21.03.2011, úradné oznamy- archív

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

Mesto Martin oznamuje občanom, ktorí majú záujem vykonávať funkciu sčítacieho komisára v meste MARTIN pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, že môžu podať svoju žiadosť o vymenovanie do funkcie sčítacieho komisára na Mestskom úrade v Martine v termíne do 25.03.2011.

...pokračovanie článku
18.03.2011, úradné oznamy- archív

návrh na schválenie uzatvorenie nájomného vzťahu

Návrh na schválenie uzatvorenia nájomného vzťahu medzi Mestom Martin a budúcim nájomcom – LEVÍČA, s.r.o., Rakovo 158, 038 42 Príbovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

...pokračovanie článku
15.03.2011, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa

...pokračovanie článku
15.03.2011, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 8 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

...pokračovanie článku
10.03.2011, úradné oznamy- archív

ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho nájmu č. 2/NP/2011

Mesto Martin v súlade so zákonom NR SR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 17 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu :

...pokračovanie článku
08.03.2011, úradné oznamy- archív

Kozákovu a Vonsovu sťažnosť Ústavný súd zamietol

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí z 2. marca 2011 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 19/2011 volebnej sťažnosti Zdenka Kozáka a PaedDr. Petra Vonsa, ktorou namietajú neústavnosť a nezákonnosť volieb primátora mesta Martin, konaných 27. novembra 2010, že sťažnosť Zdenka Kozáka a PaedDr. Petra Vonsa zamieta.

...pokračovanie článku
15.02.2011, úradné oznamy- archív
Kuka nádoba

Oznámenie o zmene vývozu kuka nádob pre občanov Fornigova

Od 17.2.2011 sa bude komunálny odpad z kuka nádob vyvážať vo štvrtok nepárny týždeň. Doteraz bol vývoz v pondelok párny týždeň.

...pokračovanie článku
17.01.2011, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Martin na rok 2011

Dotáciu môže v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia č. 63 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin získať fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba pôsobiaca na území mesta ...

...pokračovanie článku
11.01.2011, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

Zber separovaného odpadu z rodinných domov pre rok 2011

Mesto Martin zverejňuje plán separovaného zberu z rodinných domov pre rok 2011.

...pokračovanie článku
11.01.2011, úradné oznamy- archív
Ilstračná fotografia

Zber vianočných stromčekov

Zber vianočných stromčekov bude spoločnosťou Brantner Fatra, s.r.o. v meste Martin vykonaný v termíne 10.01. – 28.01. 2011. Žiadame občanov, aby stromčeky vyložili ku kontajnerom na komunálny odpad, odkiaľ budú následne odvezené.

...pokračovanie článku
03.01.2011, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

O Z N Á M E N I E

Mesto Martin, ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany ovzdušia pripomína prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinnosť oznámiť každoročne do 15. februára za každý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, plochy na ktorej sa zdroj znečisťovania nachádza, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok 2010.

...pokračovanie článku
27.12.2010, úradné oznamy- archív
Plagát podujatia

Mimoriadne spoje MHD v Martine počas Silvestra

Mesto Martin uverejňuje mimoriadne spoje MHD počas Silvestra 2010.

...pokračovanie článku
27.12.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

Oznámenie

Mestský úrad v Martine oznamuje klientom, že dňa 31.12.2010 (piatok) bude zatvorený. Služby klientom budú opäť poskytované od 3.1.2011 (pondelok).

...pokračovanie článku
06.12.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

Výzva na predloženie návrhov na udelenie ocenení za oblasť športu

Mesto Martin v zmysle VZN č. 71 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení mesta Martin môže udeliť ocenenia najlepším športovcom za rok 2010 podľa kategórii: športovec roka, športový kolektív roka, športový talent roka, čestné uznanie za celoživotný prínos pre šport.

...pokračovanie článku
01.12.2010, úradné oznamy- archív
Pohľad na zasneženú pešiu zónu

Oznam o povinnosti udržiavať schodnosti chodníkov

Mesto Martin oznamuje pred začiatkom zimnej sezóny občanom, že v zmysle platnej legislatívy o schodnosť chodníkov sú povinní sa postarať vlastníci, správcovia alebo užívatelia priľahlých nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území a hraničia s miestnou komunikáciou.

...pokračovanie článku
30.11.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

Zbierka obnoseného šatstva

Zapojte sa do zbierky obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorá sa bude konať v meste Martin,ktorú organizuje nezisková organizácia Pomocný anjel v spolupráci s mestom Martin. Veci je potrebné zabaliť do igelit. vreca alebo iného vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze.

...pokračovanie článku
28.11.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

Zápisnica mestskej volebnej komisie o výsledku volieb poslancov MsZ a primátora mesta v meste Martin

Mesto Martin zverejňuje zápisnicu mestskej volebnej komisie o výsledku volieb poslancov MsZ a primátora mesta v meste Martin.

...pokračovanie článku
16.11.2010, úradné oznamy- archív
Fotografia z augustových povodní

OZNAM

Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením z 13. októbra 2010 č. 707 mechanizmus rozhodovania o priznaní finančného príspevku rodinám postihnutých povodňami v mesiaci august 2010.

...pokračovanie článku
12.10.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

Uzavretie Ulice Škultétyho z dôvodu opravy

Mesto Martin informuje občanov o uzavretí Ul. Škultétyho a obchádzkových trás z dôvodu opravy.

...pokračovanie článku
07.10.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná snímka

Pravidelné preskúšanie varovacieho systému civilnej ochrany

Dňa 8. októbra 2010 o 12,00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén.

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |