30.05.2011, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa

...pokračovanie článku
30.05.2011, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa

...pokračovanie článku
17.05.2011, úradné oznamy- archív

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 3/NP/2011

Mesto Martin v súlade so zákonom NRSR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 17 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu :

...pokračovanie článku
16.05.2011, úradné oznamy- archív

MESTO MARTIN zriadilo bezplatnú informačnú linku k sčítaniu 2011

Bezplatná informačná linka 0800 178 450 bude obyvateľom mesta Martin k dispozícii počas sčítania v pracovných dňoch, a to pondelok – štvrtok od 7.00 hod do 16.00 hod piatok od 7.00 hod do 13.00 hod

...pokračovanie článku
13.05.2011, úradné oznamy- archív

Štatistický úrad SR zriadil informačnú linku k sčítaniu 2011

S účinnosťou od 13. mája 2011 zriaďuje Štatistický úrad SR informačnú linku k sčítaniu obyvateľov s číslami 02/321 01 040 a 32 111 40. Operátori call-centra budú verejnosti k dispozícií počas celého času sčítania, teda od 13. mája do 6. júna 2011 od 8,00 h do 20,00 h, vrátane sobôt a nedieľ.

...pokračovanie článku
09.05.2011, úradné oznamy- archív

Rozhodnutie o dočasnom znížení účtovania nájomného

Primátor Mesta Martin v zmysle § 18 ods. 6 Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (ďalej len „VZN“) vo veci žiadosti nájomcu

...pokračovanie článku
09.05.2011, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa

...pokračovanie článku
09.05.2011, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa

...pokračovanie článku
06.05.2011, úradné oznamy- archív

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 3/2011

Mesto Martin vyhlasuje na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 25/11 Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku mesta č. 3/2011.

...pokračovanie článku
29.04.2011, úradné oznamy- archív

Oznam o zrušení májového termínu dňa otvorených dverí primátora mesta Martin

Oznamujeme, že májový termín Dňa otvorených dverí u primátora Andreja Hrnčiara v pondelok 2. mája 2011 sa z dôvodu účasti pána primátora na zahraničnej služobnej ceste ruší.

...pokračovanie článku
28.04.2011, úradné oznamy- archív

Harmonogram vývozu KUKA nádob v meste Martin v letnom období

Harmonogram platí v letnom období od 1.5. 2011 do 30.9. 2011. Vývoz sa bude uskutočňovať každý týždeň. Vývoz odpadu bude uskutočnený počas celého dňa od 5,00 hod. ráno až do 20,00 hod. večer

...pokračovanie článku
28.04.2011, úradné oznamy- archív

Mesto Martin Informuje o možnosti výhodného odkúpenia zvyškových pozemkov a pozemkov pod garážami do konca roka 2011

Na základe Uznesenia č. 43/11, ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo na zasadnutí konanom dňa 31. 3. 2011 dodatok č. 3 k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta, informujeme, že s účinnosťou od 1.1.2012 sa mení cena zvyškových pozemkov.

...pokračovanie článku
21.04.2011, úradné oznamy- archív

Vývoz komunálneho odpadu počas Veľkonočných sviatkov

Oznámenie o zmene termínov vývozu komunálneho odpadu počas Veľkonočných sviatkov.

...pokračovanie článku
19.04.2011, úradné oznamy- archív

Zápis z vyhodnotenia ponúk na prenájom nebytových priestorov

Výberová komisia sa stretla dňa 4.04.2011 na vyhodnotení ponúk na prenájom nebytových priestorov v zložení :

...pokračovanie článku
15.04.2011, úradné oznamy- archív

Mesto Martin, Mesto Vrútky, Obec Bystrička, Obec Lipovec a Obec Turčianske Kľačany určujú maximálne ceny v mestskej pravidelnej doprave osôb

Mesto Martin, Mesto Vrútky, Obec Bystrička, Obec Lipovec a Obec Turčianske Kľačany určujú maximálne ceny v mestskej pravidelnej doprave osôb cenovým výmerom, ktorý nadobúda účinnosť dňom 1.5.2011

...pokračovanie článku
15.04.2011, úradné oznamy- archív

Výzva na predloženie návrhov na udelenie verejných uznaní osobnostiam mesta Martin

Mesto Martin v zmysle VZN č. 71 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení vyzýva predstaviteľov kultúrnych, vedeckých, hospodárskych, športových inštitúcií a obyvateľov mesta Martin, aby svoje písomné návrhy na udelenie uznaní fyzickým a právnickým osobám alebo kolektívom, ktoré pôsobia na území mesta Martin.

...pokračovanie článku
13.04.2011, úradné oznamy- archív

Informácia pre občanov , bývajúcich na Ul. Medňanského a Ul. Zelená v Priekope

Rozkopanie – obmedzenie premávky s následnou realizáciou výkopových a montážnych prác v termíne od 15.apríla do 30. septembra 2011 na uliciach Medňanského a Zelenej s pokračovaním do Vrútok

...pokračovanie článku
12.04.2011, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin v zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

...pokračovanie článku
12.04.2011, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa

...pokračovanie článku
21.03.2011, úradné oznamy- archív

rozhodnutie o znížení nájomného

Primátor Mesta Martin v zmysle § 18 ods. 4 a 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin v platnom znení, vo veci písomnej žiadosti nájomcu, Martinské rodinné centrum

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |