Výberové konanie na funkciu riaditeľa CVČ Kamarát

pridané: 20.11.2013, kategória: úradné oznamy

Mesto Martin vyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky:

Centrum voľného času KAMARÁT Ul. A. Kmeťa 22, 036 01 Martin s predpokladaným nástupom od 1.januára 2014

Kvalifikačné predpoklady:
 splnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek podľa č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
 získanie prvej atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo absolvovanie jej náhrady.

Osobitné predpoklady (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov):
 bezúhonnosť,
 zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti),
 ovládanie štátneho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:
 predloženie koncepcie rozvoja školského zariadenia,
 znalosť legislatívy zariadenia s právnou subjektivitou, znalosť právnych predpisov z oblasti školstva a riadenia školského zariadenia,
 znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET)
 samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť.


Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
 samotnú prihlášku do výberového konania s pripojeným písomným súhlasom na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 overenú kópiu diplomu, vysvedčenia alebo iného dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania a prvej atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 profesijný životopis,
 potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 koncepcia rozvoja školského zariadenia,
 výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie,
 doklady o prípadnom inom dosiahnutom vzdelaní alebo spôsobilosti.

Prihlášku s dokladmi je potrebné doručiť v obálke označenej „Výberové konanie CVČ KAMARÁT - NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 12.12.2013 na adresu:

Mesto Martin
Námestie S. H. Vajanského 1
036 49 Martin

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Centra voľného času Kamarát (pdf)