Pripájací pruh v Záturčí uľahčil vodičom život

pridané: 09.09.2013, kategória: aktuality

Obyvatelia Záturčia, ale aj všetci vodiči prechádzajúci po hlavnom ťahu, si už určite všimli, že na výjazde zo Záturčia pribudol pripájací pruh, vďaka ktorému je prejazd výjazd zo sídliska plynulejší a bezpečnejší.

Problém s výjazdom zo sídliska Záturčie trápi jeho osem tisíc obyvateľov už od začiatku. Problémovým miestom je severný výjazd na cestu prvej triedy I/18 a to jednak pre vodičov i chodcov. Keďže je to hlavná slovenská tepna spájajúca západ a východ krajiny, problém s výjazdom komplikuje z roka na rok narastajúca premávka. Tento problém sa samozrejme dotýka aj autobusov MHD, ktoré v špičke často čakajú aj niekoľko minút. Keďže vlastníkom a správcom komunikácie I/18, na ktorú sa výjazd zo Záturčia napája, je Slovenská správa ciest (SSC), mesto nesmelo a nesmie investovať a zasahovať do tejto komunikácie, to je plne v kompetencii vlastníka - štátu. Mesto od začiatku opakovane rokovalo so správcom komunikácie a tieto rokovania sa diali na najvyšších úrovniach na ministerstve dopravy. Výsledkom boli viaceré projektové návrhy a štúdie ako napríklad mimoúrovňová križovatka, ktorá by zabezpečila bezproblémové prepojenie Záturčia a Priekopy. Definitívnym koncom nádejí, že štát vyrieši a zafinancuje riešenie tohto problému boli v rokoch 2009 a 2010 informácie, že v blízkej dobe dôjde k výstavbe úseku D1 Dubná skala – Turany, čím sa objem premávky prechádzajúcej po komunikácii I/18 výrazným spôsobom zníži a vyrieši sa tým aj problém s výjazdom zo Záturčia.Počas prebiehajúcej rekonštrukcie povrchu vozovky štátnej cesty I/18 poslanci mestskej časti Záturčie, ktorí neustále celé roky tlačili na hľadanie realizovateľného riešenia, požiadali mesto, aby sa pokúsilo vyrokovať so SSC vyznačenie pripájacieho pruhu pre vozidlá odbočujúce zo sídliska vľavo smerom do Priekopy. Stalo sa tak na základe podobného riešenia vo Vrútkach, kde boli podobné pripájacie pruhy vybudované pred niekoľkými rokmi. „Musíme naozaj poďakovať za mimoriadnu ústretovosť a ochotu všetkých dotknutých a zainteresovaných strán, menovite Investičnej výstavbe a správe ciest Žilina Slovenská správa ciest, Obvodnému úradu pre cestnú dopravu a komunikácie Žilina, spoločnosti Hakom a Krajskému dopravnému inšpektorátu PZ SR Žilina, ktorých predstavitelia boli ochotní zasiahnuť do už pripravených projektov dopravného značenia a pružne reagovali na požiadavku mesta, čo výrazne zľahčí život občanov,“ vyjadril stanovisko poslancov za mestskú časť Záturčie predseda VMČ Tomáš Zanovit.