R O Z H O D N U T I E

pridané: 06.03.2014, kategória: úradné oznamy - archív
V Martine, dňa 27.02.2014


R O Z H O D N U T I E
o znížení minimálnej výšky nájomného pre ponuku priameho prenájmu

Primátor Mesta Martin v zmysle § 18 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Martin č. 99 o hospodárení s majetkom mesta Martin (ďalej len „VZN“) v platnom znení vo veci návrhu majetkovoprávneho odboru Mestského úradu Martin, so sídlom: Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin o zníženie výšky minimálnej ceny nájmu za dlhodobo neprenajaté voľné nebytové priestory znižuje minimálnu cenu nájomného pre uvedené nebytové priestory na účely stanovené podľa prílohy č. 2 k VZN 99:

1. nebytový priestor na na Ul. A. Stodolu 28 v mestskej časti Záturčie o výmere 79,03 m²
2. nebytový priestor na ul. Štúrovo námestie č. súp. 112 v mestskej časti Stred o celkovej výmere 65,93 m²
3. nebytové priestory v administratívnej budove na Ul. Kollárova 90 v mestskej časti Jahodníky:
- Miestnosť č. 05,06 o výmere 36,98 m2
- Miestnosť č. 117,118 o výmere 25,08 m2
- Miestnosť č. 215,216 o výmere 52,18 m2
- Miestnosť č. 217,218 o výmere 27,11 m2
- Miestnosť č. 219 o výmere 18,00 m2
- Miestnosť č. 210 o výmere 25,32 m2

Znižuje výšku minimálneho nájomného o 50% z priemernej minimálne stanovenej výšky pre jednotlivé nebytové priestory podľa účelu, na ktorý boli ponúkané v poslednej ponuke priameho prenájmu.

Odôvodnenie:
Odbor majetkovoprávny ponúka voľné nebytové priestory dlhodobo bez záujmu verejnosti za ceny stanovené ako minimálne na rôzne účely v 3 posledných vyhlásených ponukových ponukách priameho prenájmu neprejavil záujem žiadny záujemca o tieto voľné nebytové priestory na akýkoľvek účel.

Primátor mesta žiadosti majetkovoprávneho odboru vyhovel a z tohto dôvodu rozhodol tak ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.