04.04.2014, úradné oznamy

Mesto Martin svietilo na modro

V utorok 1. apríla a v stredu 2. apríla si mohli obyvatelia a návštevníci mesta Martin už po tretí krát všimnúť netradičné modré osvetlenie budovy Millenia. Osvetlenie má na svedomí iniciatíva „Rozvieťme to na modro“ – Light it up blue, ktorá takýmto spôsobom pripomína Svetový deň povedomia o autizme a Mesiac povedomia o autizme. Túto americkú iniciatívu organizácie Autism Speaks v Turci podporujú organizácie SPOSA – Turiec a SPOSA – Martin.

...pokračovanie článku, prečítané: 77 x


01.04.2014, úradné oznamy

„Zelená oáza v Košútoch“

Do zanedbaného jazierka v Košútoch sa opäť vráti život. Obyvatelia Košút sa môžu tešiť, že v blízkosti sídliska vznikne nová prírodná oddychová zóna. Projekt mesta Martin získal podporu 4000 EUR v grantovom programe Zelené oázy 2014, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT. Celkové náklady na projekt sú plánované na 8200 EUR. Na spolufinancovaní týchto nákladov sa bude podieľať mestská časť Košúty a mesto Martin. Projektové aktivity budú prebiehať od apríla do septembra 2014.

...pokračovanie článku, prečítané: 236 x


19.03.2014, úradné oznamy

Zapojte sa aj vy do očisty nášho mesta

Mesto Martin a poslanci mestských častí Košúty, Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany, Podháj-Stráne, Priekopa, Sever, Stred a Záturčie Vás pozývajú na jarnú očistu. Jarná očista pod záštitou primátora mesta Martin Andreja Hrnčiara bude prebiehať v jednotlivých mestských častiach počas najbližších štyroch sobôt. Pridajte sa k nám a príďte spolu s nami skrášliť okolie svojho bydliska ešte pred príchodom Veľkej noci.

...pokračovanie článku, prečítané: 251 x


10.03.2014, úradné oznamy

Vývoz komunálneho odpadu z rodinných domov

Na základe dodatku č. 3 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 77 o dopadoch bude vývoz komunálneho odpadu z rodinných domov na území mesta Martin od 13. marca 2014 prebiehať každý týždeň. Dni jednotlivých vývozov zostávajú nezmenené.

...pokračovanie článku, prečítané: 197 x


24.01.2014, úradné oznamy

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie významných osobností mesta

Mesto Martin vyzýva občanov na predkladanie návrhov na udelenie verejných uznaní a ocenení mesta Martin. Postupy a podmienky udelenia verejných uznaní a ocenení mesta Martin upravuje VZN č. 71.

...pokračovanie článku, prečítané: 314 x


20.01.2014, úradné oznamy

Informácia o vývoze komunálneho odpadu

Mesto Martin informuje občanov, aby v deň odvozu komunálneho a separovaného odpadu spoločnosťou Brantner Fatra s.r.o, Martin v čase 6:00 – 21:00 hod. vykladali zberné nádoby. Z domácností, kde nebudú zberné nádoby vyložené sa dodatočný vývoz neuskutoční.

...pokračovanie článku, prečítané: 345 x


19.11.2013, úradné oznamy

Vianočné trhy začnú na Mikuláša, remeselníci už môžu posielať žiadosti

Od 6. decembra do 31. decembra sa v meste Martin uskutočnia Vianočné trhy. Záujemcovia o predaj tovaru v stánkoch už môžu posielať žiadosti.

...pokračovanie článku, prečítané: 518 x


27.08.2012, úradné oznamy

Mesto vypisuje obchodnú verejnú súťaž

Mesto Martin vypisuje podľa ust. § 281 až §288 Obch. zákonníka obchodnú verejnú súťaž č. 5/2012: na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:

...pokračovanie článku, prečítané: 1011 x


29.06.2012, úradné oznamy

Výzva na predloženie cenovej ponuky k podprahovej zákazke s použitím elektronickej aukcie

Výzva na predloženie cenovej ponuky k podprahovej zákazke s použitím elektronickej aukcie na dodanie zákazky: Stavebné práce na rekonštrukcii sociálnych zariadení, chodníka a oplotenia, dodávka a montáž tribún na ihrisku s umelou trávou ( stavebné práce )

...pokračovanie článku, prečítané: 708 x


26.06.2012, úradné oznamy

Oznámenie o Vyhlásení Obchodnej verejnej súťaže

Mesto Martin vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č.3/2012 podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa s vyhodnotením formou elektronickej aukcie.

...pokračovanie článku, prečítané: 633 x


02.05.2012, úradné oznamy

Rozhodnutie o dani osobne

V čase od 2. mája do 28. mája budú pracovníci Mestského úradu v Martine doručovať do domácností rozhodnutia na zaplatenie dane z nehnuteľností.

...pokračovanie článku, prečítané: 866 x


04.04.2012, úradné oznamy

Vývoz odpadu sa počas sviatkov posunie

Mesto Martin upozorňuje občanov na zmenu vo vyvážaní odpadu počas Veľkonočných sviatkov.

