Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 2/NP/2014

pridané: 07.04.2014, kategória: ponukové konania

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 2/NP/2014

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 2/NP/2014 podľa zverejnenej ponuky na úradnej tabuli mesta a webovom sídle Mesta Martin

Výberová komisia sa stretla dňa 4.4.2014 na vyhodnotení ponúk NP/2/2014 v zložení:

Predseda komisie:
Mgr. Iveta Šugárová- vedúca majetkovoprávneho odboru

Ďalší členovia:
Ing. Dušan Laššák- hlavný kontrolór mesta
Ing. arch. Denisa Valášková-UHAM
Ing. Jozef Bernát- poslanec MČ Ľadoveň-Jahodníky
PaedDr. Tomáš Zanovit- poslanec MČ Záturčie
Mgr. Imrich Žigo- poslanec MČ Ľadoveň

Komisia vyhodnotila doručené ponuky v termíne na predkladanie, t.j. od 17.3.2014-31.3.2014

V priebehu tohto termínu na predkladanie boli doručené 4 žiadosti na nebytové priestory vo vlastníctve mesta a to:

1. Na Ul. Kollárova 90 boli miestnosti, ktoré boli Rozhodnutím primátora znížené o 50% z cien podľa VZN 99 vzhľadom na ich nemožnosť dlhodobo prenajať miestnosť č. 215, 216, 217, 218 a 219, o tieto prejavilo záujem podľa ponuky Radio Rebeca s.r.o. IČO: 46852182 za cenu 16 EUR/m²/rok na účely redakcie, kancelárii a štúdia. Ceny budú zvýšené o 10% v zmysle VZN a v zmysle ponuky, keďže s týmito priestormi je spojené právo užívať spoločné priestory stavby ( sociálne zariadenia a chodby) Rovnako o miestnosť č. 13 prejavilo Radio Rebeca záujem za cenu 32 EUR/m²/rok ako kanceláriu o výmere 83,76m² spolu so sociálnym zariadením o výmere 4 m² za cenu 5 EUR/m²/rok. Komisia skonštatovala a vyhodnotila jedinú ponuku ako víťaznú na tento NP a odporúča odd. majetku MsÚ uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu neurčitú za ponúknutú cenu.

2. Nebytové priestory na Ul. Kollárova 90 kancelárske priestory I. a II. spolu so sociálnymi zariadeniami vo výmerách podľa ponuky prejavil záujem A+M Chránená dielňa, s.r.o., IČO: 36632317 za cenu 10 EUR/m²/rok ( ktorá v prípade chránenej dielne je vyššia o 3 EUR/m²/rok podľa ponuky, v tejto kategórii stačilo ponúknuť 7 EUR/m²/ročne ) na činnosť veľkoobchodu a baliacej činnosti a sociálne zariadenia za cenu 5 EUR/m²/rok. K žiadosti bolo priložené Priznanie ÚPSVaR postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Táto cena je vyššia ako minimálna cena v zmysle VZN 99. Komisia skonštatovala a vyhodnotila jedinú ponuku ako víťaznú na tento NP a odporúča odd. majetku MsÚ uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu neurčitú za ponúknutú cenu.


3. na ponuku NP v objekte na A. Stodolu 28 o celkovej výmere 79,03 m² prevádzkových priestorov a 2,15 m² sociálneho zariadenia, teda hlavný priestor za účelom prevádzkovania cukrárne za cenu 18 €/m²/rok, a sociálne zariadenie o výmere 2,15 za cenu 5 EUR/m²/rok sa uchádza len EPVR-SERVIS, Švermova 39, Vrútky IČO: 33272492. V žiadosti žiadateľ uviedol, že aktuálne požiadal o rozšírenie živnosti o veľkoobchod a maloobchod, ktorú ako náhle obdrží predloží MsÚ, najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy. Spolu so žiadosťou doručil aj sprievodný list, v ktorom predstavil svoj zámer s nebytovým priestorom ako cukrárňou, nie výrobňou ale predajňou najmä pre matky s deťmi, starších občanov, ktorá sa v tejto mestskej časti nenachádza. Avšak s týmto zámerom je spojené Rozhodnutie RUVZ, ktoré podmienilo prevádzkovanie dobudovaním ešte jedného sociálneho zariadenia v tomto priestore a stavebnými úpravami priestoru (nové vstupné dvere zo sídliska a 3ks priečok). Stavebný úrad môže požiadať o úpravu len na základe platnej nájomnej zmluvy, preto komisia skonštatovala a vyhodnotila jedinú ponuku ako víťaznú na tento NP a odporúča odd. majetku MsÚ uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu neurčitú za ponúknutú cenu s podmienkou, najneskôr pri podpise predloží živnostenský list s oprávnením.

4. na nebytový priestor v Štúrovom námestí 112 o výmere 65,93 m² hlavného priestoru, ku kt. prislúcha 6,28 m² sociálneho zariadenia, ktorý bol dlhodobo neprenajatý a rozhodnutím primátora jeho cena znížená v zmysle VZN 99 o 50% prejavil podľa aktuálnej ponuky za túto minimálne stanovenú cenu záujem Ján Kevický Rybárske potreby Kevin, IČO: 44648201, ktorý ponúkol cenu 30 EUR/m²/rok za 65,93 m² hlavného priestoru a 5 EUR/m²/ročne za sociálne zariadenie za účelom zriadenia v tomto nebytovom priestore predajňu rybárskych potrieb. Komisia skonštatovala a vyhodnotila jedinú ponuku ako víťaznú na tento NP a odporúča odd. majetku MsÚ uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu neurčitú za ponúknutú cenu.


Na ostatné ponúkané priestory nebola doručená žiadna ďalšia žiadosť na MsÚ.