Jozef Bernát: Občania ocenia opravené chodníky i detské ihriská

pridané: 10.10.2013, kategória: aktuality

Tak, ako život prináša ľuďom rôzne nové veci a situácie, tak aj mesto z času na čas priamo či nepriamo vplýva na svojich obyvateľov. To, čo sa v poslednom období udialo v mestskej časti Ľadoveň – Jahodníky - Tomčany, čím žije teraz a čo ju najbližšie čaká, nám v rozhovore prezradil predseda výboru mestskej časti Jozef Bernát.

1. Čo si občania mohli všimnúť za posledný rok vo vašej mestskej časti?


- Občania si už určite všimli, že v blízkosti Ul. Nade Hejnej sme sa snažili zrekonštruovať väčší celok v prospech života občanov. Konkrétne ide o úpravu Jahodníckeho cintorína, kde sa opravovali chodníky, osvetlenie, voda a bol tu aj pokus o záchranu hrobky. Akcia sa začala v roku 2012 a do konca tohto roku by mala byť ukončená. V auguste sme na Ul. Gogoľovej upravovali chodníky po zrušených pergolách. Okrem toho sme opravili chodníky na Ul. Janka Kráľa od Národného cintorína. Pribudol aj nový asfaltový povrch na priľahlých komunikáciách k Národnému cintorínu. Do konca septembra by mala byť ukončená aj rekonštrukcia chodníka po pravej strane smerom nahor na Ul. N. Hejnej po odbočku na Ul. Mazúra. Pred dokončením je rekonštrukcia mostu pre peších ponad Ul. N. Hejnej ako aj osvetlenie časti ulice N. Hejnej od zastávky po most. Prejdem k parkoviskám. Máme v pláne upraviť parkovisko pred ZŠ Jahodnícka, pričom termín ukončenia je október 2013. V auguste bola dokončená aj úprava parkoviska na Ul. Malinovského. Práce na parkovisku na Ul. Michaeliho začnú v októbri. Snažíme sa vyjsť v ústrety aj rodinám s deťmi. V nedeľu 29. septembra budeme otvárať oddychovú zónu pri prameni Medokýš, kde sme ako mestská časť prispeli výraznou sumou na rekonštrukciu detského ihriska. Na Ul. Lermontovej plánujeme opravu detských ihrísk, hojdačiek a boli tu odstránené nepoužiteľné konštrukcie. Zatiaľ sú tu urobené prípravné a projektové práce. Máme tu aj nezrealizovanú akciu z minulého roku, ktorou je oprava chodníka od konca napojenia chodníka Ul. Kollárova na Ul. Jesenského po križovatku s Ul. Na Bystričku. Ukončená by mala byť v októbri.

2. Ktoré zmeny si občania možno na prvý pohľad nevšimli?


- Myslím si, že mnohé zmeny si ľudia nevšimli, mnohé ich možno nezaujímajú. Sú to najmä rôzne výruby a úpravy drevín či zelene, rozmiestnenie a výmena smetných košov, rozširovanie počtu parkovísk, údržba detských ihrísk, bezbariérové priechody, umiestnenie retardérov na komunikáciách, doplnenie osvetlenia, doplnenie mestského mobiliáru a jeho údržba, dopĺňanie detských pieskovísk pieskom a ihrísk zariadeniami pre šport a zábavu, rôzne vyjadrenia, žiadosti, ale aj samotné sledovanie realizácie jednotlivých akcií.

3. Aké zmeny čakajú mestskú časť v najbližšom čase?


- Zatiaľ s určitosťou nevieme povedať, čo budeme chcieť zrealizovať vo volebnom roku 2014, záleží na čom sa dohodneme pri tvorbe plánu pre rok 2014. Najviac rozpracovaná akcia je však chodník na kúpalisko vrátane úpravy osvetlenia a vjazdov do dvorov po pravej strane, reorganizácia statickej dopravy a úprava zelene na Ul. Kollárovej, asanácia nevyužívaného chodníka v mieste napojenia Ul. Kollárova na Ul. Jesenského, oprava prepadnutej časti chodníka na križovatke Ulíc Jesenského a J. Kráľa, II. etapa opravy lávky ponad Ul. N. Hejnej, II. etapa vybudovania parkoviska pri Jahodníckom cintoríne, I. etapa záchrany hrobky, úprava schodov Ľadoveň – Jahodníky na Ul. B. Nemcovej vrátane širšieho napojenia chodníkov v blízkosti schodov, prepojenie cyklotrasy popri MF PIC do Žabokriek.

4. S akými problémami sa boria poslanci vo vašej mestskej časti?


Na túto otázku sa nedá odpovedať teoreticky, ale treba povedať s čím sa stretávame v každodennej práci. Väčšinou sú to nie celkom legislatívne doriešené problémy a sú spojené s ľudskou hlúposťou a nevšímavosťou k okoliu. Mám na mysli divoké skládky, bezdomovecké sídla v blízkosti mestskej časti, nepokosené veľké pozemky zarastené burinou, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta Martin, neekologické či vandalské správanie niektorých občanov. Príkladov je mnoho, začnem od zničeného mostíka ponad medokýšsky jarok, pováľaných náhrobných kameňov na cintoríne, krádeží kovovej výbavy nehnuteľností, demontovaných či zničených plotov, výbavy zastávok SAD, ktoré sú vo vlastníctve mesta, mestského mobiliáru či dopravných značiek.

5. Občania majú mnoho očakávaní, ale je naopak niečo, čo by očakávali od občanov poslanci?


- Poslanci by od občanov očakávali, aby sa zúčastnili volieb, čo možno v najväčšom počte a aby pri tom rozmýšľali, koho budú voliť nielen na primátorský post, ale aj na posty poslancov, aby ich požiadavky, teda požiadavky verejnosti boli v rámci finančných možností uspokojené. Aby po volených predstaviteľoch mesta a poslancoch po štyroch rokoch nezostal len trpký pocit nesplnených sľubov.Do konca októbra by na ploche detského športoviska na Lermontovovej ulici malo pribudnúť pieskovisko, ale aj minifutbalové ihrisko s basketbalovými košmi a lezeckou sieťou.Vizualizácia detského športoviska na Ľadovni (pdf)Katarína Adamicová - adamicova@martin.skJozef Bernát - bernat@martin.skTatiana Červeňová - cervenova@martin.skMarína Gallová - gallova@martin.skMartin Kalnický - kalnicky@martin.skMartin Lechan - lechan@martin.skImrich Žigo - zigo@martin.sk