08.02.2014, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku
03.02.2014, úradné oznamy- archív

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Mesto Martin v zmysle zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a Rozhodnutia predsedu Národnej rady SR č. 430/2013 Z.z. o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 19.12.2013 oznamuje čas a miesto konania voľby prezidenta SR.

...pokračovanie článku
28.01.2014, úradné oznamy- archív

Pozvánka na februárové zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 3.2.2014 od 9.00 hod. sa vo veľkej zasadačke MsÚ Martin uskutoční rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Martin. Priamy prenos z rokovania môžete sledovať na televíznej stanici TVT (Televízia Turiec) alebo na našej www stránke. Materiály na rokovanie sú k dispozícii taktiež na našej www stránke.

...pokračovanie článku
24.01.2014, úradné oznamy- archív

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie významných osobností mesta

Mesto Martin vyzýva občanov na predkladanie návrhov na udelenie verejných uznaní a ocenení mesta Martin. Postupy a podmienky udelenia verejných uznaní a ocenení mesta Martin upravuje VZN č. 71.

...pokračovanie článku
22.01.2014, úradné oznamy- archív

Oznam o miestnych daniach

Mesto Martin oznamuje občanom, že sadzby dane z nehnuteľnosti, dane za psa a ani poplatku za komunálne odpady sa na rok 2014 nezvyšovali, zostali na úrovni roku 2013.

...pokračovanie článku
20.01.2014, úradné oznamy- archív

Transparentné mesto ďalej šíri dobré meno Slovenska

Poslanec Národnej rady a primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar prijal v budove slovenského parlamentu delegáciu z Vietnamu, ktorá má pilotne spustiť zavádzanie transparentných princípov v provincii Ninh Thuận.

...pokračovanie článku
20.01.2014, úradné oznamy- archív

Informácia o vývoze komunálneho odpadu

Mesto Martin informuje občanov, aby v deň odvozu komunálneho a separovaného odpadu spoločnosťou Brantner Fatra s.r.o, Martin v čase 6:00 – 21:00 hod. vykladali zberné nádoby. Z domácností, kde nebudú zberné nádoby vyložené sa dodatočný vývoz neuskutoční.

...pokračovanie článku
20.01.2014, úradné oznamy- archív

Pri výbere základnej školy sa obráťte priamo na riaditeľa školy

Pri zápisoch prvákov do škôl je snahou každého rodiča, zistiť o školskom zariadení čo najviac informácií. Zdrojov býva z pravidla k dispozícii býva viac. Nie všetky ale musia odzrkadľovať reálnu kvalitu výchovy a vzdelávania ako i dosahovaných výsledkov žiakov v tej ktorej základnej škole.

...pokračovanie článku
20.01.2014, úradné oznamy- archív

Zber vianočných stromčekov

Ako už býva zvykom, po vianočných a novoročných sviatkoch sa ľudia postupne zbavujú vianočných stromčekov a rôznych obalov z darčekov. Aby sídliská nezaplnili stromčeky, mesto každoročne zabezpečuje ich plynulý odvoz.

...pokračovanie článku
18.01.2014, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku
18.01.2014, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku
10.01.2014, úradné oznamy- archív

Na podanie žiadosti o dotáciu máte čas len do konca januára

Mesto Martin každoročne z rozpočtu formou dotácií podporuje subjekty alebo organizácie, ktoré v meste vykonávajú prospešnú činnosť. Žiadosť o pridelenie dotácií z odborných komisií treba podať najneskôr do konca januára 2014.

...pokračovanie článku
03.01.2014, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku
03.01.2014, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku
02.01.2014, úradné oznamy- archív

Oznámenie

Mesto Martin, ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany ovzdušia pripomína povinnosť prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, oznámiť každoročne do 15. februára za každý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, plochy na ktorej sa zdroj znečisťovania nachádza, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok 2013.

...pokračovanie článku
20.12.2013, úradné oznamy- archív

Vývoz odpadu počas Vianočných sviatkov

Vážení občania, spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. oznamuje zmenu termínov vývozu komunálneho odpadu počas Vianočných sviatkov.

...pokračovanie článku
15.12.2013, úradné oznamy- archív

Pozvánka na decembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 19.12.2013 od 9.00 hod. sa vo veľkej zasadačke MsÚ Martin uskutoční rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Martin. Priamy prenos z rokovania môžete sledovať na televíznej stanici TVT (Televízia Turiec) alebo na našej www stránke. Materiály na rokovanie sú k dispozícii taktiež na našej www stránke.

...pokračovanie článku
07.12.2013, úradné oznamy- archív

Najlepší športovci za rok 2013

Mesto Martin vyzýva predstaviteľov športových inštitúcii, ako aj obyvateľov mesta Martin, aby v termíne do 31.12.2013 predložili na MsÚ Martin - Odbor spoločenských služieb, Nám. S.H.Vajanského 1 svoje písomné návrhy na udelenie ocenení fyzickým osobám, právnickým osobám alebo kolektívom.

...pokračovanie článku
04.12.2013, úradné oznamy- archív

Oznam o povinnosti udržiavať schodnosti chodníkov

Mesto Martin oznamuje pred začiatkom zimnej sezóny občanom, že v zmysle platnej legislatívy o schodnosť chodníkov sú povinní sa postarať vlastníci, správcovia alebo užívatelia priľahlých nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území a hraničia s miestnou komunikáciou.

...pokračovanie článku
03.12.2013, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |