Údržbu zelene môžete žiadať bezplatným podnetom

pridané: 15.11.2012, kategória: aktuality

Ak chcete požiadať o výrub alebo údržbu zelene v meste Martin, už nemusíte vypĺňať žiadosť a platiť za ňu poplatok. Od 12. decembra 2011 to podľa nového všeobecne záväzného nariadenia o ochrane drevín môžete mestu oznámiť formou bezplatného podnetu.

Zeleň býva jednou z najčastejších tém na stretnutiach občanov s poslancami. Dobrou správou preto je, že podmienky, ako o výrub či údržbu zelene požiadať, sa od 12. decembra 2011 zjednodušili. Vtedy vstúpilo do platnosti nové VZN č. 96 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene. Donedávna bola s výrubom stromov spojená väčšia administratívna agenda ako aj nemalý poplatok. Po novom môžu občania využiť možnosť informovať mesto o probléme so zeleňou prostredníctvom bezplatného podnetu, pričom dôležité je v tomto prípade dodržať slovo podnet. V platnosti totiť ostala aj žiadosť, ktorá je ale na rozdiel od podnetu spoplatnená a je tu potrebné vyplniť aj formulár.

Namiesto žiadosti sa podáva bezplatný podnet
Keďže v októbri začalo obdobie vegetačného kľudu, počas ktorého je možné vytínať stromy, občania si tento nový postup zatiaľ veľmi neosvojili. Faktom je, že požiadanie o výrub stromov je vďaka novým pravidlám omnoho jednoduchšie. „Namiesto žiadosti treba podať podnet, za ktorý občania nič neplatia. Zároveň veľkým pozitívom je, že každý občan môže podať podnet na akúkoľvek oblasť v meste a odborná komisia posúdi, či sa má strom vyrúbať alebo nie. Tým, že rozhoduje odborná komisia, sa ošetrí to, že ak tieni strom niekomu na 1. poschodí v paneláku, už nebude rozhodujúci názor predsedu SVB daného paneláku, ako to bolo doteraz, keďže ostatní v paneláku nemusia mať rovnaký problém,“ uviedol poslanec mesta Martin Ján Zuberec, ktorý bol zároveň aj predkladateľom zmeny VZN.

Rozhoduje trojčlenná komisia
Trojčlennú odbornú komisiu tvorí vždy zamestnanec mesta – osoba odborne spôsobilá vykonávať štátnu správu starostlivosti o životné prostredie na úseku ochrany prírody a krajiny, poslanec za príslušnú mestskú časť a zástupca Útvaru hlavného architekta mesta. V prípade, že komisia uzná podnet za opodstatnený, zahrnie ho do Operatívneho plánu ochrany drevín a vykoná potrebné opatrenia na ochranu drevín.

Ako podať podnet
Podnet možno podať osobne na Odbore komunálnych služieb na Mestskom úrade v Martine, telefonicky na 043/4204 133, e – mailom na komunal@martin.sk alebo faxom. Z podnetu musí byť zrejmé kto, z akého dôvodu ho podáva, akej dreviny sa týka a aký spôsob ochrany navrhuje. Občania si zvykli nahlasovať svoje podnety aj prostredníctvom pripomienok na webstránke mesta www.transparentnemesto.sk, pričom aj tento postup je správny a ujmú sa ho odborní pracovníci.Problémy so zeleňou patria počas dní mestských častí medzi najčastejšie diskutované problémy. Bolo to tak aj 8. júna 2012 počas Dňa mestskej časti na Podháji.