

Mesto Martin zverejňuje rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda.

...pokračovanie článku
19.07.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

Zber starých vozidiel určených na likvidáciu

Zber starých vozidiel určených na likvidáciu vykonávajú v okrese Martin nasledovné firmy: ŽOS-EKO s.r.o., Dielenská Kružná č.2, Vrútky GALIMEX s.r.o., Sučianska cesta 49, Martin ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, Martin.

...pokračovanie článku
16.07.2010, úradné oznamy- archív
Náčrt cyklistického okruhu

Usmernenie dopravy počas cyklistických pretekov

Dňa 17. 07. 2010 bude uzavretý okruh v úseku od križovatky Ul. V. P. Tótha - Šoltésovej - popod bývalú Zdravotnú školu - učebne JLF UK - Gymnázium V. P. Tótha - Slovenské národné múzeum - križovatka Ul. A. Kmeťa - Šoltésovej - Malá hora v čase od 11:30 do 18:00 hod z dôvodu konania cyklistických pretekov " Slovenský pohár masters Martin ".

...pokračovanie článku
14.07.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

Zmena organizácie dopravy

Od 18. 07. 2010 bude zmena organizácie dopravy v rámci rekonštrukcie HVN na Ul. A. Pietra – P. Mudroňa – III. etapa, Autobusové zastávky MHD budú na Ul. Červenej armády pred križovatkou s Ul. A. Pietra – novinový stánok+ROVER, M. R. Štefánika pred križovatkou s Ul. Thurzova, Škultétyho pred križovatkou s Ul. P. Mudroňa pre smer Nemocnica – SAD.

...pokračovanie článku
12.07.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

Uzavretie železničného priecestia

Mesto Martin uverejňuje oznámenie o uzavretí žel. priecestia v križovatke ulíc Bernolákova - Bottova - J. Nováka - Robotnícka z dôvodu opravy priecestia medzi závorami.

...pokračovanie článku
07.07.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

Pravidelné preskúšanie varovacieho systému civilnej ochrany – oznámenie

Dňa 9. júla 2010 o 12,00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén.

...pokračovanie článku
01.07.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

Rozhodnutie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií

Mesto Martin vydalo firme Martico s.r.o. Martin rozhodnutie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií z dôvodu výstavby optickej siete v mestskej časti KOŠÚTY I a II. Podľa rozhodnutí bude uvedené práce realizovať firma M-Tel s.r.o., Košice v termíne od 5.7.2010 do 31.8.2010 s tým, že spätná úprava sa má zrealizovať do 10.9.2010.

...pokračovanie článku
14.06.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná snímka

Verejná vyhláška

Útvar hlavného architekta mesta Martin (ďalej len ÚHAM), zastupujúci Mesto Martin ako orgán územného plánovania, ktorý zabezpečuje obstarávanie úlohy „Územný plán sídelného útvaru Martin – Zmeny a doplnky č.4“ (ďalej len ÚPN-SÚ ZaD č.4) týmto v zmysle §6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamuje verejnosti ...

...pokračovanie článku
14.06.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná snímka

Výsledky parlamentných volieb 2010 pre obvod Martin podľa obcí a okrskov

Dňa 12.6.2010 sa konali voľby do NR SR. Mesto Martin zverejňuje oficiálne výsledky pre obvod Martin podľa obcí a okrskov.

...pokračovanie článku
03.06.2010, úradné oznamy- archív
Budova MsÚ v Martine

Pozvánka na deň otvorených dverí už najbližší pondelok 7. júna od 14-tej do 18-tej hodiny

Projekt Transparentné mesto prináša občanom nové možnosti ako sa môžu aktívne spolupodieľať na samospráve svojho mesta. Jednou z nich je aj Deň otvorených dverí. Najbližší Deň otvorených dverí sa uskutoční už najbližší pondelok 7. júna od 14-tej do 18-tej hodiny.

...pokračovanie článku
01.06.2010, úradné oznamy- archív
Fotografia MsÚ v Martine

Úradný oznam

Oznamujeme klientom, že Mestský úrad v Martine bude dňa 04. júna 2010 /piatok/ zatvorený.

...pokračovanie článku
19.05.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná snímka

Vydávanie voličských preukazov

Pre vydanie voličských preukazov je nutné navštíviť MsÚ v Martine, Odbor majetku a služieb, oddelenie služieb klientom - Klientské centrum (prízemie).

...pokračovanie článku
19.05.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná snímka

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Podľa či. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 ods. 2 zákona č. 333/2004 Z. z. o volbách do Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje predseda Národnej rady SR Pavol Paška voľby do Národnej rady Slovenskej republiky na deň 12. júna 2010.

...pokračovanie článku
17.05.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

Oznámenie o vyhradení plochy na umiestnenie volebných plagátov

Pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2010, ktoré sa budú konať dňa 12. júna 2010, mesto Martin v zmysle ustanovenia § 24 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky vyhradzuje nasledovné plochy na umiestnenie plagátov pre kandidujúce politické strany alebo koalície.

...pokračovanie článku
14.05.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná snímka

Úradný oznam o uzávierke trasy I/65 Ul. A. Pietra a Ul. P. Mudroňa

Mesto Martin informuje občanov, že od 16. 05. 2010 do 31. 08. 2010 bude uzavretá trasa cesty I/65 - Ul. A. Pietra a Ul. P. Mudroňa z dôvodu opravy horúcovodu .

...pokračovanie článku
05.05.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná snímka

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Oznamujeme Vám, že od 28.5.2010 8.00 hod. do 28.5.2010 14.00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu revízie el. zariadenia. Bez elektrickej energie bude v Martine Ul. Robotnícka, Javisková tech., Elkotech, Zberné suroviny, Matra, Predajňa potravín, Brantner Fatra Slovakia.

...pokračovanie článku
19.04.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná snímka

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Útvar hlavného architekta mesta Martin v zastúpení mesta Martin, ktorý zabezpečuje obstarávanie a spracovanie úlohy „Územný plán sídelného útvaru Martin – Zmeny a doplnky č.4“ (ďalej len ÚPN-SÚ ZaD č.4) v zmysle §22 ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ZAČÍNA PREROKOVANIE „Návrhu Územného plánu sídelného útvaru Martin – Zmeny a doplnky č.4“.

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |