Výberové konanie

pridané: 06.03.2014, kategória: úradné oznamy - archív

Mesto Martin
v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky:

• Materskej školy Ul. J. Lettricha 19, Martin
• Materskej školy Ul. J. Šimka 7, Martin
• Materskej školy Ul. A. Stodolu 1, Martin

s predpokladaným nástupom od 1. júla 2014.

Kvalifikačné predpoklady:

- splnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek podľa č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,

Osobitné predpoklady (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov):
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti),
- ovládanie štátneho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:
- predloženie koncepcie rozvoja školy
- znalosť legislatívy zariadenia s právnou subjektivitou, znalosť právnych predpisov z oblasti školstva a riadenia školského zariadenia,
- znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
- znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET)
- samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť.

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

- samotnú prihlášku do výberového konania s pripojeným písomným súhlasom na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- overenú kópiu diplomu, vysvedčenia alebo iného dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania, prípadne aj prvej atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
- profesijný životopis,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
- koncepcia rozvoja školy,
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie,
- doklady o prípadnom inom dosiahnutom vzdelaní alebo spôsobilosti.

Prihlášku s dokladmi je potrebné doručiť v obálke označenej „Výberové konanie - NEOTVÁRAŤ“ s označením konkrétnej školy
• Materská škola Ul. J. Lettricha 19, Martin
• Materská škola Ul. J. Šimka 7, Martin
• Materská škola Ul. A. Stodolu 1, Martin

najneskôr do 31.3.2014 na adresu:

Mesto Martin
Námestie S. H. Vajanského 1
036 49 Martin

Mgr. art. Andrej Hrnčiar
primátor mesta