Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

pridané: 08.02.2014, kategória: úradné oznamy - archív

Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

1. uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Martin v nasledovnom rozsahu:
 časť pozemku parc. č. 502/47 k.ú. Záturčie, zapísaného na LV č. 1870, o výmere cca 72 m2, za účelom realizácie balkónov, presahujúcich existujúci obvod stavby výmenníkovej stanice s.č. 5864 vo vlastníctve budúceho kupujúceho, zabezpečenia obslužného priestoru a realizácie napojenia na inžinierske siete z južnej strany objektu výmenníkovej stanice
 presná výmera bude určená geometrickým plánom po realizácii stavby
Dôvod osobitného zreteľa je, že budúci kupujúci ako vlastník stavby s.č. 5864 – výmenníková stanica má zámer riešiť zmenu funkcie objektu technickej vybavenosti sídliska na polyfunkčný objekt s funkciou skladov a prevádzkových priestorov na prízemí a na vstavanom poschodí obytnú časť a revitalizovať zanedbanú stavbu výmenníkovej stanice (bývalej uhoľnej kotolne) a to vykonaním prestavby objektu. Táto zmena funkčného využitia objektu spojená so stavebnými úpravami bude mať vplyv na skvalitnenie a skultivovanie obytného vnútrobloku.

2. prevod pozemku novovytvorená parc.č. KN – C 7665/3, záhrada o výmere 49 m2, k.ú. Martin, vytvorená z neknihovanej pozemnoknižnej parcely č. 4307, a to geometrickým plánom č. 61/2013 dňa 19.7.2013 Ing. Ľubicou Reguliovou – GEO, IČO: 403 05 368, Podskala 25, 038 52 Sučany.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že pozemok, ktorý je predmetom odpredaja je pre mesto nevyužiteľný. Tento pozemok sa nachádza pri pozemkoch vo vlastníctve žiadateľov a tvorí vstup k ich pozemkom.

3. zámenu nehnuteľného majetku:
- pozemku parc.č. KN – C 505/4, ostatné plochy o výmere 584 m2, k.ú. Martin vo vlastníctve Mesta Martin zapísaného na LV 3734
- za pozemok parc.č. KN – C 1883/470, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.028 m2, k.ú. Martin a stavieb na nej postavenej vo vlastníctve spoločnosti STAMART INVEST, s.r.o., IČO: 36 015 628, so sídlom v Martine, Robotnícka 1E, zapísaného na LV č. 6153. K zámene dôjde bez vzájomného finančného vyrovnania.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je že k zámene dôjde bez vzájomného finančného vyrovnania. Na strane STAMART INVEST s.r.o. je ďalším dôvodom aj to, že na pozemku, ktorý je predmetom zámeny (parc.č. KN – C 1883/470) sú postavené stavby, a to prístupová komunikácia a parkoviská, ktoré budú slúžiť verejnosti a po nadobudnutí vlastníctva budú zaradené do pasportu komunikácií mesta Martin. Cez predmetný pozemok vedú inžinierske siete k bytovým domom. Na strane mesta je dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je to, že pozemok, ktorý je predmetom zámeny (parc. KN – C 505/4) nie je v zmysle územného plánu vhodný na zástavbu a je pre mesto Martin nepoužiteľný.