29.09.2011, úradné oznamy- archív

Rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Martin

Dňa 29.9.2011 od 9.00 hod. sa uskutoční rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Martin. Priamy prenos z rokovania môžete sledovať na televíznej stanici TVT (Televízia Turiec) alebo na našej www stránke. Materiály na rokovanie sú k dispozícii taktiež na našej www stránke.

...pokračovanie článku
29.09.2011, úradné oznamy- archív

Zmena vývozu KUKA nádob z rodinných domov

Od 1.10.2011 bude vývoz KUKA nádob z rodinných domov uskutočňovaný 1 x za 2 týždne.

...pokračovanie článku
28.09.2011, úradné oznamy- archív

Jesenná očista - Kolónia Hviezda - zmena

Vážení občania, z technických príčin budú veľkokapacitné kontajnery v MČ Kolónia Hviezda pristavené v novom termíne 28.10. – 31.10. 2011. A nie ako boli pôvodne naplánované 7.10.-10.10.2011.

...pokračovanie článku
28.09.2011, úradné oznamy- archív

Oznámenie o uzávirke komunikácie

V dňoch 01.10. až 16.10.2011 bude realizovaná stavebná úprava cesty I/65 - Ul. P. O. Hviezdoslava v úseku od Ul. V. P. Tótha po križovatku s Ul. L. Novomeského na základe vydaných povolení a rozhodnutia príslušných cestných správnych orgánov (Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline a Mesta Martin) podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov.

...pokračovanie článku
28.09.2011, úradné oznamy- archív

UTV Martin - oznámenie o začiatku vyučovania

Oznámenie o zápise poslucháčov na UTV v akademickom roku 2011/2012.

...pokračovanie článku
27.09.2011, úradné oznamy- archív

Oznam o technických problémoch webových stránok mesta.

Dňa 22.9.2011 boli www stránky Mesta Martin a ostatné pridružené www stránky, ktoré Mesto Martin prevádzkuje nedostupné z dôvodu technickej chyby na strane dodávateľa hostingových služieb. Ani pri vynaložení maximálneho úsilia sa nám ku dnešnému dňu nepodarilo obnoviť informácie z databáz týchto stránok v plnom rozsahu. Obnovu chýbajúcich údajov, ktoré sa pri poruche nestratili musíme realizovať manuálne, preto vás žiadame o pochopenie a trpezlivosť. Aj keď ku chybe nedošlo na strane mesta za vzniknutú situáciu sa všetkým návštevníkom www stránok ospravedlňujeme.

...pokračovanie článku
27.09.2011, úradné oznamy- archív

Turisticko-informačná kancelária mesta Martin je od 3. októbra 2011 v nových priestoroch

Turisticko-informačná kancelária mesta Martin je od 3. októbra 2011 presťahovaná do budovy Centra voľného času KAMARÁT na ul. A. Kmeťa č. 22.

...pokračovanie článku
15.08.2011, úradné oznamy- archív

Oznámenie o uzávierke komunikácie

Od 15. 08. 2011 do 16. 06. 2012 bude uzavretá časť pozemnej komunikácie - Ul. M. R. Štefánika v úseku od križovatky s Ul. V. P. Tótha po existujúcu dlažbu v pešej zóne z dôvodu realizácie stavebných prác na dopravnej stavbe "Pešia zóna Martin - II. etapa - ukončenie ulíc M. R. Štefánika, A. Kmeťa - 2. časť Ul. Štefánikova, Martin - SO 01 - Odstránenie existujúcich povrchových konštrukcií, SO 02 - Spevnené plochy a terénne úpravy, SO 04 - Drobná architektúra, design a mobiliár pešej zóny".

...pokračovanie článku
15.08.2011, úradné oznamy- archív

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 5/NP/2011.

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 5/NP/2011. Výberová komisia sa stretla dňa 10.08.2011 na vyhodnotení ponúk na prenájom nebytových priestorov č. 5/NP/2011 v zložení :

...pokračovanie článku
09.08.2011, úradné oznamy- archív

Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Martin na rok 2011

Mesto Martin zverejňuje návrh na zmenu rozpočtu Mesta Martin na rok 2011.

...pokračovanie článku
09.08.2011, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

...pokračovanie článku
09.08.2011, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

...pokračovanie článku
04.08.2011, úradné oznamy- archív

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 4/NP/2011.

Výberová komisia sa stretla dňa 03.08.2011 na vyhodnotení ponúk na prenájom nebytových priestorov č. 4/NP/2011 v zložení :

...pokračovanie článku
20.07.2011, úradné oznamy- archív

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 5/NP/2011

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 5/NP/2011 Mesto Martin v súlade so zákonom NRSR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 17 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu :

...pokračovanie článku
07.07.2011, úradné oznamy- archív

Oznámenie o uzavretí cesty

Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu rekonštrukčných prác na horúcovodnom potrubí v dňoch 10.7. - 31.8.2011, bude v Martine uzavretá časť ulice A. Pietra a to od križovatky s ulicou Červenej armády po križovatku s ulicou Thurzova.

...pokračovanie článku
30.06.2011, úradné oznamy- archív

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 4/NP/2011

Mesto Martin v súlade so zákonom NR SR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 17 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu:

...pokračovanie článku
14.06.2011, úradné oznamy- archív

rozhodnutie o znížení nájomného

Primátor Mesta Martin v zmysle § 18 ods.6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin v platnom znení, vo veci písomnej žiadosti nájomcu, Ing. Ladislava Bednára, Makovického 5/31, 036 01 Martin, IČO 32 664 974

...pokračovanie článku
09.06.2011, úradné oznamy- archív

Zápis z vyhodnotenia ponúk na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 3/NP/2011

Výberová komisia sa stretla dňa 03.06.2011 na vyhodnotení ponúk v rámci obchodnej verejnej súťaže č. 3/NP/2011 na prenájom nehnuteľného majetku mesta Martin v zložení :

...pokračovanie článku
08.06.2011, úradné oznamy- archív

Vzdelávanie aj v staršom veku

V rámci koncepcie celoživotného vzdelávania bude v Martine v školskom roku 2011/2012 pokračovať štúdium na Univerzite tretieho veku.

...pokračovanie článku
02.06.2011, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin v zmysle §9 a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |