Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

pridané: 14.03.2014, kategória: úradné oznamy - archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

1. Odpredaj pozemkov parc. č. KN-C 204/124, orná pôda o výmere 8 m2, k. ú. Tomčany, parc. č. KN-C 204/200, ostatné plochy o výmere 9 m2, k. ú. Tomčany a parc. č. KN-C 204/204, ostatné plochy o výmere 17 m2, k. ú. Tomčany do podielového spoluvlastníctva.
Dôvodom prípadu osobitného zreteľa je, že pozemky sú nevyužiteľné pre mesto, nachádzajú sa pred rodinným domom a pozemkami vo vlastníctve žiadateľov, slúžia ako spoločné vstupy.

2. zámenu nehnuteľného majetku:


  • novovytvorená parc.č. KN – C 362/9, ostatné plochy o výmere 163 m2, vytvorená z parc.č. KN – C 362/1,
  • novovytvorená parc.č. KN-C 362/10, ostatné plochy o výmere 207 m², vytvorená z KN-C 362/1
  • novovytvorená parc.č. KN – C 402/12, zastavané plochy o výmere 123 m2, vytvorená z parc.č. KN – C 402/1,
  • novovytvorená parc.č. KN – C 402/13, zastavané plochy o výmere 40 m2, vytvorená z parc.č. KN – C 402/1,
  • novovytvorená parc.č. KN – C 402/14, zastavané plochy o výmere 270 m2, vytvorená z parc.č. KN – C 402/1, ktoré boli zamerané geometrickým plánom č. 8/2014 vyhotoveným geodetickou kanceláriou GAMA s.r.o., IČO: 43869092 zo dňa 31.01.2014
  • parc.č. KN – C 399/2, zastavané plochy o výmere 26 m2, k.ú. Martin vo vlastníctve Mesta Martin, zapísaných na LV 3734
  • za pozemky parc.č. KN – C 344/1, ostatné plochy o výmere 1.155 m2, parc.č. KN – C 344/32, ostatné plochy o výmere 8 m2, parc.č. KN – C 344/33, ostatné plochy o výmere 8 m2, k.ú. Martin vo vlastníctve spoločnosti StMC, s.r.o., ICO: 36 381 110, so sídlom v Martine, Ul. M. R. Štefánika 48, zapísaného na LV č. 6529 bez vzájomného finančného vyrovnania.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že pozemky, ktoré budú predmetom zámeny budú slúžiť k rozšíreniu parkovacích a odstavných plôch v prospech mesta, ale aj v prospech spoločnosti StMC, s.r.o. K zámene dôjde bez vzájomného finančného vyrovnania. Spoločnosť rozšíri parkovacej plochy nákupného centra s rešpektovaním existujúcej vzrastlej zelene a budú slúžiť zákazníkom nákupného centra Saint Martin Centrum ako aj obyvateľom Štúrovej štvrte. Parkovacie plochy vybudované mestom Martin ako aj spoločnosťou StMC s.r.o. budú v zmysle „Revitalizácie spevnených plôch a sadových úprav v Štúrovej štvrti“ ako aj dokumentácie „Zmena dopravného riešenia na Štúrovom námestí“, v ktorých bola prehodnotená kapacita parkovacích miest vzhľadom na priestorové možnosti v riešenom území.

3. zámer odpredať časť pozemku parc. č. KN – C 3728/184, ostatné plochy o výmere 56 m2, k. ú. Martin Presná výmera bude určená geometrickým plánom.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že pozemok je nevyužiteľný pre mesto, nachádza sa pred pozemkami vo vlastníctve žiadateľov a zároveň slúži ako prístup a vstup do rodinného domu a záhrady vo vlastníctve žiadateľov.

4. zámer odpredať časť pozemku parc. č. KN – C 701/162, zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, k. ú. Záturčie. Presná výmera bude určená geometrickým plánom.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že pozemok je nevyužiteľný pre mesto, nachádza sa pred pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, na ktorom má postavenú garáž a zároveň slúži ako prístup a vjazd do garáže vo vlastníctve žiadateľa