13.01.2012, úradné oznamy- archív

Výzva na predloženie návrhov na udelenie verených uznaní a ocenení mesta Martin

Mesto Martin v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 71 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení mesta Martin vyzýva predstaviteľov kultúrnych, vedeckých, hospodárskych, športových inštitúcií a obyvateľov mesta Martin, aby podali písomné návrhy na udelenie verejných uznaní fyzickým a právnickým osobám alebo kolektívom, ktoré pôsobia na území mesta Martin.

...pokračovanie článku
13.01.2012, úradné oznamy- archív

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Martin na rok 2012

Mesto Martin oznamuje, že v rozpočte na rok 2012 vyčlenilo finančné prostriedky určené na podporu aktivít nasmerovaných do rôznych oblastí. Dotácie budú poskytnuté v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 63 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin.

...pokračovanie článku
13.01.2012, úradné oznamy- archív

Prvé zasadnutie a školenie členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií

Prvé zasadnutie a súčasne aj školenie členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií sa uskutoční: 30. januára 2012 , t.j.v pondelok vo veľkej zasadačke MsÚ – prízemie. Pre okrsky č. 1-25 bude školenie o 14.00 hod., pre okrsky od č. 26-49 bude školenie od 16.00 hod.

...pokračovanie článku
13.01.2012, úradné oznamy- archív

Pozvánka na januárové zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 18.1.2012 od 9.00 hod. sa vo veľkej zasadačke MsÚ Martin uskutoční rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Martin. Priamy prenos z rokovania môžete sledovať na televíznej stanici TVT (Televízia Turiec) alebo na našej www stránke. Materiály na rokovanie sú k dispozícii taktiež na našej www stránke.

...pokračovanie článku
10.01.2012, úradné oznamy- archív

Informácia o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Mesto Martin v zmysle zákona NR SR č. 333/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a rozhodnutia predsedu Národnej rady SR č. 347/2011 Z.z. zo dňa 19.10.2011 oznamuje, že voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutoãnia dňa 10. marca 2012 (sobota) v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

...pokračovanie článku
10.01.2012, úradné oznamy- archív

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 1/NP/2012

Mesto Martin v súlade so zákonom NR SR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 17 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu:

...pokračovanie článku
04.01.2012, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

...pokračovanie článku
03.01.2012, úradné oznamy- archív

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 9/NP/2011

Výberová komisia sa stretla dňa 3.1.2012 na vyhodnotení ponúk na prenájom nebytových priestorov č. 9/NP/2011 v zložení :

...pokračovanie článku
03.01.2012, úradné oznamy- archív

Oznámenie pre prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Mesto Martin, ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany ovzdušia pripomína povinnosť prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, oznámiť každoročne do 15. februára za každý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, plochy na ktorej sa zdroj znečisťovania nachádza, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok 2011.

...pokračovanie článku
02.01.2012, úradné oznamy- archív

Oznam o doručovaní platobných výmerov za trvalé parkovanie na vyhradených parkovacích miestach

Mesto Martin informuje občanov, ktorí užívajú verejné priestranstvo v obytných zónach KBV na trvalé parkovanie motorových vozidiel, že platobné výmery za trvalé parkovanie na vyhradených parkovacích miestach bude Mesto Martin doručovať v priebehu mesiaca Január.

...pokračovanie článku
30.12.2011, úradné oznamy- archív

ROZHODNUTIE o znížení nájomného

Primátor Mesta Martin v zmysle § 18 ods. (6) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin v platnom znení, vo veci písomnej žiadosti nájomcu, Martinské rodinné centrum, o.z., Tomčany 5620/64, 036 01 Martin, IČO 37901257, zo dňa 01.12.2011 o zníženie nájomného na úroveň 1 €/mesiac za nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Ul. A. Stodolu č. 28 v Martine, prenajatých podľa zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2011 018 zo dňa 07.03.2011, rozhodol takto:

...pokračovanie článku
28.12.2011, úradné oznamy- archív

Oznámenie o odstávke registra obyvateľov

Mestský úrad v Martine oznamuje klientom, že vzhľadom na odstávku Informačného systému Ministerstva vnútra SR - Registra obyvateľov z dôvodu jeho reinštalácie,

...pokračovanie článku
22.12.2011, úradné oznamy- archív

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 8/NP/2011.

Výberová komisia sa stretla dňa 22.12.2011 na vyhodnotení ponúk na prenájom nebytových priestorov č. 8/NP/2011 v zložení :

...pokračovanie článku
20.12.2011, úradné oznamy- archív

oznámenie

Mestský úrad v Martine oznamuje klientom, že dňa 23.12.2011 (piatok) bude zatvorený. Služby klientom budú opäť poskytované od 27.12.2011 (utorok).

...pokračovanie článku
14.12.2011, úradné oznamy- archív

ROZHODNUTIE o dočasnom znížení účtovania nájomného

Primátor Mesta Martin v zmysle § 18 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin (ďalej len „VZN“), vo veci žiadosti nájomcu, PEGAFUN DANCE GROUP, občianske združenie, so sídlom Nade Hejnej 5358, 036 01 Martin, zo dňa 02.11.2011, o dočasné zníženie účtovania nájomného za prenajaté nebytové priestory v budove amfiteátra súp. č. 5370 na Ul. Šoltésovej 25 v Martine, podľa nájomnej zmluvy č. 2011 037 zo dňa 14.06.2011, rozhodol takto:

...pokračovanie článku
11.12.2011, úradné oznamy- archív

Pozvánka na decembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 15.12.2011 od 9.00 hod. sa vo veľkej zasadačke MsÚ Martin uskutoční rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Martin. Priamy prenos z rokovania môžete sledovať na televíznej stanici TVT (Televízia Turiec) alebo na našej www stránke. Materiály na rokovanie sú k dispozícii taktiež na našej www stránke.

...pokračovanie článku
07.12.2011, úradné oznamy- archív

oznam pre klientov

Oznamujeme klientom, že Mestský úrad v Martine bude dňa 9.12.2011 /piatok/ poskytovať služby pre klientov do 11:00 hod.

...pokračovanie článku
06.12.2011, úradné oznamy- archív

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 9/NP/2011

Mesto Martin v súlade so zákonom NRSR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 17 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu:

...pokračovanie článku
30.11.2011, úradné oznamy- archív

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 8/NP/2011

Mesto Martin v súlade so zákonom NRSR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 17 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu :

...pokračovanie článku
30.11.2011, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |