Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

pridané: 14.03.2014, kategória: úradné oznamy - archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

1. prenájom pozemku parc. č. KN-C 6963/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 600 m2, k.ú. Martin, na dobu neurčitú.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že pozemok je nevyužiteľný pre mesto, bezprostredne susedí s pozemkom, na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľa a slúži ako prístup a priľahlá plocha ku stavbe vo vlastníctve žiadateľa.

2. budúci prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 441/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 200 m2, k.ú. Martin za účelom vybudovania parkovacích miest a časť pozemku parc.č. KN – C 488/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2, k.ú. Martin za účelom vybudovania vonkajšieho výťahu a prístupovej rampy k nemu. Po vybudovaní parkovacích miest bude táto stavba prevedená bezodplatne do majetku mesta.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je verejný záujem výstavby nových bytov a s tým súvisiace budovanie nových parkovacích miest, nájomca ich zhodnotí a spevní na vlastné náklady a následne po zrealizovaní prevedie bezodplatne do majetku mesta.

3. prenájom pozemku- novovytvorená parc. č. KN-C 367/16, zastavané plochy o výmere 20 m2, k.ú. Martin na dobu určitú do 31.12.2020 za účelom umiestnenia prefabrikovanej garáže.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia majú uzatvorenú nájomnú zmluvu na pozemok na dobu určitú do 31.12.2015, na ktorom je umiestnená prefabrikovaná garáž ako stavba dočasná.

4. prenájom pozemku- novovytvorená parc. č. KN-C 367/17, zastavané plochy o výmere 20 m2, k.ú. Martin na dobu určitú do 31.12.2020 za účelom umiestnenia prefabrikovanej garáže.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia majú uzatvorenú nájomnú zmluvu na pozemok na dobu určitú do 31.12.2015, na ktorom je umiestnená prefabrikovaná garáž ako stavba dočasná.

5. prenájom pozemku- novovytvorená parc. č. KN-C 367/18, zastavané plochy o výmere 20 m2, k.ú. Martin na dobu určitú do 31.12.2020 za účelom umiestnenia prefabrikovanej garáže,
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia majú uzatvorenú nájomnú zmluvu na pozemok na dobu určitú do 31.12.2015, na ktorom je umiestnená prefabrikovaná garáž ako stavba dočasná.

6. Prenájom pozemku- novovytvorená parc. č. KN-C 367/19, zastavané plochy o výmere 20 m2, k.ú. Martin na dobu určitú do 31.12.2020 za účelom umiestnenia prefabrikovanej garáže
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia majú uzatvorenú nájomnú zmluvu na pozemok na dobu určitú do 31.12.2015, na ktorom je umiestnená prefabrikovaná garáž ako stavba dočasná.