Patrón mesta sa opäť dostal do malieb, článkov a koláží

pridané: 29.11.2013, kategória: aktuality

Dvestodvadsať detí sa 18. novembra vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu zúčastnilo súťažnej prezentácie projektu Odkaz sv. Martina, ktorý mal už svoje deviate pokračovanie.

Tak ako každý rok, aj v tomto roku sa téma projektu týkala Svätého Martina, patróna mesta Martin, jeho života, vlastností a odkazu pre ostatných. Témou tohtoročného projektu bol Európsky rok občanov 2013. Deti a žiaci tvorili práce zamerané na vlastné skúsenosti, stretnutia a priateľstvá s deťmi, ľuďmi inej kultúry, národnosti, rasy či vierovyznania vo forme príbehu, ktorý vykreslili v poézii, próze, kresbe, komiksoch či v prezentáciách.
Súťažná prehliadka prác detí sa konala 18. novembra vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Martine a celkovo sa ho zúčastnilo viac ako 220 detí. Súťaž bola vyhlásená v štyroch kategóriách. Ceny získali autori tých prác, ktoré získali najvyšší počet bodov. Šikovní žiaci si ich prevzali z rúk primátora mesta Andreja Hrnčiara.

V prvej a druhej kategórii súťažili deti zo škôlok a žiaci prvého stupňa základných škôl s výtvarnými prácami a projektmi. Do prvej kategórie sa zapojilo 19 detí z desiatich škôlok a porota hodnotila výtvarné spracovanie témy.
V druhej kategórii porota hodnotila výtvarný projekt, teda maľbu, koláž či text a zapojilo sa do nej štyridsať žiakov z desiatich základných škôl. V rámci tejto kategórie sa posudzovalo obsahové spracovanie témy a výtvarný prejav.
V tretej a štvrtej kategórii súťažili žiaci druhého stupňa základných škôl s literárnymi prácami a prezentáciami. Do tretej kategórie sa zapojilo celkovo jedenásť žiakov z ôsmych základných škôl, pričom porota hodnotila spracovanie témy a prednes. V štvrtej kategórii súťažilo 17 žiakov zo siedmych základných škôl a porota hodnotila obsahové spracovanie témy, spracovanie témy v prezentácii a prednes.

V každej kategórii boli ocenené tri práce s najvyšším počtom získaných bodov. V prvej kategórii sa na prvom mieste umiestnili Lea Brestovanská, Timea Uhrínová a Ella Trylčová z Materskej školy na Ul. Hviezdoslava. V druhej kategórii patrí prvé miesto Lucii Ťapušíkovej a Eme Kalnickej zo Základnej školy Ul. Kronera. Prvé miesto v tretej kategórii získal projekt Martiny Majerovej zo Základnej školy Ul. Kronera a vo štvrtej kategórii sa na prvom mieste umiestnili Kristián Demčík a Alexandra Kubisová z Gymnázia J. Lettricha s prezentáciou Cesta poznania. Kompletný zoznam výhercov je zverejnený na webovej stránke mesta.

Súťažnej prehliadky prác sa v zasadacej miestnosti Mestského úradu zúčastnilo viac ako 220 detí a žiakov, ktoré nielen prezentovali svoje práce, ale si ich prišli vypočuť a pozrieť aj ako diváci.