Mesto vypisuje obchodnú verejnú súťaž

pridané: 27.08.2012, kategória: úradné oznamy

Mesto Martin vypisuje podľa ust. § 281 až §288 Obch. zákonníka obchodnú verejnú súťaž č. 5/2012: na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:

Predmetom predaja je nehnuteľný majetok vedený Správou katastra Martin, okres Martin, zapísaný na LV 3734, k .ú.Martin, konkrétne: pozemok KN-C 4427/3 záhrady o výmere 317 m² odčlenený z pozemku KN-C 4427 záhrady o celkovej výmere 731m² geometrickým plánom č. 325/2012, vyhotoveným GEODET v.o.s., IČO: 36390674, so sídlom Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin, overeným Správou katastra Martin dňa 6.8.2012 pod č. 641/2012
Bližšie informácie o podmienkach súťaže nájdete na úradnej tabuli mesta (pri MsÚ) a webovej stránke www.martin.sk a www.transparentnemesto.sk (ponukové konania).