Tibor Adamko: Tento rok plánujeme niekoľko veľkých investičných akcií

pridané: 01.07.2013, kategória: aktuality

Tak, ako život prináša ľuďom rôzne nové veci a situácie, tak aj mesto z času na čas priamo či nepriamo vplýva na svojich obyvateľov. To, čo sa v poslednom období udialo v mestskej časti Košúty, čím žije teraz a čo ju najbližšie čaká, nám v rozhovore prezradil predseda výboru mestskej časti Tibor Adamko.

1. Čo si občania mohli všimnúť za posledný rok vo vašej mestskej časti?Za posledný sa v Košútoch zrealizovalo niekoľko drobných investičných akcií ako je vybudovanie mini detského ihriska na Alexyho ulici pri bytovom dome ZŤP, osadenie nového mobiliáru a pieskoviska na Ulici Kernovej pri novopostavenej bytovke, kde sa zároveň vybudovali aj nové parkovacie plochy. Na už jestvujúce detské ihriská sa snažíme priebežne dopĺňať ďalšie detské atrakcie. V okolí Základnej školy Hurbanovej sme zabezpečili revitalizáciu zelene. Každý rok dávame v rámci možnosti vybudovať stojiská pod kontajnery najmä na problematických miestach. Čo sa týka problému parkovania v našej mestskej časti snažíme sa postupne vyznačovať vodorovne farbou existujúce parkovacie plochy z dôvodu lepšej organizácie statickej dopravy. Samozrejme nie všetky finančne prostriedky idú na investičné akcie, ale každoročne musíme zabezpečiť aj opravy hlavne, čo sa týka chodníkov cestných komunikácií, parkovacích plôch, mobiliáru a detských ihrísk, čo si vyžaduje nemálo finančných prostriedkov.2. Ktoré zmeny si občania možno na prvý pohľad nevšimli?Občania si možno nevšimli, že parkovacie plochy na Ulici Galandu pri potoku Jordán sa museli predĺžiť o zhruba asi jeden meter vzhľadom k pretrvávajúcim problémom pri parkovaní. Občanov možno poteší, že sme vyčistili potok Jordán na Ulici Rázusová, kde v minulosti došlo k zaplaveniu v tejto oblasti.

3. Aké zmeny čakajú mestskú časť v najbližšom čase?Na tento rok máme naplánovaných niekoľko veľkých investičných akcií, no najväčšie z nich by sa mali spustiť už v krátkej dobe a to rekonštrukcia komunikácie na Ul. Hurbanova je to úsek cesty v dĺžke asi 30 metrov, kde bude položený kompletne nový asfalt. Ďalšou veľkou akciou je vybudovanie parkovacích plôch s prekládkou chodníka na Ulici F. Štefunku, naďalej však budeme zabezpečovať aj starostlivosť a opravy už existujúcich detských ihrísk, mobiliáru, chodníkov a pod. Do budúcna máme pripravených niekoľko projektov, ktoré vznikli v prvom rade na základe požiadaviek od občanov, ako sú napríklad budovanie nových parkovacích plôch, revitalizácia zelene a ďalšie nápady na zlepšovanie kvality života v našej mestskej časti, ale vzhľadom k tomu, že máme na rok presne určený objem finančných prostriedkov nie je možne všetky tieto požiadavky zrealizovať v tak krátkej dobe.

4. S akými problémami sa boria poslanci vo vašej mestskej časti?Problémy, s ktorými sa boríme je hneď niekoľko. Patria sem problémy súvisiace s pozemkami, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta Martin a nachádzajú sa v našej mestskej časti pri Kauflande. Občania sa na nás často obracajú s tým, že je to zarastené, je tam neporiadok, stávajú tam cirkusy, že tam nie je chodník a podobne. Trápi nás aj netolerantnosť niektorých občanov voči iným, ktorí si sami znečisťujú svoje okolie, či už vyhadzovaním odpadu rôzneho druhu kdekoľvek prípadne nezodpovednosť niektorých psíčkarov, ktorým nevadí, že ich psík vykonáva potrebu do pieskoviska, kde sa hrajú malé deti.

5. Občania majú mnoho očakávaní, ale je naopak niečo, čo by očakávali od občanov poslanci?Samozrejme, že očakávania musia byť obojstranné. Od našich spoluobčanov by sme očakávali zlepšenie komunikácie, konštruktívne podnety, ústretovosť a pochopenie, a aby sa viac zaujímali o dianie v našej mestskej časti a priložili aj ruku k dielu.

Kontakty na poslancov:Tibor Adamko - adamko@martin.skZuzana Dobríková - dobrikova@martin.skDušan Kubička - kubicka@martin.sk