...pokračovanie článku, prečítané: 811 x


10.01.2012, úradné oznamy

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 1/NP/2012

Mesto Martin v súlade so zákonom NR SR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 17 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu:

...pokračovanie článku, prečítané: 1021 x


15.04.2014, úradné oznamy

Ukončenie prevádzky starého webu

Dňa 10.4.2014 bola do prevádzky spustená nová www stránka mesta Martin

...pokračovanie článku, prečítané: 13 x

04.04.2014, úradné oznamy

Martinčania čistia svoje okolie

V sobotu 22. marca začala v meste Jarná očista, ktorej centrom bolo okolie Jahodníckych hájov a prameňa Medokýš. Minulý víkend sa do očisty zapojila aj mestská časť Podháj-Stráne a Záturčie. Najbližšie víkendové dni sa uskutoční očista Chodníka zdravia až po Attilov hrob v mestských častiach Sever a Košúty. Pozor, jarná očista oddychovej zóny Jedľoviny bude v novom termíne, a to v sobotu 26. apríla 2014.

...pokračovanie článku, prečítané: 113 x

26.03.2014, úradné oznamy

Rozhodnutia na poplatok za komunálne odpady budú aj tento rok doručené priamo do domácností.

Mestský úrad Martin oznamuje občanom, že v mesiaci apríl budú priamo do domácností roznášané rozhodnutia na poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014. Mesto Martin poplatok nezvyšovalo, výška poplatku na rok 2014 je 25,- € tak ako v roku 2013.

...pokračovanie článku, prečítané: 216 x

11.03.2014, úradné oznamy

Jarná očista už o pár dní

V termíne od 21.3.2014 – 26.05.2014 sa uskutoční jarná očista v meste Martin. Po celom meste spolu bude rozmiestnených 183 veľkokapacitných kontajnerov, ktoré budú slúžiť na dostatočné vyčistenie priestorov okolo našich bydlísk. Mesto Martin túto službu poskytuje svojim občanom dva krát do roka na jar a na jeseň.

...pokračovanie článku, prečítané: 397 x

11.02.2014, úradné oznamy

Na vyčínanie vandalov doplácame bez výnimiek všetci

Vandalizmus ako jeden z negatívnych javov v spoločnosti robí vrásky kompetentným nielen v našom meste. Ničia sa lavičky, ostatný mobiliár, smetné nádoby, ale i detské ihriská či oddychové zóny. Na nie lacné opravy sa, žiaľ, skladáme všetci.

...pokračovanie článku, prečítané: 304 x

20.01.2014, úradné oznamy

Transparentné mesto ďalej šíri dobré meno Slovenska

Poslanec Národnej rady a primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar prijal v budove slovenského parlamentu delegáciu z Vietnamu, ktorá má pilotne spustiť zavádzanie transparentných princípov v provincii Ninh Thuận.

...pokračovanie článku, prečítané: 255 x

20.11.2013, úradné oznamy

Výberové konanie na funkciu riaditeľa CVČ Kamarát

Mesto Martin vyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky:

...pokračovanie článku, prečítané: 653 x

04.09.2012, úradné oznamy

Čiastočná uzávierka na Kolónii Hviezda

Martinčania sa musia vyzbrojiť trpezlivosťou. V čase od 27. augusta 2012 do 31. marca 2013 je v meste Martin plánovaná čiastočná uzávierka komunikácií na Kolónii Hviezda.

...pokračovanie článku, prečítané: 741 x

29.06.2012, úradné oznamy

Navrhnite mestu koho má oceniť

Mesto Martin bude aj tento rok udeľovať verejné uznania fyzickým či právnickým osobám. Svoje návrhy na vhodných kandidátov môžete adresovať úradu do 15. júla.

...pokračovanie článku, prečítané: 684 x

26.06.2012, úradné oznamy

Oznámenie o Vyhlásení Obchodnej verejnej súťaže

Mesto Martin vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č. 4/2012 podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa s vyhodnotením formou elektronickej aukcie.

...pokračovanie článku, prečítané: 599 x

26.06.2012, úradné oznamy

Ulica P. Mudroňa bude uzavretá, železničné priecestie už otvoria

Rekonštrukcia teplovodného potrubia v meste Martin pokračuje. Od zajtra 27. júna bude uzavretá cesta I/65 na Ul. P. Mudroňa. Železničné priecestie na Uliciach Bernolákova – Robotnícka bude opäť prejazdné v oboch smeroch.

...pokračovanie článku, prečítané: 790 x

11.04.2012, úradné oznamy

Mesto prijíma návrhy na ocenenia výnimočných ľudí

Mesto Martin bude aj tento rok udeľovať verejné uznania fyzickým či právnickým osobám. Svoje návrhy na vhodných kandidátov môžete adresovať úradu do 15. júla.

...pokračovanie článku, prečítané: 688 x

19.03.2012, úradné oznamy

Mesto sa očistí od nadrozmerných odpadov

V piatok začne v meste Martin tzv. jarná očista. V rámci nej sa podľa presného zoznamu ulíc uskutoční zvoz nadrozmerného odpadu.

...pokračovanie článku, prečítané: 1287 x

08.03.2011, úradné oznamy

Kozákovu a Vonsovu sťažnosť Ústavný súd zamietol

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí z 2. marca 2011 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 19/2011 volebnej sťažnosti Zdenka Kozáka a PaedDr. Petra Vonsa, ktorou namietajú neústavnosť a nezákonnosť volieb primátora mesta Martin, konaných 27. novembra 2010, že sťažnosť Zdenka Kozáka a PaedDr. Petra Vonsa zamieta.

...pokračovanie článku, prečítané: 1736 x